Zarządzenia Burmistrza Kleszczel w 2011 r.

Lp. Numer zarządzenia Data podpisania Tytuł
1. Nr 6/11  11.01.2011r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz określenia terminarza zebrań
2. Nr 7/11 11.01.20110 r. w sprawie harmonogramu zebrań oraz ustalenia składów komisji do przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granicy Gminy Kleszczele
3. Nr 8/11 13.01.2011 r. w sprawie odwołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
4. Nr 9/11 13.01.2011 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
5. Nr 10/11 17.01.2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
6. Nr 11/11 17.01.2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi pełniącemu obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
7. Nr 12/11 20.01.2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
8. Nr 13/11 28.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
9. Nr 14/11 28.01.2011 r. w sprawie organizacji Systemu wczesnego ostrzegania SWO Gminy Kleszczele
10 Nr 15/11 01.02.2011 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
11. Nr 16/11 03.02.2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom na usuwanie (demontaż, transport, składowanie) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, na terenie Gminy Kleszczele
 12. Nr 17/11 15.02.2011 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele, załącznik
 13. Nr 18/11 16.02.2011 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele, załącznik
 14. Nr 19/2011 16.02.2011 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok
 15. Nr 20/2011 18.02.2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kleszczele do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki w 2011 r.
 16. Nr 21/2011 18.02.2011 r. w sprawie planu finansowego jednostki budżetowej na 2011 r.
 17. Nr 22/2011 04.03.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
18. Nr 23/2011 07.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy  w zakresie  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu, załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3
19. Nr 24/2011 15.03.2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 20.  Nr 25/2011 25.03.2011 r.  w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 21.  Nr 26/2011 28.03.2011 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r., załączniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8
 22. Nr 27/2011 31.03.2011 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach
 23. Nr 28/2011 31.03.2011 r. w sprawie powierzenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach

24.

Nr 29/2011

31.03.2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie udziena realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

25. Nr 30/2011 31.03.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy  na 2011 r.
26. Nr 31/2011 07.04.2011 r. w sprawie rozstrzygniecia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kleszczele 
27. Nr 32/2011 28.04.2011 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 r.
28. Nr 33/2011 29.04.2011 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele, załącznik
29. Nr 34/2011 29.04.2011 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele, załącznik
30. Nr 35/2011 29.04.2011 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
31. Nr 36/2011 06.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2011/2012
32. Nr 37/2011 06.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2011/2012
33. Nr 38/2011 09.05.2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2010 r.
34. Nr 39/2011 10.05.2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
35. Nr 40/2011 11.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
36. Nr 41/2011 17.05.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
37. Nr 42/2011 18.05.2011 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
38. Nr 43/2011 19.05.2011 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
39. Nr 44/2011 19.05.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
40. Nr 45/2011 26.05.2011 r. w sprawie przyjecia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
41. Nr 46/2011 07.06.2011 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
42. Nr 47/2011 09.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele; załącznik
43. Nr 48/2011 21.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele; załącznik
44. Nr 49/2011 21.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele;załącznik
45. Nr 50/2011 24.06.2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
46. Nr 51/2011 30.06.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
47. Nr 52/2011 30.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele; załącznik
48. Nr 53/2011 05.07.2011 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
49. Nr 54/2011 06.07.2011 r. w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele; załącznik
50. Nr 55/2011 13.07.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Kleszczele
 51. Nr 56/2011 28.07.2011 r.   w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej
 52. Nr 57/2011 29.07.2011 r.   w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w 2011 r.
 53. Nr 58/2011 29.07.2011 r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 54. Nr 59/2011 10.08.2011 r.   w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3,
 55. Nr 60/2011 05.09.2011 r.   w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Kleszczele
 56. Nr 61/2011 05.09.2011 r.   w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej w 2011 r.
 57. Nr 62/2011 06.09.2011 r.   w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
 58. Nr 63/2011 07.09.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 59. Nr 64/2011 07.09.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 60. Nr 65/2011 08.09.2011 r.   w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 61. Nr 66/2011 12.09.2011 r.   w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 62. Nr 67/2011 15.09.2011 r.   w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 63. Nr 68/2011 16.09.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 64. Nr 69/2011 16.09.2011 r.  
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
 65. Nr 70/2011 21.09.2011 r.   w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
 66. Nr 71/2011 26.09.2011 r.   w sprawie zatwierdzenia Aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2011/2012
 67. Nr 72/2011 29.09.2011 r.   w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kleszczel
 68. Nr 73/2011 30.09.2011 r.   w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na 2012 rok
 69. Nr 74/2011 30.09.2011 r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 70. Nr 75/2011 06.10.2011 r.   w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
 71. Nr 76/2011 12.10.2011 r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 72. Nr 77/2011 13.10.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 73. Nr 78/2011 24.10.2011 r.   w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2011 r.
 74. Nr 79/2011 27.10.2011 r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 75. Nr 80/2011 27.10.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 76. Nr 81/2011 04.11.2011 r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 77. Nr 82/2011 09.11.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 78. Nr 83/2011 10.11.2011 r.   w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2017, załącznik, załączniki do WPF Nr 1, Nr 2, Nr 3,
 79. Nr 84/2011 10.11.2011 r.   w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r., załączniki Nr 1 i Nr 2, załaczniki do projektu uchwały Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7
 80. Nr 85/2011 15.11.2011 r.   w sprawie przyjęcia projektów uchwał
 81. Nr 86/2011 28.11.2011 r.   w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 82. Nr 87/2011 30.11.2011 r.   w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 83. Nr 88/2011 30.11.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
 84. Nr 89/2011 08.12.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
 85. Nr 90/2011 09.12.2011 r.   w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 86. Nr 91/2011 27.12.2011 r.   w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.
 87. Nr 92/2011 27.12.2011   w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 88. Nr 93/2011 27.12.2011 r.   w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 89. Nr 94/2011 27.12.2011 r.   w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w gminie Kleszczele
 90. Nr 95/2011 29.12.2011 r.   w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-01-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-01-31

Data modyfikacji: 2016-03-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-01-31