OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Nazwa zadania: Tankowanie oleju napędowego i benzyny dla pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach

Numer ogłoszenia w BZP: 90547 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72899 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tankowanie oleju napędowego i benzyny dla pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie paliwami płynnymi pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w systemie sprzedaży bezgotówkowej. Paliwa tankowane będą do do zbiorników pojazdów służbowych w stacji paliw Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia. W szczególnych przypadkach paliwo może być tankowane do kanistrów. Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN -EN 590, musi być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Benzyna bezołowiowa musi spełniać wymagania normy PN -EN 228. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne tankowanie w okresie trwania zamówienia w stacji paliw Wykonawcy: - oleju napędowego w ilości - do 25000 l; - benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 w ilości-do 900 l. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupywanych paliw dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości zakupionych paliw nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRONAR spółka z o.o.17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 122419,44

  • Oferta z najniższą ceną: 122419,44 / Oferta z najwyższą ceną: 124410,00

  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz

 

 

 

mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-03-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-03-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-03-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-03-21