Kleszczele, dn. 17 maja 2007 r.

RGK.IV.3410-2/07

Ogłoszenie o zamówieniu


o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro


na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

NIP - 6030024876, Regon - 050659071

tel. (085) 6818004 wew. 12, fax (085) 6818004 wew. 14,

e-mail: kleszczeleum@fr.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Aleksander Gajewski-podinsp. ds. zamówień publicznych, tel. (085)6818004 wew. 28

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. euro na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą „Dostawa ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kleszczelach”.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kleszczele.fr.pl

4. Określenie przedmiotu lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem dostawy jest ciągnik wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.


Nazwa parametru

Opis parametru urządzenia wymagany przez Zamawiającego

Moc ciągnika

75 KM-80 KM

silnik

czterosuwowy z zapłonem samoczynnym

Pojemność skokowa silnika

do 5000 cm3

Skrzynia biegów

mechaniczna z wbudowanym reduktorem skrzyni biegów

kabinadwudrzwiowa, o niskim poziomie hałasu, z uchylną pokrywą dachu, uchylne szyby boczne, narożne oraz szyba tylna, układy wentylacji i ogrzewania, siedzisko operatora z zagłówkiem podłokietnikami oraz regulacją kąta pochylenia oparcia i podłokietników, lusterka boczne, wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej,

zaczep


górny zaczep transportowy i dolny zaczep transportowy wychylny,

wyposażeniesprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep, błotniki przednie i tylne, reflektory robocze z przodu ciągnika szt.4,

osprzętŁadowacz czołowy współpracujący z ciągnikiem o udźwigu nie mniejszym niż 1500 kg, użytecznej wysokości podnoszenia nie mniej niż 3 m, czerpak materiałów sypkich o szerokości 1,8 m oraz widły do palet przesuwne


Ponadto:

1. Ciągnik wraz z osprzętem musi ze sobą współpracować.

2. Naprawy w okresie gwarancji, zarówno ciągnika i osprzętu, odbywać się będą w miejscu jego eksploatacji i na koszt Wykonawcy.

3. Do urządzenia należy dostarczyć Deklaracje Zgodności.

4. Urządzenie powinno być oznakowane znakiem CE.

5. Do urządzenia należy dołączyć instrukcje użytkowe oraz dokumentację urządzenia w języku polskim.


Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 29370000-3 Ciągniki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

30 dni od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. znajdują si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

5. udzielą gwarancji na dostarczone urządzenia:

na ciągnik 24 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia,

na osprzęt 24 miesięczny okres gwarancji liczony od dnia przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 10 SIWZ.

8. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena, znaczenie: 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6 01.06.2007 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 8 01.06.2007 r. godz. 1020.

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander SielickiSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia....więcej>>>Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-05-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-05-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-05-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-05-17