Informacja w sprawie wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przedsiębiorca chcący prowadzić na terenie gminy Kleszczele działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien uzyskać zezwolenie Burmistrza Kleszczel na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy, który  powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się  o zezwolenie oraz Numer Identyfikacji Podatkowej;
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie objętym wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Do wniosku dołącza się:
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną lub oświadczenie zapewniające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
- oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług,
- oświadczenie o korzystaniu z bazy do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.
    Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Wiercińska - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-01-29