OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Nazwa zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko - ORLIK 2012
Numer ogłoszenia w BZP: 187324 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128636 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko - ORLIK 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) 2) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) 3) Ogrodzenie terenu 4) Oświetlenie terenu 5) Budowę chodników 6) Budowę budynku zaplecza socjalnego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • City Group Sp. z o.o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Poliuretan Max, Mariusz Pompowski, Al.Wiśniowa 12/7, 53-137 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 973455,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1073850,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1073850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1599000,00
  • Waluta: PLN.
 
Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-07-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-07-06