Gmina Kleszczele                                                                  Kleszczele, dn. 6 czerwca 2011 r.

powiat hajnowski

województwo podlaskie

 

 

RGK.271.4.2011

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele".

            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nr 125846 - 2011 z dnia 24.05.2011 r.

 

  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.),

że w dniu 06.06.2011 r. wybrano ofertę :

 

P.P.U.H."CZYŚCIOCH" Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

 

za cenę ofertową brutto – 52319,47 zł.

            Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

            Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Zakład Gospodarki Komunlnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19,

87-732 Lubanie

 

 

 63365,65 zł

 

 

P = 84,56

 

Zgodnie ze wzorem z SIWZ

1. Cena zadania = waga -100%

 

     Cena najtańszej oferty             

P=--------------------x 100

     Cena badanej oferty            

2

MPO Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 62,

15-950 Białystok

 

65964,78 zł

 
 
 P= 79,3
3

P.P.U.H."CZYŚCIOCH" Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

 

52319,47 zł

 
 
P= 100
 

             2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

            3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

            4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w  sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 07.06.2011 r.

 

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-06-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-06-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-06-06