Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Urząd Miejski w Kleszczele

ul. 1 Maja 4,

17-250 Kleszczele, tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,

www.kleszczele.fr.pl, e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,,Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele-Dobrowoda" " w ramach ,,Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg III A", Nr PL2003/005-710.01.05/iga/13

Miejsce realizacji zamówienia: miasto Kleszczele, wieś Dobrowoda, woj. podlaskie.

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:30.06. 2006 r.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4,
pokój nr 6, 09.02.2006 r. godz. 1000.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4,
pokój nr 8, 09.02.2006 r. godz. 1020.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. 1 Maja 4, pokój numer 6 do godz. 1000.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1 Maja 10, pokój numer 7,

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inż. Aleksander Sielicki- Burmistrz Kleszczel, tel. (085)6818004 wew. 12

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:

-Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

-Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem ich ofert.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-01-25

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-01-25

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-01-25

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-01-25