OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

na wykonanie zadania: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Kleszczelach w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, w formie zakupu biletów miesięcznych

Numer ogłoszenia w BZP: 311681 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278081 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Kleszczelach w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz przedszkola w Kleszczelach w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VEOLIA Transport Sp. z o.o. ,, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń,, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 337500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 267300,00
Oferta z najniższą ceną: 276300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 280504,00
Waluta: PLN.
 

                                                                                                          Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-11-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-11-29

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-11-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-11-29