Kleszczele, dnia 02 listopada 2010 r.
BURMISTRZ KLESZCZEL
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
 
RGK.MJ.7624-5/10
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Żuki II, gm. Kleszczele na działkach nr 499, 501, 502, 503, 504/1, 507, 508 i 509. Decyzja została wydana na wniosek firmy SKALAK Piotr Anisiewicz.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: kartą informacyjną przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Referacie Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa przy ul. 1 Maja 4, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki
 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Jawdosiuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2010-11-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2010-11-03