ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

Miejsce złożenia

wniosku

Urząd Miejski w Kleszczelach

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

pokój nr 6 (sekretariat)

wymagane
dokumenty

Osoba ubiegająca się o zezwolenie składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia w terminie 30 dni od daty nabycia psa rasy wymienionej w wykazie.

I. Wymagane dokumenty:

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywnej"

2. załączniki:

ˇ metryka psa

ˇ książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami

ˇ potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na dany rok

ˇ tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości

opłaty

1. opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 50 gr za każdy załącznik,

2. opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 76 zł ,

3. wysokość opłaty określa ustawa o opłacie skarbowej z 9 września 2000 r (Dz.U. Nr 86, poz. 960, z późn. zmianami).

4. znaki (znaczki) opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy nakleić na wniosku o wydanie zezwolenia. Znaczki do nabycia w kasie Urzędu Miejskiego (pokój Nr 10).

termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin przeprowadzenia wizji lokalnej i przyśpieszy załatwienie wniosku. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana. Postępowanie kończy decyzja.

tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Kleszczel, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty w znakach (znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik). Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 6 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

podstawa
prawna

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

2. art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

uwagi

Zezwolenie dotyczy niżej wymienionych ras:

ˇ amerykański pit bull terier,

ˇ pies z Majorki

ˇ buldog amerykański,

ˇ dog argentyński,

ˇ pies kanaryjski,

ˇ tosa inu,

ˇ rottweiler,

ˇ akbash dog,

ˇ anatolian karabash,

ˇ moskiewski stróżujący,

ˇ owczarek kaukaski.

postępowanie prowadzi i informacji udziela

Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa
stanowisko ds. ochrony środowiska
Adres: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 10, pokój nr 7
telefon: 085 6818004 wew. 27

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-08-01

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-01-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-01-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-01-03