Kleszczele, dnia 09 lipca 2015 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

RGK.6220.5.2015.MK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach. Decyzja została wydana na wniosek Gminy Kleszczele.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: kartą informacyjną przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w Referacie Inwestycji i Środowiska przy ul. 1 Maja 4, od poniedziałku do piątku w godz.: 730 – 1530.


 

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki


 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Kazimieruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-07-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-07-09

Data modyfikacji: 2015-07-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-07-09