OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nazwa zadania: Tankowanie oleju napędowego i benzyny dla pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach
Numer ogłoszenia w BZP: 72899-2011, data zamieszczenia 04.03.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tankowanie oleju napędowego i benzyny dla pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliwami płynnymi pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w systemie sprzedaży bezgotówkowej. Paliwa tankowane będą do do zbiorników pojazdów służbowych w stacji paliw Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia. W szczególnych przypadkach paliwo może być tankowane do kanistrów. Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN -EN 590, musi być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Benzyna bezołowiowa musi spełniać wymagania normy PN -EN 228. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne tankowanie w okresie trwania zamówienia w stacji paliw Wykonawcy: - oleju napędowego w ilości - do 25000 l; - benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 w ilości-do 900 l. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupywanych paliw dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości zakupionych paliw nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa URE na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r.Nr 89, poz. 625 z późn. zm). Na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty kopię w/w dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje stacją paliw wyposażoną w dystrybutory oleju napędowego i benzyny bezołowiowej zlokalizowaną w miejscowości oddalonej od siedziby Zamawiającego o nie więcej niż 16 km . Ta stacja będzie przeznaczona do tankowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu stacji paliw w miejscowości oddalonej od siedziby Zamawiającego o nie więcej niż 15 km.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski , 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski , 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4, pok. nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

 


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-03-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-03-04

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-03-04

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-03-04