Zarządzenia Burmistrza Kleszczel w 2012 r.

Lp. Numer zarządzenia Data podpisania Tytuł
1. Nr 96/2012 04.01.2012 r.  w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
2. Nr 97/2012 10.01.2012 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
3. Nr 98/2012 16.01.2012 r.  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok
4. Nr 99/2012 06.02.2012 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
5. Nr 100/2012 10.02.2012 r.  w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
6. Nr 101/2012 22.02.2012 r.  w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
7. Nr 102/2012 23.02.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
8. Nr 103/2012 02.03.2012 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2012 r.
9. Nr 104/2012 12.03.2012 r.  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
10 Nr 105/2012 14.03.2012 r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2012 r.
11. Nr 106/2012 19.03.2012 r.  w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 12. Nr 107/2012 22.03.2012 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
 13. Nr 108/2012 03.04.2012 r.  w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
 14. Nr 109/2012 03.04.2012 r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2012 r.
 15. Nr 110/2012 05.04.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 16. Nr 111/2012 05.04.2012 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy
 17. Nr 112/2012 24.04.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
18. Nr 113/2012 24.04.2012 r. w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele 
19. Nr 114/2012  25.04.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
 20.  Nr 115/2012 26.04.2012 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
 21.  Nr 116/2012 27.04.2012 r.  w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r.
 22. Nr 117/2012 29.05.2012 r.  w sprawie szczegółowych zasad I trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kleszczele
 23. Nr 118/2012 29.05.2012 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2012/2013,

24.

Nr 119/2012

30.05.2012 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2012/2013,
25. Nr 120/2012 31.05.2012 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży 
26. Nr 121.1/2012 01.06.2012 r.  w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
27. Nr 121/2012  12.06.2012 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
28. Nr 122/2012 14.06.2012 r.  w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
29. Nr 123/2012  21.06.2012 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Kleszczele
30. Nr 124/2012  22.06.2012 r.  w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
31. Nr 125/2012 27.06.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
32. Nr 126/2012 28.06.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
33. Nr 127/2012  28.06.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
34. Nr 128/2012 28.06.2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Toporki oraz określenia terminu zebrania dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r. 
35. Nr 129/2012  29.09.2012 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2012 r.
36. Nr 130/2012  29.06.2012 r.  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w planie wydatków na 2012 r.
37. Nr 131/2012  29.06.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
38. Nr 132/2012  11.07.2012 r.  w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej w planie wydatków w 2012 r.
39. Nr 133/2012 17.07.2012 r.  w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykaau nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży
40. Nr 134/2012  20.07.2012 r.  w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
41. Nr 135/2012  24.07.2012 r.  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 r.
42. Nr 136/2012 25.07.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele
43. Nr 137/2012  31.07.2012 r.  w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom na usuwanie (demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwnianie odpadów) z obiektów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele
44. Nr 138/2012  31.07.2012 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
45. Nr 139/2012  06.08.2012 r.  w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy na I półrocze 2012 r., załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7,
46. Nr 140/2012  09.08.2012 r.  w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

47.

Nr 141/2012

 03.09.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

48.

Nr 142/2012

04.09.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia ósmego przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

49.

Nr 143/2012

05.09.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia dziewiątego przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

50.

Nr 144/2012

05.09.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach

51.

Nr 145/2012

06.09.2012 r.

w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele przeznaczonych do sprzedaży

52.

Nr 146/2012

07.09.2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach

53.

Nr 147/2012

18.09.2012 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kuraszewo oraz określenia terminu zebrania

54.

Nr 148/2012

19.09.2012 r.

w sprawie określenia sposobu  realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach

55.

Nr 149/2012

21.09.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Kleszczelach na rok szkolny 2012/2013

56.

Nr 150/2012

21.09.2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok

57.

Nr 151/2012

02.10.2012 r.

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele

58.

Nr 152/2012

08.10.2012 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kleszczel

59. Nr 153/2012 23.10.2012 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kleszczele miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
60. Nr 154/2012 29.10.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.
61. Nr 155/2012 30.10.2012 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2012 r.
62. Nr 156/2012 31.10.2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach
63. Nr 157/2012 31.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z anid 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
64. Nr 158/2012 07.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kleszczele
65. Nr 159/2012 15.11.2012 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2017
66. Nr 160/2012 15.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 r.
67. Nr 161/2012 21.11.2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
68. Nr 162/2012 22.11.2012 r. zmieniajaca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
69. Nr 163/2012 23.11.2012 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach
70. Nr 164/2012 03.12.2012 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
71. Nr 165/2012 17.12.2012 r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej w planie wydatków na 2012 r.
72. Nr 166/2012 17.12.2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach
73. Nr 167/2012 20.12.2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 r.
74. Nr 168/2012 21.12.2012 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastepstwa Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach w czasie jego nieobecności
75. Nr 169/2012 21.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
76. Nr 170/2012 28.12.2012 r. w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach

 

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-08-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-08-21

Data modyfikacji: 2013-03-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-08-21