Kleszczele, dn. 13.03.2007 r.

RGK.IV.3410-1/07

Ogłoszenie o zamówieniu


o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro


na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Kleszczele, NIP - 6030024876, Regon - 050659071

adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,

e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inż Aleksander Sielicki -Burmistrz Kleszczel, tel. (085)6818004 wew 12

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. euro na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sakach”.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kleszczele.fr.pl

4. Określenie przedmiotu lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Saki. Sieć wodociągowa objęta niniejszym projektem jest przedłużeniem istniejącego wodociągu. Rozbudowa sieci obejmuje doprowadzenie wody do następujących działek geodezyjnych o numerach - 149/4, 150/7, 150/9, 152/6, 160/3

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 831,3 mb. Łączna ilość przyłączy wodociągowych wynosi 5 sztuk o zsumowanej ilości 54,4 mb.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

30 dni od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy udzielą 36 miesięczny okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 7 SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6 22.03.2007 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 8 22.03.2007 r. godz. 1020.

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki
Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-03-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-03-14

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-03-13