Kleszczele, dnia 16 czerwca 2011 r.
BURMISTRZ KLESZCZEL
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
 
RGK.6220.3.2011.MJ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Decyzja została wydana na wniosek Pana Kamila Stanisławiuk Usługi Budowlano-Transportowe.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: kartą informacyjną przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Referacie Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa przy ul. 1 Maja 4, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Irena Niegierewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Jawdosiuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-10-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-06-17