Kleszczele, dn. 28 lutego 2011 r.

Gmina Kleszczele                                                                 

powiat hajnowski

województwo podlaskie

 
 
RGK.271.2.2011
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Przebudowa ulic Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza".

            Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych :

nr 44375 - 2011 z dnia 08.02.2011 r.
 

1.      Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 .),

że w dniu 28 lutego 2011 r. wybrano ofertę:
 
Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MAKSBUD
Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski

 ul. Mickiewicza 183

 
za cenę ofertową brutto – 650 067,88 zł.

            Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

            Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD

Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
 ul. Mickiewicza 183
 
 
 650067,88 zł
 
 
P =100
2
Przedsiebiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych
w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Sportowa 4
 
 668593,68 zł
 
 
 P=97
3
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.
15-680 Białystok,

 ul Produkcyjna 102

 
709503,32 zł
 
P=88
4

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane BIELBUD Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski,

ul. Białowieska 113E
 
809482,02 zł
 
P=80
5
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o.o.
w Białymstoku

 z/s w Hryniewiczach,

15-213 Białystok 3
 
10800334,22 zł
 
P=60
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena zadania = waga -100%
 
     Cena najtańszej oferty             

P=--------------------x 100

     Cena badanej oferty            
 

             2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

                   3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

                   4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 1 marca 2011 r.

 
                                                                                                             Burmistrz
 
                                                                                               mgr inż. Irena Niegierewicz
 
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-02-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-02-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-02-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-02-28