ZARZĄDZENIE NR I/ 222/06
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 18 sierpnia  2006 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) - zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. wraz z załącznikami.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1)  Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do  zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2006 r.

 Dz.

 Rozdz.

        §

                                               Treść

    Plan na

     2006 r.

           [zł ]

  Wykonanie za I półrocze

          2006 r.

              [ zł ]

    w tym zadania zlecone

         [zł]

          % wykon.

     planu

       [ zł ]

 

010           

 

 

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO           

       353.722

                333.387

                             

          94,25

 

 

01095

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

       353.722

                333.387

                             

          94,25

 

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł

353.722

333.387

 

 

 

020

 

 

LEŚNICTWO

               1.500

                              587

 

39,13

 

 

02095

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

               1.500

                              587

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

1.500

587

 

 

 

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

       886.179

                360.613

                             

          40,69

 

 

60016

 

DROGI PUBLICZNE GMINNE

       886.179

360.613

                             

          80,00

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

----

7.000

 

 

 

 

 

2980

Wpływy do wyjaśnienia

----

5.000

 

 

 

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł

845.273

348.613

 

 

 

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

40.906

----

 

 

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

       165.350

                116.340

                             

          70,36

 

 

70005

 

GOSPODARKA  GRUNTAMI  I  NIERUCHOMOŚCIAMI

       165.350

                113.360

 

68,56

 

 

 

0470

wpływy z opłat za    zarząd,  użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2.400

810

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

12.950

8.417

 

 

 

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

150.000

104.125

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat

---

8

 

 

 

 

70095

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

                       ----

                        2.980

                             

                             

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

---

2

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

----

2.978

 

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

           60.500

                    32.315

      31.000

          53,41

 

 

75011

 

URZĘDY  WOJEWÓDZKIE

           58.000

                    31.000

      31.000

          53,45

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

58.000

31.000

31.000

 

 

 

75023

 

URZĘDY  MIAST 

               2.500

                        1.315

                     ---

          52,60

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

---

231

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

2.500

635

---

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

---

221

 

 

 

 

 

2980

Wpływy do wyjaśnienia

---

228

 

 

 

751

 

 

URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

                     533

                              257

                257

          48,22

 

 

75101

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI I OCHRONY PRAWA

                     533

                              257

                257

                             

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

533

257

257

 

 

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NI POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 1.279.030

                                  

                620.964

                             

          48,55

 

 

75601

 

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

                                  

                                  

               1.000

                                           

                                           

                                ----

                             

                             

 

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej

1.000

-3

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

---

3

 

 

 

 

75621

 

UDZIAŁY GMIN  W PODATKACH STANOWIĄCYCH  DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

       436.700

                189.017

                             

          43,28

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

436.000

186.487

 

 

 

 

 

0020

podatek  dochodowy od osób prawnych

700

2.530

 

 

 

 

75615

 

WPŁYWY  Z   PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH  OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

       412.600

190.176

 

46,09

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

371.800

170.679

 

 

 

 

 

0320

Podatek rolny

5.500

2.585

 

 

 

 

 

0330

Podatek leśny

29.200

14.746

 

 

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

3.200

1.570

 

 

 

 

 

0450

 wpływy z opłaty za czynności urzędowe

700

----

 

 

 

 

 

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

1.200

250

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.000

346

 

 

 

 

75616

 

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO ,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

       392.730

                218.276

 

55,58

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

210.000

110.101

 

 

 

 

 

0320

Podatek rolny

120.500

68.829

 

 

 

 

 

0330

Podatek leśny

30.800

23.289

 

 

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

8.300

3.780

 

 

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1.200

773

 

 

 

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

330

369

 

 

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty skarbowej

8.000

2.931

 

 

 

 

 

0450

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe

1.200

650

 

 

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

5.456

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.400

2.098

 

 

 

 

75618

 

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

           36.000

                    23.495

                             

          65,27

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

5.000

4.828

 

 

 

 

 

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

31.000

 

18.667

 

 

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 2.425.052

          1.372.002

 

56,58

 

 

75801

 

CZĘŚĆ  OŚWIATOWA  SUBWENCJI OGÓLNEJ  DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 1.382.125

                850.536

 

 

 

 

 

2920

Subwencje ogólne budżetu państwa

1.382.125

850.536

 

 

 

 

75805

 

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN

33.138

----

 

 

 

 

 

2920

Subwencje ogólne budżetu państwa

33.138

----

 

 

 

 

75807

 

CZĘŚĆ  WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ  DLA GMIN

                                  

 1.009.789

                                           

                504.894

                             

                             

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.009.789

504.894

 

 

 

 

75831

 

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻACA SUBWENCJI OGÓLNEJ

                       ----

                    16.572

                             

                             

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

                       ----

                    16.572

                             

                             

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

                     945

                              804

                             

          84,97

 

 

80101

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

                     945

                              804

                             

                             

 

 

 

0970

wpływy z różnych dochodów

150

---

 

 

 

 

 

0920

Odsetki pozostałe

---

9

 

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane   z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

795

795

 

 

 

852

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

       619.610

                356.919

  299.900

          57,60

 

 

85212

 

SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

       434.000

                273.000

  273.000

          62,90

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie

434.000

273.000

273.000

 

 

 

85213

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA  ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY  POBIERAJĄCE  NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA  Z  POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

8.000

2.400

2.400

30,00

 

 

 

2010

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie

8.000

2.400

2.400

 

 

 

85214

 

ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

       103.000

                    48.500

      24.500

          47,09

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

54.000

24.500

24.500

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

49.000

24.000

 

 

 

 

85219

 

 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

           44.800

                    20.019

                             

          44,69

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

44.000

20.019

 

 

 

 

 

0970

Wpływy z różnych opłat

800

----

 

 

 

 

85295

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

           29.810

                    13.000

                             

          43,61

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin

29.810

13.000

 

 

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

           41.235

                    41.235

                             

      100,00

 

 

85415

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW

           41.235

                    41.235

                             

                             

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin

41.235

41.235

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

           29.000

                    16.954

                             

          58,46

 

 

90020

 

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

                                  

               3.000

                                           

                                  43

                                           

                                           

                             

                             

 

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

43

 

 

 

 

90095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

           26.000

                    16.911

                             

          65,04

 

 

 

0830

Wpływy z usług

26.000

16.886

 

 

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

----

25

 

 

 

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

       237.624

                    23.150

                             

              9,74

 

 

92195

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

       237.624

                    23.150

                             

                             

 

 

 

2980

Wpływy do wyjaśnienia

---- 

6.000

 

 

 

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł

237.624

17.150

 

 

 

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

           20.000

                              885

 

4,43

 

 

92695

 

POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ

           20.000

                              885

 

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

20.000

885

 

 

 

            OGÓŁEM

 6.120.280

          3.276.412    

  331.157

          53,53

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2006 r.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2006 r.

[ zł ]

Wykonanie za I półrocze

2006 r.

[ zł ]

W tym zadanie zlecone

[zł]

% wykon. planu

[ zł ]

 

010

 

 

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

       190.409

                    23.406

                             

          12,34

 

 

01095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

       186.909

                    22.484

                             

          12,09

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.009

----

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.110

----

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.210

15.206

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.180

3.173

 

 

 

 

 

6050

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

15.000

----

 

 

 

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90.000

31

 

 

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56.400

4.075

 

 

 

 

01030

 

 IZBY  ROLNICZE

               3.500

                              921

                             

          26,31

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

3.500

921

 

 

 

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 1.723.505

                190.442

 

11,05

 

 

60014

 

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

           33.600

                                ----

 

 

 

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego

           33.600

                              ----

 

 

 

 

60016

 

 DRÓGI PUBLICZNE GMINNE

   1630.305

                190.438

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.350

2.350

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.000

17.667

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług  remontowych

290.000

162.990

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.650

650

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

2.874

 

 

 

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

845.273

----

 

 

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

425.032

3.907

 

 

 

 

60078

 

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOLOWYCH

           59.600

                                      4

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59.600

4

 

 

 

700

 

 

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

       197.151

                124.392

 

63,09

 

 

70004

 

RÓŻŃE JEDNOSTKI  OBSŁUGI GOSPODARKI 

MIESZKANIOWEJ

       109.891

                    85.838

 

78,12

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia  (ekwiwalent)

 

1.500

 

833

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

7.000

3.894

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

65.000

52.376

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.000

12.000

 

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

13.270

10.567

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1.900

1.675

 

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000

2.214

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług  pozostałych

1.530

524

 

 

 

 

 

4410

delegacje służbowe krajowe

100

----

 

 

 

 

 

4430

różne opłaty i składki

2.250

395

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

2.341

1.360

 

 

 

 

70005

 

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

           84.260

                    37.943

                             

          40,28

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

3.568

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24.500

8.606

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

10.260

10.204

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4.000

----

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.000

7.065

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000

---

 

 

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

500

252

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

8.248

 

 

 

 

70095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

               3.000

                              611

                             

                             

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

611

 

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

       853.546

                437.890

                             

          51,28

 

 

75011

 

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

           58.000

                    20.178

      20.178

          34,79

 

 

 

4010

osobowy fundusz płac

36.000

10.673

10.673

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.485

2.485

2.485

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

6.631

2.044

2.044

 

 

 

 

4120

składki na fundusz pracy

943

290

290

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

55

65

65

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.400

2.293

2.293

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

1.588

1.588

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.500

---

----

 

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych

986

740

740

 

 

 

75022

 

RADY GMIN

           29.500

                    11.605

                             

          39,34

 

 

 

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

28.000

11.028

 

 

 

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

576

 

 

 

 

75023

 

URZĘDY MIAST

       758.546

                402.196

                             

          53,00

 

 

 

4010

osobowy fundusz płac

445.300

204.625

 

 

 

 

 

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.016

39.015

 

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

83.504

39.380

 

 

 

 

 

4120

składki na fundusz pracy

11.923

5.956

 

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

45.200

44.579

 

 

 

 

 

4260

zakup energii

7.000

3.624

 

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

37.000

26.963

 

 

 

 

 

4410

delegacje służbowe krajowe

14.000

7.368

 

 

 

 

 

4430

różne opłaty i składki

5.084

1.470

 

 

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.814

 

9.600

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

19.250

 

 

 

 

 

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

27.705

366

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

               7.500

                        3.911

                             

                             

 

 

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

7.500

3.911

 

 

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

i KONTROLI

                                             

                     533

                                           

                              243

                             

                243

                             

          45,59

 

 

75101

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA

                     533

                              243

                243

                             

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

370

175

175

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

69

32

32

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31

31

31

 

 

 

 

4120

składki na fundusz pracy

10

5

5

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

53

---

---

 

 

754

 

 

PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA

       115.678

                    40.292

                             

          34,83

 

 

75405

 

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

           20.000

                                ----

                             

                             

 

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

           20.000

                              ----

                             

                             

 

 

75412

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

           95.678

                    40.292

                             

                             

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

1.829

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.508

16.497

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

863

863

 

 

 

 

 

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

5.957

2.965

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

847

302

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200

524

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia służbowe krajowe

19.000

12.431

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

4.325

1.139

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3.000

---

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

1.598

 

 

 

 

 

4410

Delegacje służbowe krajowe

500

----

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.000

1.044

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1.478

1.100

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

----

 

 

 

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ

               1.500

                        1.493

 

99,53

 

 

75647

 

POBOR PODATKÓW , OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI  BUDŻETOWYCH

               1.500

1.493

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

1.493

 

 

 

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

           20.000

                        7.806

 

39,03

 

 

75702

 

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,  KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

           20.000

                        7.806

 

 

 

 

 

807

 odsetki i dyskonto od krajowych  skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

20.000

7.806

 

 

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

10.000

----

 

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

10.000

----

 

 

 

 

 

4810

Rezerwy

10.000

----

 

 

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 1.270.573

                718.205

                             

          56,53

 

 

80101

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

       646.885

                361.541

                             

          55,89

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

 

25.830

 

12.525

 

 

 

 

 

3260

 Inne formy pomocy dla uczniów

795

----

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

386.800

184.927

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33.000

32.860

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

76.480

39.940

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

10.780

5.608

 

 

 

 

 

4140

wpłaty na PFRON

2.000

----

 

 

 

 

 

4210

Zakup  materiałów i wyposażenia

40.500

37.469

 

 

 

 

 

4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

2.000

226

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

10.000

5.740

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000

554

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.400

7.326

 

 

 

 

 

4410

delegacje służbowe krajowe

1.400

666

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

----

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

44.900

33.700

 

 

 

 

80104

 

PRZEDSZKOLA

       100.000

                    60.672

 

60,67

 

 

 

2510

Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego

100.000

60.672

 

 

 

 

80110

 

GIMNAZJA

       430.480

                238.580

                             

          55,42

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

 

20.750

 

9.520

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

252.930

122.743

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20.000

19.818

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

51.160

26.426

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

7.260

3.708

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

540

269

 

 

 

 

 

 

4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

39.500

34.990

 

 

 

 

 

4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

2.000

----

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

10.000

6.510

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000

----

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.800

923

 

 

 

 

 

4410

Delegacje służbowe krajowe

1.500

173

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

18.040

13.500

 

 

 

 

80113

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW  DO SZKÓŁ

           87.598

                    56.912

                             

          64,97

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

 

96

 

48

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

21.808

8.098

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.195

3.195

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.300

1.977

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

620

281

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

120

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45.000

36.597

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.000

2.168

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.700

2.324

 

 

 

 

 

4410

Delegacje służbowe krajowe

100

55

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

949

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1.479

1.100

 

 

 

 

80146

 

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

               5.610

                              500

 

8,91

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.120

50

 

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

4.210

450

 

 

 

 

 

4410

delegacje służbowe krajowe

280

---

 

 

 

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

           45.497

                    13.235

 

29,09

 

 

85154

 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

                                  

           45.497

                                           

                    13.235

 

 

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.200

168

 

 

 

 

 

3110

świadczenia społeczne

2.500

450

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.100

---

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

200

---

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.100

2.926

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.600

9.040

 

 

 

 

 

4300

Zakup usługi pozostałych

18.000

487

 

 

 

 

 

4410

Delegacje służbowe krajowe

797

14

 

 

 

852

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

       750.607

                418.392

  294.927

          55,74

 

 

85202

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

               6.000

                                ----

                             

                             

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

               6.000

                                ----

                             

                             

 

 

85212

 

ZASIŁKI RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

                                  

       434.042

                                           

                268.473

                             

  268.431

                             

          61,85

 

 

 

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

42

42

----

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

416.060

262.126

262.126

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.400

1.818

1.818

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

232

232

232

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.373

2.256

2.256

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

64

30

30

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.871

1.006

1.006

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.500

893

893

 

 

 

 

4410

Delegacje służbowe krajowe

500

70

70

 

 

 

85213

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA  ZDROWOTNE OPŁACANE  ZA  OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE   ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

               8.000

                        2.237

          2.237

 

          27,96

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8.000

2.237

2.237

 

 

 

85214

 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

       132.000

                    54.952

      24.259

          41,63

 

 

 

3110

świadczenia społeczne

132.000

54.952

24.259

 

 

 

85219

 

 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

                                  

           75.755

                                           

                    34.667

                             

                             

                             

          45,76

 

 

 

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

53.000

23.091

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.699

3.697

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

9.260

4.240

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

1.320

601

 

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.998

422

 

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

3.000

1.191

 

 

 

 

 

4410

delegacje służbowe krajowe

      500

325

 

 

 

 

 

4430

różne opłaty i składki

500

---

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1.478

1.100

 

 

 

 

85215

 

DODATKI   MIESZKANIOWE

           65.000

                    34.857

                             

          53,63

 

 

 

3110

świadczenia społeczne

65.000

34.857

 

 

 

 

85295

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

           29.810

                    23.206

 

77,85

 

 

 

3110

świadczenia społeczne-dożywianie

29.810

23.206

 

 

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

       199.605

                    92.671

 

46,43

 

 

85401

 

ŚWIETLICE DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

       158.370

                    85.190

                                           

 

53,79

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

 

4.350

 

1.967

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

90.920

42.834

 

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.300

7.117

 

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

17.640

8.670

 

 

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

2.510

1.245

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.250

15.229

 

 

 

 

 

4260

zakup energii

5.000

2.134

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.000

----

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.250

780

 

 

 

 

 

4410

Delegacje  krajowe

300

113

 

 

 

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

6.850

5.100

 

 

 

 

85415

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

           41.235

                        7.481

 

18,14

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

41.235

7.481

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

i OCHRONA ŚRODOWISKA

   214.890

                135.849

                             

          63,22

 

 

90003

 

OCZYSZCZANIE MIAST

           39.972

                    27.050

                             

          67,67

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.324

9.558

 

 

 

 

 

4210

Materiały i wyposażenie

2.000

1.660

 

 

 

 

 

4260

 zakup energii

20.000

10.780

 

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

3.648

3.648

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000

1.404

 

 

 

 

90015

 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

       138.418

                    94.945

 

68,59

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.418

8.418

 

 

 

 

 

4260

 zakup energii

95.000

68.269

 

 

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

35.000

18.258

 

 

 

 

90095

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

           36.500

                    13.854

 

37,96

 

 

 

4210

zakup materiałów  i wyposażenia

30.000

12.753

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.500

----

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

----

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

1.101

 

 

 

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

       534.000

                127.379

                             

          23,85

 

 

92109

 

OŚRODKI KULTURY

       135.000

                    68.678

                             

          50,87

 

 

 

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury

135.000

68.678

 

 

 

 

92116

 

BIBLIOTEKI

           40.000

                    21.790

                             

          54,48

 

 

 

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek kultury

40.000

21.790

 

 

 

 

92195

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

       359.000

                    36.911

 

10,28

 

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych

1.500

---

 

 

 

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

237.624

11.061

 

 

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

119.876

25.850

 

 

 

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

                                  

           82.066

                                           

                    58.366

 

 

71,12

 

 

92695

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

           82.066

                    58.366

 

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.800

----

 

 

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

18.266

15.092

 

 

 

 

 

4260

zakup energii

6.000

242

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15.000

15.000

 

 

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

3.000

3.000

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.000

25.032

 

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI na 2006 rok

                                  

 6.209.560

                                           

          2.390.061       

                             

  315.348

                             

          38,49

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.

 

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2006 r.

Przychody

Dz.

Rozdz.

§ 

Nazwa zakładu budżetowego

Plan na 2006 r.

[ zł.]

Wykonanie w I półroczu 2006 r.

 

% wykonania planu

801

80104

 

PRZEDSZKOLE

122.000

74.246

60,86

 

 

0830

Wpływy z usług

22.000

13.570

 

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

100.000

74.672

 

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zakładu budżetowego

Plan na 2006 r.

[ zł.]

Wykonanie w I półroczu 2006 r.

% wykonania planu

801

80104

 

PRZEDSZKOLE

122.144

72.420

59,29

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6.523

2.574

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

77.598

41.588

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.609

6.609

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.300

9.208

 

 

 

4120

Składki na fundusz pracy

2.069

1.243

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.250

2.199

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

966

 

 

 

4410

Delegacje służbowe krajowe

270

---

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.025

8.033

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury za I  półrocze 2006 r.

Przychody

dz.

rozdz.

§

Nazwa

plan

wykonanie

% wyk.

921

92109

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

145.000

71.361

49,21

 

 

2550

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

135.000

68.678

 

 

 

0830

wpływy z usług

10.000

2.083

 

 

 

 

dobrowolne wpłaty

----

600

 

921

92116

 

 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

40.000

21.790

54,48

 

 

2550

dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury

40.000

21.790

 

 

 

 

 

Rozchody

Dz.

rozdz

§

treść

plan

wykonanie

% wykonania

921

92109

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

145.000

71.423

49,00

 

 

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen

300

117

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

68.000

32.391

 

 

 

4110

składki na ubeZpieczenia społeczne

12.200

5.925

 

 

 

4120

składki na fundusz pracy

1.700

772

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

6.000

4.227

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposazenia

32.900

14.276

 

 

 

4260

energia elekrtyczna

200

72

 

 

 

4270

zakup uslug remontowych

200

86

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

16.000

9.415

 

 

 

4410

delegacje slużbowe krajowe

4.000

2.338

 

 

 

4430

różne opłaty i skladki

1.500

704

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.000

1.100

 

921

92116

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

40.000

21.666

54,17

 

 

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen

600

88

 

 

 

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20

---

 

 

 

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

22.500

11.340

 

 

 

4110

składki na ubeZpieczenia społeczne

4.100

2.039

 

 

 

4120

składki na fundusz pracy

600

275

 

 

 

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

3.880

2.010

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposazenia

1.207

538

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

100

---

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

1.200

283

 

 

 

4410

delegacje slużbowe krajowe

200

---

 

 

 

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.400

900

 

 

 

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.193

4.193

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.

Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2006 r.

Dział

rozdział

§

Dochody na 2006 r.

wykonanie

% wyk.

Wydatki na 2006 r.

wykonanie

% wyk.

854

85401

 

90.215

49.628

55,01

90.215

49.399

54,76

 

 

0830

77.100

41.006

 

 

 

 

 

 

0690

13.115

8.622

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

5.615

4.992

 

 

 

4220

 

 

 

77.100

40.122

 

 

 

4240

 

 

 

3.000

2.835

 

 

 

4270

 

 

 

2.500

---

 

 

 

4300

 

 

 

2.000

1.450

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr I/222/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 18 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA  I  PÓŁROCZE  2006 roku.

            Uchwałą Nr XX/228/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 marca 2006 r. przyjęto budżet gminy na 2006 r. w kwocie:

a)  dochody    -  5.966.446 zł

b)  wydatki     -  6.055.726 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 215.320 zł. wskazano przychody z :

a)      kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska  SA  w kwocie 200.000 zł.,

b)      wolne środki w kwocie 15.320 zł.

Uchwałami: Nr XXI/242/06 z dnia 28.04.2006 r. Rady Miejskiej w Kleszczelach oraz na mocy zarządzeń Burmistrza Kleszczel Nr I/211/06 z dnia 22.05.06 r., Nr I/216/06 z dnia 30.06.2006 r. dokonano zmian w budżecie. Budżet gminy na 2006 r. po dokonanych zmianach wyniósł:

a) dochody   - 6.120.280 zł

b) wydatki   -  6.209.560 zł

W wyniku dokonania zmian  w budżecie plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 153.834 zł w tym:

-  dotacje na zadania zlecone i zadania własne - 66.840 zł

-  część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 r. - 86.994 zł.

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Na plan dochodów 6.120.280 zł plan dochodów zrealizowano w kwocie 3.276.412 zł , co stanowi 53,53 % wykonania planu rocznego.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne                                -          768.044 zł.

- dotacje celowe                                  -          430.206 zł.

- subwencje ogólne                              -          1.372.002 zł.

- środki ze źródeł pozabudżetowych  -             706.160 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

·        Dział „ ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja  w kwocie 263.721 zł. jako refundacja poniesionych wydatków w 2005 r.  na realizację projektu nr Z/2.20/III/3.2/48/05 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczele i we wsi Biała Straż ” na mocy podpisanej umowy w 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

-  80 % zaliczki na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej  Kleszczele - Dobrowoda.

Na plan ogółem 353.722 zł.otrzymano dochody w kwocie 333.387zł. , co stanowi  94,25 % wykonania planu rocznego.

·        Dział „ LEŚNICTWO

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano dochody w kwocie 587 zł, co stanowi 39,13  % wykonania planu rocznego.

·        Dział „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 7000 zł.  z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jest to 20 % dotacji z  2005 r. Otrzymano równie  zaliczkę  w ramach programu Współpracy Przygranicznej Phare z przeznaczeniem na realizację projektu „ Modernizacja drogi gminnej Kleszczele - Repczyce Ogółem uzyskano  dochody w  kwocie 360.613 zł. tj.  40,69 % wykonania planu rocznego.

·        Dział „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

2)  najmu i dzierżawy mienia komunalnego                              -                      8.417 zł

3) wieczystego użytkowania gruntów                          -                         810 zł

4)  należnych rat ze sprzedaży lokali                            -                      2.311 zł

5) sprzedaży mienia oraz nieruchomości niezabudowanych      -          101.814 zł

W drodze przetargu sprzedano grunty zabudowanie i niezabudowane o pow. 0,0108 ha w Kleszczelach, 0,18442 ha we wsi Suchowolce , 3 działki leśne o łącznej powierzchni 0,55 ha. we wsi Saki oraz  6 działek we wsi Repczyce o lącznej powierzchni - 0,8467 ha

6)  dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego             -                      2.978 zł

7) odsetki od nieterminowych opłat                                        -                      10 zł.

Ogółem wykonano 116.340 zł. tj.  70,36 % planu rocznego.

·        Dział „ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z tytułu otrzymanych dotacji celowych  na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej , prowizji za wydane dowody osobiste uzyskano dochody w kwocie 32.315 zł., co stanowi 53,41 % wykonania planu rocznego.

·      Dział „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI

Dochody w kwocie 257 zł uzyskano z tytułu otrzymanych dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, co stanowi 48,22 % wykonania planu rocznego.

·        Dział „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 620.964 zł , co stanowi 48,55 % wykonania planu rocznego. Są to wpływy z tytułu podatku rolnego , leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, udziału gmin w podatku stanowiących dochody budżetu państwa oraz innych opłat lokalnych. 

Skutki obniżenia maksymalnych stawek spowodowały zmniejszenie dochodów do budżetu w wysokości 26.842 zł.

Na indywidualne wnioski podatników  umorzono zaległości podatkowe w wysokości -103.989 zł . Wykaz osób, którym dokonano umorzeń jest podawany do publicznej wiadomości.

Zastosowane zwolnienia i umorzenia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2006 r. w księgach rachunkowych figurowała zaległość  w podatkach i opłatach w wysokości 151.403 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych jak też i bieżących.

W stosunku do  podatników , którzy nie uregulowali należności w terminie wystawiono upomnienia,  a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 10.159 zł. Zrealizowano na kwotę - 7.786 zł.

 • Dział „RÓŻŃE ROZLICZENIA

Z tytułu otrzymanych subwencji : oświatowej , wyrównawczej i rekompensującej otrzymano dochody w kwocie 1.372.002 zł. , co stanowi 56,58 % wykonania planu rocznego.

 • Dział „ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w kwocie 804 zł uzyskano z tytułu dotacji na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnych 2006/2007 w szkole Podstawowej oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

 • Dział „OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne zrealizowano dochody  w kwocie 356.919 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków  stałych i celowych, co stanowi 57,60 % wykonania planu rocznego.

 • Dział „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym otrzymano dotacje w kwocie 41.235 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia i zasiłki szkolne) - 100 % wykonania planu.

 • Dział „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z tytułu otrzymanej opłaty produktowej ,opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz odsetek od nieterminowych opłat dochody w I półroczu wykonano na kwotę 16.954  zł, co stanowi 58,46 % wykonania planu rocznego.

 • Dział „ KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

 W dziale tym otrzymano zaliczkę w kwocie 17.150 zł. na realizację projektu pn. „Młodzi Odkrywcy przygranicznych szlaków”, co stanowi 58,40 % wartości projektu.

 • Dział ”KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z tytułu sprzedaży wstępu na basen uzyskano kwotę 885 zł, co stanowi 4,43 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale zrealizowane zostaną  w II półroczu 2006 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Na  plan wydatków 6.209.560 zł wykonano na kwotę 2.390.061 zł, co stanowi 38,49 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

·        Dział „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących opłacono składki w kwocie 921 zł stanowiące 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 4.106 zł. na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele - Dobrowoda. W myśl podpisania umowy z wykonawcą   termin realizacji projektu zostanie zakończony do dnia 20.09.2006 r.

·        Dział „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym plan wydatków wykonano na kwotę 190.442 zł, co stanowi  11,05 % wykonania planu rocznego.

W zakresie utrzymania dróg gminnych  wykonano następujące zadania:

a) w ramach prac interwencyjnych ułożono chodniki na ulicach: Plac Parkowy oraz  Kościelnej . Na ten cel zakupiono obrzeża i kostkę brukowa na kwotę - 6.824 zł,

b) wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg gminnych - 1.472 zł,

c) wykonano profilowanie i równanie dróg żwirowych  we wsi Kraszewo, Biała Straż, Toporki -  Zaleszany, Saki, droga we wsi Pogreby, Suchowlce, Policzna, Dasze - Zuki kwota 19.461 zł,

d) Zakupiono 4  ławki do parku oraz 15 koszty na śmieci - kwota 5.854 zł,

e)  remonty i naprawy dróg - kwota  151.517 zł.( opłata faktur niewymagalnych z 2005 r. dotycząca modernizacji i bieżących napraw dróg i ulic), 

Przy zaangażowaniu środków finansowych z Unią Europejską realizowane są inwestycje na drogach gminnych :

-  Kleszczele - Repczyce wartość inwestycji 761.247 zł.( inwestycja zakończona  31.07.2006 r. ).

- Zaleszany - Saki  wartość inwestycji 409.058 zł. , termin realizacji do 11.09.2006 r. Na 30.06.2006 r. zaangażowano środki własne w kwocie - 6.782 zł na wykonanie mdkumentacji projektowej , wydatki związane z ogłoszeniem o przetargu.

 • DZIAŁ „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 197.151 zł wykonano  124.392 zł, co stanowi 63,09 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników gospodarki komunalnej ,pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z  Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce oraz na utrzymanie i wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

 • Dział „ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie 437.890 zł  stanowią 51,28 % planowanych wydatków.

Z powyższej kwoty wydano na:

a) utrzymanie administracji Publicznej wykonującej zadania zlecone/ewidencja ludności i USC - kwota 20.178 zł ,

b) wypłatę diet członkom Rady biorących udział w obradach Sesji i komisji , wypłatę wynagrodzenia przewodniczącego Rady - kwota 11.605 zł,

c) funkcjonowania Urzędu Miejskiego - kwota ogółem:402.196 zł.w tym:

-  wynagrodzenia pracowników,

- zakup materiałów,

-  wypłata delegacji,

- koszty opłaty energii elektrycznej,

- zakup usług telekomunikacyjnych, konserwacja programów komputerowych, usługi monitowania i ochrony obiektów oraz  koszty udziału pracowników na szkoleniach,

- wypłacono również kwotę 3.911 zł  na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso poboru podatków.

 • Dział” NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI

Wydatki w kwocie 243 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców , co stanowi 45,59 % wykonania planu rocznego.

 • DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki w kwocie 40.292 zł, co stanowi 34,83 % planowanych wydatków. Wydatki te  przeznaczono na utrzymanie 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji,

 • DZIAŁ „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Kwotę 1.493 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat lokalnych, tj. 99,53 % wykonania planu rocznego.

 • DZIAŁ „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie

 7.806 zł., co stanowi 39,03 % planu rocznego.

 • DZIAŁ „ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w  kwocie 718.205 zł , co stanowi 56,53 % wykonania planu rocznego przeznaczono na:

-  funkcjonowanie Zespołu Szkół  - 600.121 zł.,

-  Przekazano dotację na działalność przedszkola w kwocie 60.672 zł.,

-  poniesiono  koszty na dowożenia uczniów do Szkół na kwotę - 56.912 zł.,

-  przeznaczono wydatki na dokształcanie nauczycieli w  kwocie 500 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były przez jednostkę budżetową tj. Zespół Szkół w Kleszczelach, zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczą realizuje przedszkole w Kleszczelach .

Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół realizowane były przez Urząd Miejski.

 • DZIAŁ „ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 13.235 zł stanowiące 29,09 %  przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj.

-  na pomoc dzieciom z rodzin patologicznych - pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych kwota 600 zł,

- organizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej 450 zł,

-  wypłata wynagrodzenia opiekunom grup sportowych i  konsultanta grupy terapeutycznej  kwota 2.967 zł,

-   zakup pistoletowego radaru drogowego dla Policji w Kleszczelach , materiałów i nagród z okazji Dnia Dziecka kwota 9.036 zł,

- Wypłata wynagrodzenia członkom komicji - 168 zł.

- Wypłata delegacji - 14 zł.

 • DZIAŁ „ OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 418.392 zł , co stanowi 55,74 % wykonania planu rocznego ( 351.567 zł. dotacja oraz  66.825 zł środki własne ).

W/w środki zostały wykorzystane na:

a) wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 199 osób na kwotę - 268.473 zł.,

b) zasiłków okresowych dla 53 osób na kwotę 54.952 zł.,

c) opłacono składki zdrowotne dla 12 osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na kwotę 2.237 zl.

d) wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 34.857 zł,

e)  przeznaczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 34.667 zł

f) opłacono posiłki  w szkołach dla 140 uczniów  z rodzin najuboższych

na kwotę 23.206 zł.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wypłatę dodatków mieszkaniowych realizuje gmina  w ramach zadań własnych..

 • DZIAŁ „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 92.671 zł , co stanowi 46,43 % planowanych wydatków zostały przeznaczono na:

-  utrzymanie świetlicy szkolnej  na kwotę 85.190 zł.

- Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ( stypednia i zasiłki szkolne) na kwotę  7.481 zł.

Realziacja na koniec okresu sprawozdawczego jest niska, bowiem większość wydatków jest realizowana w okresie wakacyjnym do końca sierpnia br.

W  I półroczu wydanych zostało 86 decyzji przyznających stypendium szkolne na kwotę 29.745 zl.

Ogółem w I półroczu 2006 r. wydano 86 decyzji dla uczniów o przyznaniu stypendium  na kwotę 29.8475 zł., zrealizowano kwotę 7.481 zł.

 • DZIAŁ „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w kwocie 135.849 zł , co stanowi 63,22 % wykonania planu rocznego z przeznaczeniem na:

-   utrzymanie oczyszczalni ścieków - kwota 27.050 zł,

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego - kwota 94.944 zl.,

-  utrzymanie środków transportowych - kwota 13.854 zł.

 • DZIAŁ „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zadania realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach i Biblioteka Miejska w Kleszczelach w ramach otrzymanych dotacji z budżetu.

Miejski Ośrodka Kultury otrzymał dotację w kwocie 68.678 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne

- wydatki związane z działalnością statutową / konkursy, spotkanie opłatkowe, obchody Dnia Kobiet, /.

 Miejska Biblioteka otrzymała  kwotę - 21.790 zł. na :

- wynagrodzenia i pochodne,

- wydatki bieżące / zakup 94 szt książek, wypłata delegacji /

- wydatki majątkowe / zakup komputera/.

Wykonanie planu finansowego określa załącznik Nr 4 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

Samorzadowe instytucje kultury na dzień 30.06.2006 r. nie posiadają zobowiązań oraz należności.

 W omawianym dziale zrealizowano projekt „ Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków” kwotę 36.911 zł. przy udziale środków PHARE na kwotę 11.061 zł.(obecnie trwa rozliczenie otrzymanej zaliczki).

Przystąpiono również do realizacji projektu „Gładyszka tradycji, centrum edukacyjno-kulturowe” współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego - działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na kwotę - 652.189 zł. Projekt realizowany będzie  w dwóch etapach - 2006 i 2007 r. W ramach I etapu do końca grudnia 2006 r. mają być zrealizowane środki w kwocie - 317.595 zł.  

 • DZIAŁ „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki  kwotę 58.366 zł stanowiące 71,12 % planowanych wydatków.  

Wydatki te przeznaczono na utrzymanie basenu kąpielowego i zalewu w sezonie letnim w tym:

- zakup podchlorynu ,

-  opłata energii elektrycznej i poboru wody ,

-  naprawa wodociagu przy basenie.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Efektem tego jest terminowe  regulowanie zobowiązań , realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę - 81.689 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin upływa w lipcu.

 

Należności na dzień 30.06.2006 r.  wynoszą 675.275 zł. w tytułu podatków i opłat Są to należności pozostałe do zapłaty , w tym zaległości w kwocie 151.403 zł., których termin płatności minął.

 

 Zobowiązania  z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 392.980 zł. , z czego wobec:

a) Pożyczka długoterminowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 165.000 zł. zaciągnięta na budowę zbiornika we wsi  Repczyce,

b) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. w kwocie -  98.000 zł. na budowę sieci wodociagowej ,

c) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA w Białymstoku w kwocie - 129.980 zł na remont ulicy Kopernika w Kleszczelach..

Zaplanowane spłaty zadłużenia zostały zrealizowane w kwocie 63.020 zł.zgodnie z planem.

W toku wykonania budżetu w I półroczu 2006 r. nie zaciągano kredytów.

Na koniec I półrocza wystąpiła  nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie

 886.351 zł. Jest to stan przejściowy.

Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w III i IV kwartale , wobec czego nadwyżka będzie wydatkowana w II półroczu 2006 r.

 

WYKONANIE PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
GOSPODARKI WODNEJ.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdzono uchwałą Nr XX/1228/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13.03.2006 r. w kwocie:

 a) przychody  -    4.380 zł

b) wydatki      -    7.000 zł

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Lp.

Wyszczególnienie

Plan [ zł ]

Wykonanie [ zł ]

1.

Opłata za korzystanie ze środowiska

3.000

8.128

2.

Kapitalizacja odsetek na rachunku

----

8

3.

Dobrowolne wpłaty

----

614

 

Ogółem:

3.000

8.750

WYDATKI

Lp.

Wyszczególnienie

Plan [ zł]

Wykonanie [ zł ]

1.

Prowizja bankowa

200

118

2.

Dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości

2.000

2.000

3.

Porządkowanie wysypiska

4.800

 

1.436

 

Ogółem:

7.000

3.554

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczlach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-08-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-08-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-08-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-08-18