Kleszczele, dn. 16 marca 2011 r.

Gmina Kleszczele                                                                 

powiat hajnowski

województwo podlaskie

 
RGK.271.1.2011
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Tankowanie oleju napędowego i benzyny dla pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach".

            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :

nr 72899-2011, data zamieszczenia 04.03.2011 r.
 

1.      Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 .ze zm.),

że w dniu 16 marca 2011 r. wybrano ofertę :
 
"PRONAR" spółka z o.o.
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101A
Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych
15-399 Białystok
ul. Handlowa 6
 
za cenę ofertową brutto – 122 419,44 zł.

            Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

            Punktacja przyznana ofertom w kryterium najniższa cena:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
PRONAR" spółka z o.o.
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101 A
Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych
15-399 Białystok
ul. Handlowa 6
 
 
122 419,44 zł
 
 
P = 100
2
TRANSDAR Sp. zo.o.
00-682 Warszawa
ul. Hoża 66/68
 
 124 410,00 zł
 
 

 P = 98

 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
     Cena najtańszej oferty             

P=--------------------x 100

     Cena badanej oferty            
 

             2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

                   3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

                   4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 16 marca 2011 r.

 
                                                                                                             Burmistrz
 

 

 
                                                                                               mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-03-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-03-16

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-03-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-03-16