OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele
Numer ogłoszenia w BZP: 161926 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125846 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele w ilości szacunkowej ok. 133,35 Mg, w następującym zakresie: 1)usuwanie - demontaż elementów dachów budynków zawierających azbest; 2)zabezpieczenie elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią; 3)przygotowanie do transportu i załadunek; 4)uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska; 5)transport odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia; 6)przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 95.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45213,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 52319,47
  • Oferta z najniższą ceną: 52319,47 / Oferta z najwyższą ceną: 65964,78
  • Waluta: PLN.
 
Burmistrz
 
mgr inż. Irena Niegierewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-06-17

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-06-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-06-17