OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Nazwa zadania: Przebudowa ulic Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza
Numer ogłoszenia w BZP: 88403 - 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44375 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach oraz budowa i przebudowa chodników wzdłuż tych ulic. Zakres zamówienia obejmuje: 1.ul. Ciasna przebudowa jezdni o długości 454,08 m; przebudowa i budowa chodników przyległych do jezdni o łącznej długości 735, 78 m. 2. ul. Kościuszki przebudowa jezdni o długości 88,84 m; przebudowa i budowa chodników przyległych do jezdni o łącznej długości 177,68 m.; 3. ul. Kopernika przebudowa jezdni o długości 104,40 m; przebudowa chodnika przyległego do jezdni o długości 104,40 m.; 4. ul. Świerczewskiego przebudowa jezdni o długości 541,97 m; przebudowa odcinka jezdni drogi dojazdowej o długości 20 m; budowa chodnika przyległego do jezdni o długości ok. 119,00 m.; 5. ul. Mickiewicza przebudowa jezdni o długości 250,46 m; przebudowa i budowa chodników przyległych do jezdni o łącznej długości 335,87 m. 6. oznakowanie przebudowanych ulic znakami pionowymi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 775491,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 650067,88

  • Oferta z najniższą ceną: 650067,88 / Oferta z najwyższą ceną: 10800334,22

  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz

 

mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-03-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-03-18

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-03-18

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-03-18