Sektorowy Program Operacyjny                                                                          logo UE  

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

o wartości szacunkowej powyżej 60 tys. euro

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

 

Gmina Kleszczele

 ul. 1 Maja 4,

17-250 Kleszczele, tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,

www.kleszczele.fr.pl, e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Hładyszka tradycji-centrum turystyczne edukacyjno-kulturowe”.

Miejsce realizacji zamówienia: miasto Kleszczele, woj. podlaskie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:05.07. 2007 r.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4,

pokój nr 6, 03.02.2006 r. godz. 1000.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4,

pokój nr 8, 03.02.2006 r. godz. 1020.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. 1 Maja 4, pokój numer 6 do godz. 1000.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1 Maja 10, pokój numer 7, cena SIWZ wynosi 30 złotych brutto.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inż. Aleksander Sielicki- Burmistrz Kleszczel, tel. (085)6818004 wew. 12

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kelszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-12-22

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-12-23

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-12-23

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-12-23