Kleszczele, dn. 27grudnia 2011 r.       

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

 
 
RGK.271.7.2011
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany".

            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :

nr 362398 - 2011 z dnia 03.11.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych : nr296635 – 2011 z dnia 15.11.2011 r.

 
  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.), że w dniu 27 grudnia 2011 r. wybrano ofertę :
 
ALFA COMPLEX
mgr inż. Karol Łapiński
18-100 Łapy
ul. Sosnowa 1
 
za cenę ofertową brutto – 157 440,00 zł.

            Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

            Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Cena oferty

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

REMAN Firma Budowlano – Remontowa Krzysztof Niewiński, 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/18

 
 

 229446,52 zł

 
 
68,62
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
     Cena najtańszej oferty              

P=--------------------x 100

     Cena badanej oferty            

2

Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz Kol. Zabłudów 5/2

 

190655,50 zł

 
 
 82,58
3

WIKBUD Wiesław Kiśluk, ul. Wysoka 72 D/11, 17 -300 Siemiatycze

186080,97 zł

84,61
4

Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk, ul. I Armii Wojska Polskiego 4, 15-103 Białystok

168756,00 zł

93,29
5

ELWA Spółka z o.o., 17 -100 Bielsk Podlaski ul. Wschodnia 25

173799,00 zł

90,58
6

PPHU Majka Maria Demiańczuk, 17 -300 Siemiatycze, ul. Mickiewicza 7

173307,36 zł

90,84
7

Zakład Usługowy Blacharsko Murarski Andrzej Boguszewski, 17 -315 Grodzisk, Czarna Średnia 102

191788,87 zł

82,09
8

ALFA COMPLEX mgr inż. Karol Łapiński, 18-100 Łapy, ul. Sosnowa 1

157440,00 zł

100
9

P.W. Zagłoba Ewelina Byczyk-Kalinowska, Grabówka, ul. Wypoczynkowa 18A, 15 -523 Białystok

203698,63 zł

77,29
 
 

            2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu wykluczono niżej wymieninych wykonawców:

 
 
l.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

 
Uzasadnienie faktyczne
 
Uzasadnienie prawne
 
1
WIGA Sp. z o.o., 15 -516 Białystok,
 ul. Ciołkowskiego 167

brak oświadczenia o posiadaniu wymaganych w ustawie Prawo budowlane uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przez osobę wyznaczoną na kierownika budowy

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku z art.22 ust. 1 pkt 3

 
2

Wrzosbud Artur Sacharczuk, 17-200 Hajnówka, ul. Wrzosowa 87

brak jest oświadczenia o posiadaniu wymaganych w ustawie Prawo budowlane uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przez osobę wyznaczoną na kierownika budowy

Wykonawca nie udokumentował spełnienia warunku z art.22 ust. 1 pkt 3

 
3

Usługi Remontowo-BudowlaneKrzysztof Malinowski, 15-370 Białystok, ul. Bema 62B/20

 
brak jest potwierdzenia opłacenia Polisy OC

Wykonawca nie udokumentował spełnienia warunku z art.22 ust. 1 pkt 4

 
4

KARO-BUD Romuald Karwowski, 15 -167 Białystok, ul. W. Wysockiego 116/2

brak jest oświadczenia o posiadaniu wymaganych w ustawie Prawo budowlane uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przez osobę wyznaczoną na kierownika budowy

Wykonawca nie udokumentował spełnienia warunku z art.22 ust. 1 pkt 3

 

             3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 w niniejszym postępowaniu odrzucono oferty wykluczonych wykonawców.

            4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 6 stycznia 2012 r.

 
                                                                                                             Burmistrz
 
                                                                                               mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-12-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-12-27

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-12-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-12-27