Kleszczele, 18.02.2011 r.

Gmina Kleszczele                                                                              

ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
 
RGK.271.2.2011.JK
 
 

            WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą :  "Przebudowa ulic Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza”

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 44375-2011 ; data zamieszczenia: 08.02.2011 r.)

 

            Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm .) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1. .Jaki okres gwarancji przewiduje Zamawiający na oznakowanie poziome cienkowarstwowe?

Odpowiedź : Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy..

 

Pytanie 2. Prosimy o podanie kategorii ruchu na tych ulicach.

Odpowiedź : Kategoria ruchu na przebudowywanych ulicach – KR1.
 

Pytanie 3. Prosimy o zamieszczenie wymagań na mieszankę mineralno-asfaltową.

Odpowiedź : Wymagania dlamieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy ścieralnej – grysy i żwiry kruszone kl. II, gat 2, asfalt drogowy 50/70.

.
 

UWAGA! Jednocześnie informuję, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega przedłużeniu.

 
 
                                                                                                          Burmistrz

                                                                                              mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-02-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-02-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-02-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-02-18