Zamieszczanie ogłoszenia:

 

 

obowiązkowe.zamówienia publicznego.Tak,

I. 1) NAZWA I ADRES:

085 6818004, fax 085 6818004 w. 14.

Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Administracja samorządowa.

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

terenie Gminy Kleszczele etap I.

Remont oświetlenia ulicznego na

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

ulicznego na terenie Gminy Kleszczele.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wymianę 477 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy :

* 70 W - 226 szt.;

* 100 W - 140 szt.;

* 150 W - 111 szt.;

budowę oświetlenia terenu centrum miejscowości Kleszczele przy ulicy Kościelnej i przy ulicy 1-

go Maja oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 4 do

SIWZ.

b) Dokonanie uzgodnień przed realizacją remontu dotyczących :

* robót energetycznych z Zakładem Energetycznym Białystok ( koszty wyłączeń ponosi

Wykonawca );

* zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi

Wykonawca).

c) Wykonanie robót demontażowych :

*zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu

podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

*zdemontowane pozostałe materiały wykonawca przekaże Zamawiającemu

d) Zakup, dostawa i montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu

do realizacji zadania.

f) Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

g) Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót remontowych

z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały

zainstalowane oprawy ( schematy jednokreskowe ).

h) Odbiór wykonanych robót remontowych pod względem technicznym przez właściwy terenowo

Zakład Energetyczny.

i) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

j) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji

przedmiotu zamówienia.

k) Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia

w czasie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności :

* wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami,

* wymianę uszkodzonych opraw z materiałami,

* wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami,

* pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego.

Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego

w ramach remontu oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego :

* awarie całych ciągów - 48 h,

* pojedyncze awarie - 5 dni.

Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła :

a) Parametry użytkowe :

* korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu

komorowej;

* klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na

uderzenia - współczynnik IK - 09 lub wyższy, klosz musi mieć możliwość otwarcia bez użycia

narzędzi tak aby możliwa była wymiana źródła światła od dołu oprawy.

* oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego

poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika , lub odbłyśnika względem źródła światła

dające możliwość regulacji w co najmniej 4 oznaczonych pozycjach ;

* średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 23.000

godzin świecenia;

* zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. : - źródło 70 W - co najmniej

6.800 Lm,

- źródło 100 W - co najmniej 10.000 Lm,

- źródło 150 W - co najmniej 17.000 Lm,

Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta

b) Parametry techniczne :

* stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej

i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 65 dla

całej oprawy oświetlenia ulicznego;

* oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie

ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej;

* oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem

230 V, 50 Hz.

Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia

i części:

SEKCJA IV: PROCEDURA

344499,54 PLN.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Europejskiej:

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiNie

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

19.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o., 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 26, 50-513

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH

ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

(bez VAT)

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych

Waluta: PLN.
Oferta z najniższą ceną: 344499.54 / oferta z najwyższą ceną: 352465.80
Cena wybranej oferty: 344499.54

 

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

Kleszczele: Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele etap I

Numer ogłoszenia: 254778 - 2007; data zamieszczenia: 19.12.2007

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

numer ogłoszenia w BZP: 210564 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-12-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-12-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-12-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-12-21