Kleszczele, dn. 31 października 2007 r.

 

RGK.IV.3410-5/07


Ogłoszenie o zamówieniu

 

 


na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
NIP – 6030024876, Regon – 050659071
tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,
e-mail: kleszczeleum@fr.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Jerzy Kupryciuk-inspektor ds. drogownictwa, tel. (085)6818004 wew. 27
2. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr. 164, poz. 1163 z późn. zm) na zadanie pod nazwą ,,Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele etap I”.
3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kleszczele.fr.pl
4. Określenie przedmiotu lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wymianę 477 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy :
* 70 W - 226 szt.;
* 100 W - 140 szt.;
* 150 W - 111 szt.;
budowę oświetlenia terenu centrum miejscowości Kleszczele przy ulicy Kościelnej i przy ulicy 1-go Maja oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
b) Dokonanie uzgodnień przed realizacją remontu dotyczących :
* robót energetycznych z Zakładem Energetycznym Białystok ( koszty wyłączeń ponosi Wykonawca );
* zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca).
c) Wykonanie robót demontażowych :
*zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu;
*zdemontowane pozostałe materiały wykonawca przekaże Zamawiającemu
d) Zakup, dostawa i montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu
do realizacji zadania.
f) Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
g) Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót remontowych
z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy ( schematy jednokreskowe ).
h) Odbiór wykonanych robót remontowych pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny.
i) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
j) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
k) Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia
w czasie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności :
* wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami,
* wymianę uszkodzonych opraw z materiałami,
* wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami,
* pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego.
Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego
w ramach remontu oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego :
* awarie całych ciągów - 48 h,
* pojedyncze awarie - 5 dni.
Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła :
a) Parametry użytkowe :
* korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej;
* klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na
uderzenia – współczynnik IK – 09 lub wyższy, klosz musi mieć możliwość otwarcia bez użycia narzędzi tak aby możliwa była wymiana źródła światła od dołu oprawy.
* oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego
poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika , lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 4 oznaczonych pozycjach ;
* średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 23.000 godzin świecenia;
* zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. : - źródło 70 W – co najmniej 6.800 Lm,
- źródło 100 W – co najmniej 10.000 Lm,
- źródło 150 W – co najmniej 17.000 Lm,
Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta
b) Parametry techniczne :
* stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej
i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 65 dla
całej oprawy oświetlenia ulicznego;
* oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie
ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej;
* oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem
230 V, 50 Hz.
Dla potwierdzenie, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w ofercie należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE dla proponowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot – 45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
przedmioty dodatkowe - 45.31.12.00-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych,
45.31.23.11-0 instalowanie oświetlenia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Roboty należy wykonać do 04.04.2008 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
5. udzielą gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia na okres
36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 10 SIWZ.
8. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena, znaczenie: 100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6 21.11.2007 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 8 21.11.2007 r. godz. 1020.
11. Termin związania ofertą.
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2007 r. Nr ogłoszenia 210564-2007.Burmistrz Kleszczel

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-10-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-11-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-11-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-11-13