Kleszczele,dn. 7 listopada 2011 r.


Gmina Kleszczele
powiat hajnowski

województwo podlaskie

 
 
RGK.271.6.2011
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustway Pzp na zadanie ,,Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Kleszczelach w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, w formie zakupu biletów miesięcznych".
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nr 278081 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011.
 
  1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.),
że w dniu 7 listopada.2011 r. wybrano ofertę :
 
VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Dąbrowskiego 8/24
 
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Cena oferty
Ocena (liczba pkt)
Ocena łączna
Uzasadnienie
1
VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Dąbrowskiego 8/24
267300 zł – cena biletów
Pb =80
Pd = 20
 
 
100
 
 
Zgodnie ze wzorem z SIWZ
1. Cena biletów = waga -80%
Cena najtańszej oferty
Pb=--------------------------x 80
Cena badanej oferty
2.Opłata za dzierżawę – waga 20%
Cena badanej oferty
Pd=-------------------------- x 20
Cena najwyższej oferty
114390 zł – opłata za dzierżawę
 
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
17-300 Siemiatycze
ul. Kościuszki 88
280504 zł -cena biletów
 
95325 zł – opłata za dzierżawę
Pb =76,2
 
 
 
92,9
 
 
Pd =16,7
 
2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 7 listopada kwietnia 2011 r.
 
Burmistrz
 
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-11-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-11-07