Kleszczele, 30.11.2011 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
RGK.271.7.2011
 
 

            WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : “Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  362398 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011 ; zmiana ogłoszenia w BZP nr296635 - 2011 z dnia: 15.11.2011 r.

 

            Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1 : Proszę o wyjaśnienie wraz z podaniem szczegółowego przedmiaru z zakresu robót elektrycznych.

Odpowiedź :  Załączone do dokumentacji przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury (pkt 21 ppkt 2 SIWZ).

 
 

 

 
 
                                                                                                         
 

                                                                                              Burmistrz Kleszczel

 
 
 
                                                                                       mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-11-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-11-30

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-11-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-11-30