OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Nazwa zadania: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Toporki
Numer ogłoszenia w BZP: 104982 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88927 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, woj. podlaskie, tel. 85 6818004, faks 85 6818004 w. 14.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Toporki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku drewnianego parterowego niepodpiwniczonego o dachu dwuspadowym, mieszczącego świetlicę wiejską. Zakres zamówienia obejmuje: 1.wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich; 2.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3.rozebranie podłóg drewnianych i wykonanie posadzek z płytek gres antypoślizgowych; 4.remont elewacji poprzez wymianę szalówki drewnianej na nową; 5.obicie ścian wewnętrznych i sufitu płytami GKF na ruszcie drewnianym z wykonaniem docieplenia stropu wełną mineralną; 6.wymiana instalacji elektrycznej ; 7.naprawa instalacji sanitarnej z częściową wymianą zużytych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszelkiego rodzaju odpady wytworzone w trakcie remontu Wykonawca przekaże do utylizacji własnym staraniem i na własny koszt. Potwierdzeniem przekazania odpadów będzie karta przekazania odpadu załączona do dokumentacji powykonawczej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk, ul. I Armii WP 4, 15-103 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143937,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty: 131479,45
·       Oferta z najniższą ceną: 131479,45 / Oferta z najwyższą ceną: 162585,41
·       Waluta: PLN.

 

Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-05-09

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-05-09

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-05-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-05-09