Kleszczele, dn. 18 kwietnia 2011 r.

Gmina Kleszczele
powiat hajnowski
województwo podlaskie

 
 

RGK.271.3.2011

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Toporki".

            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nr 88927 - 2011 z dnia 18.03.2011 r.
 
  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.), że w dniu 18.04.2011 r. wybrano ofertę :
 
Firma Usługowo-Handlowa
Krzysztof Bołtryk
ul. I ArmiiWP 4
15-103 Białystok
 
za cenę ofertową brutto – 131479,45 zł.

            Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

            Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Zakład Ogólnobudowlany
Wiesław Szerszunowicz
Kol. Zabłudów 5/2
 
 
 156 130,75 zł
 
 
P = 84,21
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
     Cena najtańszej oferty             
P=--------------------x 100

     Cena badanej oferty            

2

Firma Usługowo-Handlowa

Krzysztof Bołtryk

ul. I ArmiiWP 4

15-103 Białystok

 
131 479,45 zł
 
 
 P= 100
3

ELBUD Eugeniusz Pawluczuk

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Białostocka 47

 
134 289,19 zł
 
 
P= 97,90
4

P.W. "ZAGŁOBA"

Ewelina Byczyk-Kalinowska

Grabówka

ul. Wypoczynkowa 18A

15-523 Białystok

 
 
162 585,41 zł
 
 
 
 
P=80,86
 
 

             2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę WIKBUD Wiesław Kisluk, ul. Wysoka  72D/1117-300 Siemiatycze z powodu wykluczeniaWykonawcy z postepowania.

            3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu wykluczono WIKBUD Wiesław Kisluk, ul. Wysoka 72D/11

            17-300 Siemiatycze z powodu nieudokumentowania posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczej.

            4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 28 kwietnia 2011 r.

 
                                                                                                             Burmistrz
 
                                                                                               mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-04-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-04-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-04-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-04-18