Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Burmistrz Kleszczel

ul. 1 Maja 4,

17-250 Kleszczele, tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,

www.kleszczele.fr.pl, e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą ,, Odbudowa dróg lokalnych w Kleszczelach łączących drogi do Hajnówki i do Policznej - nr dz. 602 oraz ul. Dobrowodzką z drogą do Policznej - nr dz. 722/1".

CPV-45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

Miejsce realizacji zamówienia: Kleszczele, gmina. Kleszczele, woj. podlaskie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 29.09.2006 r.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. nr 6 26.05.2006 r. godz. 1000

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. nr 8 26.05.2006 r. godz. 1020

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Kleszczele ul. 1 Maja 4, pokój numer 6 do godz. 1000

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Kleszczelach ul. 1 Maja 10, pokój numer 7

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

inż. Jan Sawicz, Kierownik Referatu Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa tel. (085)6818004 wew. 24

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kleszczele, dnia 11 maja 2006 r.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-05-11

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-05-11

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-05-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-05-11