Kleszczele, dnia 13 lutego 2012 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
 
RGK.6220.2.2012.MJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z poźn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 
zawiadamiam
 

że w dniu 10 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kleszczele w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie kanalizacji ściekowej i rozbudowie wodociągu

przy ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w miejscu planowanej inwestycji w miejscowości Dobrowoda na tablicy ogłoszeń.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 9 w godzinach urzędowania od 730 do godziny 1530 w terminie 7 dni od doręczenia.

 
 
Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Marta Jawdosiuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-02-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-02-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-02-13