Kleszczele, 28.10.2011 r.

Gmina Kleszczele
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 
RGK.271.6.2011
 
 

            WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

         W przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą : “Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Kleszczelach w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, w formie zakupu biletów miesięcznych”

(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 278081 - 2011 ; data zamieszczenia: 24.10.2011)

 

            Zamawiający – Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17 -250 Kleszczele - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pytanie 1 :Czy zapis w § 7 pkt. 3 umowy można interpretować, jako podstawę podniesienia ceny za usługę w przypadku zmiany stawki podatku VAT; jezeli nie, czy zamawiający przewiduje zmianę stawki ceny za usługę w przypadku zmiany stawki podatku VAT? Powyższe nie jest wskazane przez zamawiającego ?

Odpowiedź : W § 7 pkt. 3 umowy zawiera się również możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

Pytanie 2 :Czy Wykonawca w związku z tym ,że nie będzie korzystać z dzierżawionych pojazdów w okresie wakacyjnym, powinien za te miesiące opłacać czynsz dzierżawy? Powyższe nie jest wprost wskazane przez Zamawiającego

Odpowiedź :Tak, czynsz dzierżawny należy opłacać za okres od protokolarnego przekazania autobusów wykonawcy do do protokolarnego ich zwrotu zamawiającemu, czyli również za okresy wakacyjne.

 

Pytanie 3 : Z czego wynika odmienność liczby biletów miesięcznych w § 2 ust 1 umowy 120 osób) i §  2 ust 3 umowy (117 osób)?

Odpowiedź : Prawidłowa liczba dzieci, którą należy brać pod uwagę wynosi 117 osób.

 

Pytanie 4 : Czy zamawiający przewiduje możliwość rozliczania się za pomocą noty księgowej ?

Odpowiedź : Tak.

 

Pytanie 5 Czy kwota 5% zabezpieczenia będzie zwrócona z odsetkami naliczonymi w okresie jej zdeponowania?

Odpowiedź :Tak.

 

Pytanie 6 : Czy w świetle zapisów dokumentacji przetargowej Zamawiający żąda honorowania prawa uczniów do korzystania ze środków komunikacji Wykonawcy, którymi świadczona będzie usługa przewozu uczniów do szkoły i przedszkola zgodnie z posiadanym biletem miesięcznym danego ucznia przez cały okres właściwego miesiąca kalendarzowego zgodnie rozkładami jazdy kursów Wykonawcy?

Odpowiedź :Zamawiający nie żąda honorowania prawa uczniów do korzystania ze środków komunikacji wykonawcy w dniach wolnych od nauki szkolnej i na innych kursach niż przewidziane do przewozu uczniów.

 

Pytanie 7 : Z treści dokumentacji wynika, że usługa będzie świadczona w miesiącu zajęć szkolnych – z założeniem od 1 grudnia 2011 r. do 31 lipca -§ 9 umowy. Czy ze strony zamawiającego nie miało być do 30 czerwca 2014 r.?

Odpowiedź :Tak usługa ma być świadczona do dnia 30 czerwca 2014 r.

 
                                                                                                         

                                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                                 inż. Jan Sawicz
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2011-10-28

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2011-10-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2011-10-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2011-10-28