OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
na wykonanie zadania: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany


Numer ogłoszenia: 7457 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362398 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku drewnianego parterowego niepodpiwniczonego o dachu dwuspadowym, mieszczącego świetlicę wiejską. W zakres robót remontowych i modernizacyjnych wchodzi w szczególności: 1 . Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz wzmocnieniem krokwi i wydłużeniem okapów. 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 3. Remont elewacji z szalówki drewnianej. 4. Remont podłóg, ścian i sufitów. 5. Demontaż istniejących pieców kaflowych i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem (dystrybucją) ciepłego powietrza. 6. Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej. 7. Wykonanie instalacji odgromowej. 8. Remont istniejącego zbiornika ścieków. 9. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    ALFA COMPLEX mgr inż. Karol Łapiński, ul. Sosnowa 1, 18-100 Łapy, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186652,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 157440,00
•    Oferta z najniższą ceną: 157440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 341660,46
•    Waluta: PLN.


                                Burmistrz Kleszczel

                                  mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2012-01-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2012-01-09

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2012-01-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2012-01-09