Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

1. Zamawiający: Burmistrz Kleszczel

ul. 1 Maja 4,17-250 Kleszczele,

tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,

e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

na zadanie pod nazwą "Modernizacja rolniczej drogi dojazdowejwe wsi Dobrowoda nr dz. 168".

3.Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kleszczele.fr.pl,

4. Przedmiot zamówienia: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej we wsi Dobrowoda nr dz. 168.

Wznowienie punktów geodezyjnych - 20 szt.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1.020 m.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 7.140 m2.

Wykonanie warstwy odsączającej o grub. 15 cm z piasku - 6.580 m2.

Wykonanie warstwy jezdnej o grub. 15 cm ze żwiru - 6.274 m2.

Wykonanie rowów odwadniających trójkątnych 50 cm x 50 cm - 1.450 m.

Karczowanie zagajnika gęstego - 0,04 ha

Założenie trzech przepustów zjazdowych średnicy 40 cm i długości 5 m

Oczyszczenie terenu po karczunku - 400 m2.

CPV-45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. udzielą gwarancji na roboty na okres co najmniej 36 m-cy.

6. zaakceptują warunki zawarte we wzorze umowy.

Ocenę spełniania powyższych warunków dokona zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena /brutto/.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. nr 6 03.08.2006 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. nr 8 03.08.2006 r. godz. 1020.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

inż. Jan Sawicz, Kierownik Referatu Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa tel. (085)6818004 wew. 24.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-07-24

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-07-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-07-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-07-25