Udzielanie informacji o środowisku

Miejsce złożenia
wniosku

Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
pokój nr 6 (sekretariat)

Prawo do informacji

 

Prawo dostępu do informacji o środowisku jest prawem konstytucyjnym. Dodatkowo, zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 19 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych tą ustawą.

 

Udostępnianie informacji

 

Generalnie, informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. Wniosek jednak nie jest konieczny, o ile informacji nie trzeba wyszukać i może być udzielona w formie ustnej

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 6

 

 

opłaty

 

Opłaty za udzielanie informacji

1.Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jestbezpłatne, gdy:

- przekazanie informacji nastąpiło ustnie,

- informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych,

a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

2.Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

- informacje należało wyszukać,

- sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,

- organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę uiszcza się, po jej ustaleniu do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy.

Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłacenia stawek za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii.

Opłatę za przesyłkę uiszcza się przy jej odbiorze.

STAWKI OPŁAT

 • WYSZUKANIE INFORMACJI

- 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów

- 5 zł + 0,5 zł za każdy kolejny dokument, za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów

 • SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH

Format A4

- 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;

- 2,50 zł za stronę kopii kolorowej

Format A3

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 2

Format A2

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 4

Format A1

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 8

Format A0

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnik różnicujący 16

Dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej

Opłata jak za kopię formatu A4, pomnożona przez współczynnikróżnicujący 0,5

 • PRZESŁANIE INFORMACJI:

Drogą pocztową

Wg obowiązującego cennika usług pocztowych Poczty Polskiej za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej:

- zwiększoną o 2 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

- zwiększoną o 5 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę

 

podstawa
prawna

 

1. art.19-24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczenia opłat (Dz.U. Nr 50, poz. 435)

 

 

Odmowa udostępnienia informacji

 

Odmowa udostępnienia informacji. Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:

 • dane są w trakcie opracowywania,
 • informacje przeznaczone są do wewnętrznego komunikowania,
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek sformułowany jest zbyt ogólnie.

Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane handlowe, zwłaszcza technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, a ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu (organu) z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.

Ponadto nie udostępnia się informacji, gdy:

 • objęte są przepisami o ochronie informacji niejawnych, a tym samym oznaczone odpowiednią klauzulą,
 • naruszone byłyby przepisy o danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej (chodzi o dane dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną, lub podmiotem gospodarki narodowej, lub inną osoba prawną, lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej),
 • informacja dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnych lub karnym, a ich ujawnienie mogłoby zakłócić postępowanie, informacje takie mogą być udostępnione po zakończeniu postępowania),
 • skutkiem ich udostępnienia byłoby naruszenie praw autorskich lub patentowych,
 • jeżeli dokumenty (informacje) zostały przekazane dobrowolnie i zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie o wyłączeniu ich z udostępnienia,
 • ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska (chodzi o dane dotyczące np. miejsc lęgowych czy żerowisk rzadkich gatunków zwierząt).

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których fragment, z uwagi na przytoczone wcześniej uwarunkowania nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu

 

 

uwagi

 

Wykaz informacji podlegających udostępnieniu reguluje art.19 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska

Są to m.in.:

 • wnioski i zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
 • analizy przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągów wiejskich
 • analizy oczyszczonych ścieków wprowadzanych do odbiornika
 • zestawienia o ilości wytworzonych odpadów , osadów ściekowych,
 •  wykaz zawierający informacje o wprowadzaniu zanieczyszczeń do powietrza
 • pozwolenia wodno - prawne
 • przeglądy ekologiczne
 • projekty polityk, strategii, planów i programów
 • decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko inwestycji mogących pogorszyć jego stan,

postępowanie prowadzi i informacji udziela

Referat Rolnictwa, Mienia, Ochrony Środowiska i Drogownictwa
stanowisko ds. ochrony środowiska
Adres: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 10, pokój nr 7
telefon: 085 6818004 wew. 27Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-07-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-24