Kleszczele, dn. 21 czerwca 2011 r.

Gmina Kleszczele
 
powiat hajnowski
województwo podlaskie

 
 
RGK.271.5.2011
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012".
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :
nr 128636 - 2011 z dnia 25.05.2011 r.
 
  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.),
że w dniu 21.06.2011 r. wybrano ofertę :
 
Konsorcjum:
City Group Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa
i
Poliuretan Max, Mariusz Pompowski,
Al.Wiśniowa 12/7
53-137 Wrocław
 
za cenę ofertową brutto – 1 073 850,00 zł.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Konsorcjum: City Group Sp. z o.o.
ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa i Poliuretan Max, Mariusz Pompowski, Al.Wiśniowa 12/7
53-137 Wrocław
 
 
 
1 073 850,00 zł
 
 
 
 
P = 100
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
Cena najtańszej oferty
P=--------------------x 100
Cena badanej oferty
2
Moris-Sport Sp. z o.o.,
ul. Równoległa 1
02-235 Warszawa
 
1 245 279,06 zł
 
 
P= 86,2
3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Sp. j.
Tadeusz Kulesza,
Adam Kulesza
15-950 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28
 
 
1 216 400,00 zł
 
 
 
 
P= 88,28
 
 
4
PRESTIGE Sp. z o.o.
ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
 
1087853,96 zł
 
 
P= 98,71
 
 
5
BRABUD S.C., Antoni Rutkowski, Jacek Rutkowski
15-560 Białystok
ul. Sobolewska 4A
 
1183173,90 zł
 
P= 90,76
6
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 183
 
1 599 000,00 zł
 
 
P= 67,15
 
2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 22.06.2011 r.
 
Burmistrz
 
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-06-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-06-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-06-21