ZARZĄDZENIE NR I/ 198 /06
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na 2006 r.

Na podstawie § 8 uchwały Nr VII/63/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Nr I/180/05 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 listopada 2005 roku , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

załącznik
do Zarządzenia Nr I/198/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 2 marca 2006 r.

Autopoprawki do projektu budżetu na 2006 r.

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr I/180/05 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt. 1 dochody budżetu gminy w wysokości 5.578.615 zł. zastępuje się kwotą 5.941.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) pkt. 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 5.740.615 zł. zastępuje się kwotą 6.030.726 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) pkt. 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości: dochody 551.551 zł. zastepuje się kwotą 551.533 zł
wydatki - 551.551 zł zastępuje się kwota 551.533 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

d) pkt. 4 dochody budżetowe w kwocie 138.000 zł. przeznacza się na spłatę kredytów zastępuje się kwotą 126.040 zł,

e) Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego w wysokości 215.320 zł. stanowi:

- zaplanowany kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na modernizacje drogi gminnej Kleszczele -Repczyce zastępuje się kwota 200.000 zł. i dodaje się stanowi zaplanowany kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Kleszczele - Repczyce,

- wolne środki w kwocie 15.320 zł;

2) w § 2 ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 1.916.407 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3, zastępuje się ustala się:

a) limit na zadania inwestycyjne w wysokości 1.931.910 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wprowadza się pkt. 2 - wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r. zgodnie z załącznikime nr 5,

3) w § 3 ustala się:

a) pkt. 3 plan przychodów jednostek kultury w wysokości 180.000 zł. zastępuje się kwotą 185.000 zł,

b) pkt. 4 plan wydatków jednostek kultury w wysokości 180.000 zł. zastępuje się kwotą 185.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) w § 4 " Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" w kwocie 3.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 4.200 zł. zastepuje się kwotą 7.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) w § 5 Przyjmuje się prognozę spłaty długu zgodnie z załacznikiem nr 7 zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) § 6 Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Ustala się plan dotacji dla innych podmiotów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12.

9) § 9. zastępuje się § 11 o treści:

Postanawia się :

a) zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł w Banku Ochrony Środowiska z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwstycyjnego z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Kleszczele - Repczyce.

b) Spłata kredytu nastąpi w latach 2007- 2010 z dochodów budżetowych gminy,

c) Upoważnia się Burmistrza do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" i zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

10) § 11. zastępuje się § 13.

§ 2. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej projekt dochodów na 2006 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) Dział "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" kwotę 90.000 zł.. zastępuje się kwotą 353.722zł.(zwiększa się plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł o kwotę 263.722 zl. Jest to dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane w 2005 r.pn." rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kleszczelach i we wsi Biała Straż";

2) Dział "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" kwotę 752.324 zł zastepuje się kwotą - 886.179 zł.
Wprowadza się plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 40.906 zł na realziację zadania pn. modernizacja drogi gminnej Zaleszany-Saki oraz dotację z Funduszu Kapitału Początkowego - sporządzenie dokumentacji technicznej na drogi gminne w kwocie 75.000 zł.

3) Dział "GOSPODARKA MIESZKANIOWA" rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 240.850 zł. zastępuje się kwotą 140.350 zł.(dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży wyrobów i skladników majątkowych - działek i nieruchomości);

4) Dział "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" kwote 551 zł. zastępuje się kwotą 533 zl. Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DBŁ 3014-4-11-11/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. dokonała weryfikacji planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców do kwoty 533 zł;

5) Dział "DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADA JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" kwotę 1.187.530 zł. zastepuje się kwotą 1.279.030 zł. Dokonano korekty planu dochodów w podatkach i opłatach lokalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2006 r.;

6) Dział " KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" kwotę 263.352 zł zastępuje się kwotą 237.624 zł. Wartość dotacji na zadania inwestycyjne uległa zmianom po przeprowadzeniu przetargu.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 362.831 zł.

§ 3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej projekt wydatków budżetowych na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dział "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" kwotę 174.400 zł. zastępuje się kwotą 190.409zł. Zwiększono wydatki o kwotę 16.009 zl na opłatę faktur z 2005 r.;

2) Dział " TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" kwotę 1.458.781 zł. zastępuje się kwotą 1.680.305zł. Dokonano korekty wydatków na zadania inwestycyjne , wprowadzono również zadanie inwestycyjne pn. sporządzenie dokumentacji technicznej na drogi gminne w ramach programu Fundusz Kapitału Poczatkowego.

3) Dział " GOSPODARKA MIESZKANIOWA" kwotę 181.301 zl. zastępuje się kwotą 187.151 zł. Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w 2005 r., którzy przepracowali 6 miesięcy.

4) Dział " ADMINISTRACJA PUBLICZNA" kwote 806.920 zł. zastępuje się kwotą 824.552 zł dokonano zwiekszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tego wynagrodzenia. Wprowadzono również zadanie inwestycyjne pn. remont budynku Agronomówka;

5) Dział "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWEA" kwotę 551 zł. zastepuje się kwotą 533 zł. Dokonano korekty planu wydatków do kowty planowanej dotacji.

6) Dział "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P-Pożarowa. " kwotę 106.665 zł. zastępuje się kwota 105.665 zł. Dokonano korekty wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

7) "OŚWIATA I WYCHOWANIE " zwiększono plan wydatków o kwotę 20.469 zł na .zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego w sezonie grzewczym) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszono różnież wydatki na dokształcanie nauczycieli zgodnie z przepisami 1%- planowanego wynagrodzenia w danym roku.

8) "OCHRONA ZDROWIA" w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 31.000 zł. zastepuje się kwotą 45.710 zł. Różnica w kwocie 14.710 zł. wynika z niewykorzystania planowanych wydatków w 2005 r.

9) Dział "OPIEKA SPOŁECZNA" w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej kwotę 69.797 zł. zastępuje się kwota 72.797 zł.. Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikom socjalnym zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. miesięcznie. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu 3.000 zł. na w/w wynagrodzenie.

10) Dział "Edukacyjna Opieka Społeczna " zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

11) Dział " GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" kwotę 193.500zł. zastępuje się kwotą 214.889 zł. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie oczyszczalni ścieków i opłate faktury na projekt oświetlenia ulicznego.

12) Dział"KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" kwotę563.521zł.. zastępuje się kwotą 534.000 zł. W dziale tym zaplanowano przeznaczenie dotacji w kwocie 1.500 zł.na przeprowasdzenie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej oraz dokonano korety wydatków inwestycyjnych.

13) Dział "KULTURA FIZYCZNA I SPORT" kwote 74.000 zł. zastępuje się kwotą 82.066 zł. Dokonano korekty planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 290.111 zł.

§ 4. W załączniku Nr 3 "wykaz zadań inwestycyjnych" w kwocie 1.916.407 zł. zastępuje się kwotą 1.931.910 zł. z przeznaczeniem na:

1) Dokonano korety zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej Kleszczele - Repczyce ,

2) Dokonano korekty zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej Zaleszany - Saki ,

3) Dokonano kotery zadania inwestycyjnego pn. "Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków",

4) Dokonano koterty zadania inwestycyjnego pn. "Projekt HŁADYSZKA tradycji, centrum edukacyjno-kulturowe ",

5) Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. " Sporządzenie dokumentacji technicznej na drogi gminne" na ogólną kwotę 100.000 zł. w tym : ze środków własnych 25.000 zł. i w ramach przewidzianej dotacji ze środków z Funduszu kapitału Początkowego 75.000 zł.

6) Dokonano korekty zadania wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Głównej we wsi Dobrowoda i drogi Dobrowoda -Repczyce wraz z parkinagami i ciągami pieszymi przy zalewie "Repczyce,

7) Dokonano korekty zadania "wykonanie dokumentacji na budowę budynków socjalnych i pomostów przy zalewie "Repczyce",

8) Wpoowadzono zadanie pn. remont budybku administracyjnego - Agronomówka,

9) Wprowadzono zadanie pn."zakup pieca co w budynku przychodni" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W załączniku nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stan środków obrotowych na 31.122005 r. uległ zwiększeniu do kwoty 4.038 zl. W zwiazku z czym plan wydatków zwiększono do kwoty 7.000 zł Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. zaplanowano na kwotę 38 zł zgodnie z załacznikiem nr 8.

§ 6. W załączniku nr 7 Prognoza kwoty długu na 2006 r wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się stan długu na dzień 31.12.2005 r. do kwoty 485.517 zł. i wprowadza się do pkt. I zobowiązania wymaganlne na kwotę 29.517 zł. w tym: dostawy towarów i usług,

2) Poz. II pkt. 3 kwota planowana do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000 zl. zastępuje się kwotą 200.000 zł.,

3) planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r. do kwoty 155.557 zł, w tym kwotę spłaconych rat kredytów do kwoty 38.040 zł oraz zobowiązań wymagalnych 29.517 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. w załączniku Nr 8 plan przychodów i rozchodów budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan przychodów 300.000 zł. zastępuje się kwotą 200.000 zł.

2) Plan rozchodów w kwocie 138.000 zł. zastepuje się kwotą 155.557 zł. i dodaje się pkt. 3 spłata zobowiązań wymagalnych w kwocie 29.517 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wprowadzono załącznik nr 5 wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami usatwy o finansach publicznych.

§ 9. Wprowadzono załącznik nr 11 plan dochodów własnych, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-03-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-08