ZARZĄDZENIE NR I/233/06
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 o Nr 187, poz. 1381) oraz uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2007 rok, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2007 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr I/ 233/06 Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /
RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust. 1 , art. 165, art. 166, 168 ust 2 , art. 173, 174, art. 176, 182, 184,188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

1) Dochody budzetu gminy w wysokości - 7.582.983 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7.823.543 zł

W tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 10.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) Dochody w kwocie 159.440 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

6) Deficyt budżetu gminy w wysokości 400.000 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciaganych kredytów w kwocie 400.000 zł

7)Przychody budżetu w wysokości 400.000 zł, rozchody w wysokości 159.440 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się:

1) Limit wydatków za zadania inwestycyjne w wysokości 3.418.090 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 , zgodnie z załacznikiem nr 8,

§ 3. Ustala się :

1) Plan przychodów zakładów budżetowych i wydatków zakładów budzetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Śrdoowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.020 zł. oraz wydatki w kwocie 13.000 zl. , zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne , zgodnie z załacznikiem nr 13.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych w kwocie 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Dochody w kwocie 28.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w BOS SA Białystok z przenaczeniem na realizację inwestycji pn.Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda.

2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2008 - 2012 z dochodów budżetowych.

3. Upoważnia się Burmistrza do ustanowuienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco i zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 9. Upowaznia się Burmistrza do:

1) Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;

2) Zaciągania długu ( zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagraniczyych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojwódzkich do wysokości określonej w załaczniku nr 6 i nr 7 i nr 9.

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

4) Przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków pogległym jednostkom organziacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksyalną wysokość kredytów któtkoterminowych zaciągniętch przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokosci 300.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel

§ 12. uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ..................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

DOCHODY NA 2007 rok.

Dz.

Rozdz

§

Treść

Przewid.

wyk w 2006 r.

Plan na 2007 r.

Zadania zlecone

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

345.942

1.237.500

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

345.942

1.237.500

2010

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziacjęzadań zleconych gminie

10.006

----

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł - rozliczenie dotacji z 2005 r.

301.935

1.237.500

6339

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację inwestycji

34.001

----

020

LEŚNICTWO

800

1.000

02095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

800

1.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

800

1.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

973.179

346.500

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

923.179

346.500

2440

Dotacja otrzymana z funduszy celowych

37.000

---

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel

845.273

346.500

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

40.906

----

60078

USUWANIE SKUTKÓ KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

50.000

---

6330

Dotacja celowa otrzymana zbudzetu państwa na realizację inwestycji

50.000

---

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

281.250

338.984

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

275.150

330.984

0470

Wpływy o oplat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste

1.700

2.500

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skladników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

12.950

11.900

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

260.500

140.000

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel

----

176.584

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6.100

8.000

0830

Wpływy z usług

6.000

8.000

0920

Pozostałe odsetki

100

----

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.000

4.000

71035

CNENTARZE

3.000

4.000

2020

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumienia

3.000

4.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60.500

59.200

58.000

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

58.000

58.000

58.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

58.000

58.000

58.000

75023

URZĘDY MIAST I GMIN

2.500

1.200

0830

Wpływy z usług

2.500

1.200

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23.067

528

528

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA

23.067

528

528

2010

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

23.067

528

528

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1.298.315

1.343.818

75601

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

200

300

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej

200

300

75615

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

408.600

414.188

0310

Podatek od nieruchomości

369.830

371.600

0320

Podatek rolny

4.230

6.948

0330

Podatek leśny

29.100

29.900

0340

Podatek od środków transportowych

3.140

3.140

0450

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe

700

700

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.100

1.100

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

800

75616

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

401.369

414.600

0310

Podatek od nieruchomości

196.300

200.300

0320

Podatek rolny

141.200

150.000

0330

Podatek leśny

34.100

35.000

0340

Podatek od środków transportowych

8.300

8.300

0360

Podatek od spadków i darowizn

800

800

0370

Podatek od posiadania psów

369

---

0430

Wpłtwy z opłaty targowej

5.900

6.000

0450

Wpływy z opłaty za czynnosci urzędowe

1.000

1.200

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.400

10.000

0910

Odsetki od nieterminowych plat z tytułu podatków i opłat

3.000

3.000

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

39.600

38.000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

9.400

10.000

0480

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

30.200

28.000

75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

448.546

476.730

0010

Podatek dochodowy os osób fizycznych

440.776

472.730

0020

Podatek dochodowy od osob prawnych

3.800

4.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2.338.058

2.592.449

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jwednostek samorządu terytorialnego

1.295.131

1.435.581

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.295.131

1.435.581

75823

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

Korekta nazewnictwa klasyfikacji budzetowej

33.138

21.455

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

33.138

21.455

75807

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

1.009.789

1.135.413

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.009.789

1.135.413

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.146

---

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

1.026

---

0970

Wpływy z różnych dochodów

12

---

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących

1.034

---

80195

POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOSĆ

100

---

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących

100

---

852

POMOC SPOŁECZNA

925.800

1.147.800

1.011.000

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

594.000

935.000

935.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

594.000

935.000

935.000

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPTACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

8.000

6.000

6.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

8.000

6.000

6.000

85214

ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

103.000

145.000

70.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

54.000

70.000

70.000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin

49.000

75.000

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

41.800

41.800

0970

Różne dochody

800

800

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin

41.000

41.000

85278

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

144.000

---

---

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

144.000

----

---

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

35.000

20.000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin

35.000

20.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

38.985

40.100

90020

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

43

100

0400

Wpływy z opłaty produktowej

43

100

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

38.942

40.000

0830

Wpływy z usług

38.900

40.000

0920

Pozostałe odsetki

42

---

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

237.600

195.478

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

237.600

195.478

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł

237.600

195.478

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

13.000

275.716

92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

13.000

275.716

0830

Wpływy z usług

13.000

15.000

6298

----

260.716

OGÓŁEM:

6.540.642

7.582.983

1.069.528Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr......................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....................

Wydatki na 2007 rok.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Przewid.wyk.w 2006 r.

Plan na 2007 r.

Zadania zlecone

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

189.409

1.857.000

01030

IZBY ROLNICZE

2.500

3.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.500

3.000

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

186.909

1.854.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

2.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.009

---

4300

Zakup uslug pozostałych

15.000

2.000

4430

Różne opłaty i składki

3.000

----

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

----

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90.000

1.237.500

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56.400

612.500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.535.305

612.000

60011

DROGI PUBLICZNEKRAJOWE

----

50.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

---

50.000

60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

5.000

50.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

50.000

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1.530.305

512.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

350

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.000

9.000

4270

Zakup usług remontowych

290.000

40.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.650

---

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

---

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

845.273

346.500

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

325.032

115.500

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

186.989

404.618

70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

130.861

104.826

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.900

192

3110

Świadczenia społeczne

7.000

----

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

82.000

74.600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.000

7170

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.440

13.200

4120

Składki na fundusz pracy

2.300

1850

4210

Zakup materiałów i wposażenia

3.000

2.000

4300

Zakup uslug pozostałych

1.530

1.500

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

100

100

4430

Różne opłaty i składki

2.250

1.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.341

3.214

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

53.128

296.792

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.650

4.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

6.000

4260

Zakup energii

13.260

15.000

4270

Zakup usług remotowych

488

1.000

4300

Zakup usług pzoostałych

17.000

1.000

4430

Różne opłaty i składki

330

500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

8.400

----

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

----

176.584

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

----

92.708

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.000

3.000

4300

Zakup usług pozostalych

3.000

3.000

710

DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

3.000

4.000

71035

CMENTARZE

3.000

4.000

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąace realizowane przez gmine na opodstawie porozumień z organami administracji rządowej

3.000

4.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

871.969

759.203

58.000

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

58.000

58.000

58.000

4010

Wynagrodzenia osobowe

36.000

36.000

36.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.485

1.908

1.908

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

6.631

6.580

6.580

4120

Skladki na fundusz pracy

943

930

930

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.455

5.754

5.754

4300

Zakup uslug pozostalych

4.000

4.300

4.300

4430

Rózne opłaty i składki

1.500

1.500

1.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

986

1.028

1.028

75022

RADY MIAST I GMIN

19.500

22.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizicznych

18.000

20.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

2.000

75023

URZĘDY MIAST I GMIN

788.269

672.203

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wymagrodzeń

300

500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

436.400

412.800

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.100

32.229

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80.800

76.844

4120

Składki na fundusz pracy

11.500

10.832

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.000

56.000

4260

Zakup energii

7.000

8.000

4300

Zakup usług pozostalych

40.000

22.000

4350

Zakup uslug dostępu do sieci internet

----

2.000

4360

Opłaty z tytułu usłuh telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

----

1.000

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-----

15.000

4410

Delegacje służbowe krajowe

15.000

15.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

2.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.464

13.498

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzetru drukarskiego i urządzen kserograficznych

----

2.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

----

2.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

47.000

----

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

27.705

----

75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6.200

7.000

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

6.200

7.000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23.067

528

528

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

533

528

528

4010

Wynagrodzenia osobowe praocwników

370

370

370

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31

42

42

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

69

72

72

4120

Skladki na fundusz pracy

10

10

10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53

34

34

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmintrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie

22.534

----

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

13.820

---

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

608

----

4120

Skladki na fundusz pracy

86

----

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.201

----

4210

Zakup materiałów i wyposazenia

3.019

----

4300

Zakup uslug pozostalych

1.400

----

4410

Delegacje służbowe krajowe

400

----

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA

220.016

58.486

75405

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

20.000

----

6220

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

20.000

----

75412

OCHOTNIXCZE STRAZE POŻARNE

200.016

58.486

3030

Różne wydatki na rzecz osob fizycznych

7.000

7.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11.920

10.865

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

863

881

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

3.955

2.040

4120

Skladki na fundusz ptacy

560

288

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.140

1.430

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.000

20.000

4260

Zakup energii

2.300

2.500

4270

Zakup uslug remontowych

1.300

2.000

4300

Zakup usług pozostalych

4.000

4.000

4410

Delegacje służbowe krajowe

100

200

4430

Różne opłaty i składki

6.400

6.500

4440

Odpis na zakladowy fundusz świadczen socjalnych

1.478

782

6050

Wydatki inwestycyje jednostek budzetowych

140.000

---

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1.941

2.000

75647

POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOSĆI BUDŻETOWYCH

1.941

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.800

1.800

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

141

200

757

OBSŁUGA DSŁUGU PUBLICZNEGO

18.000

30.000

8070

odsetki

18.000

30.000

758

RÓZNE ROZLICZENIA

----

10.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

----

10.000

4810

Rezerwy

----

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.235.850

1.358.556

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

646.090

689.340

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

25.830

28.050

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

386.800

416.600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33.000

31.800

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

76.480

79.970

4120

Skladki na fundusz pracy

10.780

11.220

4140

Skladki na PFRON

2.000

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.500

45.000

4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

2.000

2.000

4260

Zakup energii

10.000

10.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

2.000

4300

Zakup uslug pzostalych

8.400

9.000

4350

Zakup usług dostepu do sieci internet

----

1.000

4410

Delegacje służbowe

1.400

1.500

4430

Różne opłaty i skladki

2.000

2.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

44.900

47.200

80104

PRZEDSZKOLA

110.000

120.000

2510

Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego

110.000

120.000

80110

GIMNAZJA

430.480

435.090

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

20.750

21.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

252.930

251.500

4040

Dodatkowe wynagdzenie roczne

20.000

20.300

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

51.160

50.920

4120

Skladki na fundusz pracy

7.260

7.150

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

540

700

4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

2.000

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.500

45.000

4260

Zakup energii

10.000

10.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

2.000

4300

Zakup usług pozostalych

4.800

4.800

4410

Delegacje służbowe krajowe

1.500

1.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18.040

18.220

80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

133.670

108.516

3020

Zakup usług remontowych

96

96

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

39.750

42.966

4040

Delegacje służbowe krajowe

3.195

3.286

4110

Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych

7.300

7.471

4120

Zakup usług remontowych

1.050

1.054

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48.000

45.000

4270

Zakup usług remontowych

2.170

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.700

3.000

4430

Różne opłaty i skladki

1.830

2.000

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

100

100

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych

1.479

1.543

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

26.000

----

80146

DIKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

5.610

5.610

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.120

1.110

4300

Zakup uslug pozostalych

4.210

4.200

4410

Delegacje slużbowe krajowe

280

300

851

OCHRONA ZDROWIA

45.497

28.000

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

45.497

28.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.200

1.000

3110

Świadczenia społeczne

2.500

1.200

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

1.100

1.230

4120

Składki na fudusz pracy

200

170

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.100

7.090

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.600

11.510

4300

Zakup usług pozostalych

18.000

5.300

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

797

500

852

OPIEKA SPOŁECZNA

1.064.797

1.271.124

1.011.00

85202

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

6.000

6.000

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

6.000

6.000

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

594.000

935.000

935.000

3110

Świadczenia społeczne

576.060

906.950

906.950

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.400

8.000

8.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

232

391

391

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

5.373

6.373

6.373

4120

Składki na fundusz pracy

64

210

210

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.871

8.076

8.076

4300

Zakyup usług pozostalych

4.500

4.500

4.500

4410

Delegacje sluzbowe krajowe

500

500

500

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

8.000

6.000

6.000

4130

SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

8.000

6.000

6.000

85214

ZASIŁKI IPOMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

130.000

165.000

70.000

3110

Świadczenia społeczne

130.000

165.000

70.000

85215

DODATKI MIESZKANIOWE

65.000

60.000

3110

Świadczenia społeczne

65.000

60.000

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

72.797

69.124

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

50.000

46.784

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.699

4.068

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.260

8.830

4120

Skladki na fundusz pracy

1.320

1.246

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.040

3.000

4300

Zakup uslug pozostalych

3.000

3.000

4410

Delegacje słuzbowe

500

500

4430

Różne opłaty i składki

500

500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych

1.478

1.196

85278

USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH

144.000

----

3110

Świadczenia społeczne

144.000

----

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

45.000

30.000

3110

Świadczenia społeczne

45.000

30.000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

221.952

170.370

85401

SWIETLICE SZKOLNE

158.370

187.620

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia

4.350

4.600

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

90.920

101.300

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.300

7.400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.640

18.310

4120

Skladki na fundusz pracy

2.510

2570

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.250

20.250

4260

Zakup energii

5.000

5.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.250

2.600

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

300

300

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.850

7.040

85415

POMOC MATREIALNA DLA UCZNIÓW

63.582

----

4260

Zakup podręczników

63.582

----

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

211.389

306.000

90003

OCZYSZCZANIE MIAST

39.621

34.000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

9.849

2.000

4210

Zalkup materiałów i wyposażenia

2.000

3.000

4260

Zakup energii

20.000

22.000

4300

Zakupusług pozostałych

6.648

6.000

4430

Różne opłaty i składki

1.124

1.500

90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

138.418

136.000

4260

Zakup energii

95.000

98.000

4270

Zakup uslug remontowych

35.000

38.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.418

---

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

33.350

136.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

30.000

4270

Zakup usług remontowych

1.500

3.000

4300

Zakup usług pozosiałych

---

1.000

4430

Różne opłaty i składki

1.850

2.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

----

100.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

513.451

492.760

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

135.000

140.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

135.000

140.000

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

338.451

312.760

2630

Dotacja dla podmiotów z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

1.500

----

6058

Wydatki inwestsycjne jednostek budżetowych

217075

195.478

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

119.876

117.282

92116

BIBLIOTEKI

40.000

40.000

2480

Dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury

40.000

40.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

85.290

458.898

92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

85.290

458.898

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.424

4.800

4210

Zakup materiałów ui wyposazęnia

23.566

17.000

4260

Zakup energii

7.600

8.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.900

5.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

44.800

---

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

----

260.716

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

----

163.382

Ogółem wydatki

na 2007 r.

6.517.922

7.823.543

1.069.528Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych
Dział Rozdział §* Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego:
Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750 75011 2010 58 000,00 58 000,00 58 000,00 37 908,00 7 510,00 0,00 0,00
751 75101 2010 528,00 528,00 528,00 412,00 82,00 0,00 0,00
852 85212 2010 935 000,00 935 000,00 935 000,00 8 391,00 1 663,00 906 850,00 0,00
852 85213 2010 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00
852 85214 2010 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00
Ogółem 1 069 528,00 1 069 528,00 999 528,00 46 711,00 9 255,00 982 850,00 0,00Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.................
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.
w złotych
Dział Rozdział §* Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego:
Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
710 71035 2020 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ......................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.................

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2007 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem:
400000
1. Kredyty § 952 400000
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem:
159440
1. Spłaty kredytów § 992 71440
2. Spłaty pożyczek § 992 88000
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .............
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia..................

Zadania inwestycyjne w 2007 r.
w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01095 6050 Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap 5 526 055,00 1 850 000,00 212 500,00 400 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kleszczele
2. 700 70005 6050 Swietlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy 269 292,00 269 292,00 92 708,00 0,00 176 584,00 0,00 Urząd Miejski Kleszczele
3. 600 60016 6050 Modernizacja drogi pogreby-Kośna 462 000,00 462 000,00 115 500,00 0,00 346 500,00 0,00 Urząd Miejski Kleszczele
4. 900 90095 6060 Zakup ciągnika 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 urząd Miejski Kleszczele
5 900 90095 6060 Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 urząd Miejski w Kleszczelach
6 921 92195 6050 Hładyszka tradycji centrum edukacyjo-kulturowe II etap 312 700,00 312 760,00 117 282,00 0,00 195 478,00 0,00 Urząd Miejski w Kleszczelach
7 926 92695 6050 Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce 424 098,00 424 098,00 163 382,00 0,00 260 716,00 0,00 Urząd Miejski Kleszczele
Ogółem 7 094 145,00 3 418 150,00 801 372,00 400 000,00 979 278,00 0,00 x
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r.Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Żródło dofinansowania

Okres reali-zacji

Dotych-czas poniesione wydatki

Środki wynikając. z planu na 2007 r.

Środki własne

Środki funduszy pomoc.

Srodki z budżetu państwa

Inne kredyt

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej2007-

2009---1.850.000,00
212.500,001.237.500,00---400.000,00

2.

Modernizacja drogi

Pogreby-Kośna

Regionalny Program Operacyjny2007-----462.000,00115.500,00


346.500,00----------

3.

Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy

Sektorowy Program Operacyjny

2007

-----

269.292,00

92.708,00

176.584,00

----

-----

4.

Hładyszka tradycji -centrum turystyczne edukacyjno-kulturowe

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

2005-2007

353.951

312.760

117.282

195.478

----

----

5.

Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce"

Sektorowy Program Operacyjny

2007

----

424.098,00

163.382,00

260.716,00

----

---


Ogółem:353.951

3.318.150,00

701.372,00

2.216.778,00

----

400.000,00Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .............
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia................

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009


w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania 2008 r. 2009 r.
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 10 1095 6050 Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda - I etap 5526055 1850000 212500 400000 1237500 0 1850000 1826055 Urząd Miejski w Kleszczelach
2. 10 1095 6050 Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy 1.000.000 0 0 0 0 0 500.000 500.000 Urząd Miejski w Kleszczelach
3. 600 60016 6050 Modernizacja drogi Pogreby-Kośna 3.000.000 0 0 0 0 0 1000000 2.000.000 Urząd Miejski w Klesczelach
4. 926 92695 6050 Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce" 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem 10.026.055 1.850.000 212.500 400.000 1.237.500 0 3.350.000 4.826.055 x


Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Wydatki Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata do budżetu
dotacje z budżetu*** w tym:
§ 265 na inwestycje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Zakłady budżetowe 120,00 140 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 140 000,00 0,00 120,00 x

z tego:

1. Przedszkole w Kleszczelach 120,00 140 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 140 000,00 0,00 120,00 x
II. Dochody własne jednostek budżetowych 6 400,00 80 700,00 0,00 x x 86 100,00 x 1 000,00

z tego:

1. Zespół Szkół w Kleszczelach 6 400,00 80 700,00 0,00 x x 86 100,00 x 1 000,00
Ogółem 6 520,00 220 700,00 120 000,00 120 000,00 0,00 226 100,00 0,00 1 120,00


Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................


Dotacje podmiotowe* w 2007 r.w złotych
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1 921 92109 2480 Miejski Ośrodek Kultury 140 000,00
2 921 92116 2480 Bibioteka 40 000,00
Ogółem 180 000,00


Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 5 530,00
II. Przychody 8 020,00
1. opłata za korzystanie ze środowiska 8 000,00
2. kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 20,00
3.

III. Wydatki 13 000,00
1. Wydatki bieżące 13 000,00

porządkowanie wysypiska 8 000,00

dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości 5 000,00
2. Wydatki majątkowe 0,00


IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 550,00


Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .....................
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia....................

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2006 Prognoza
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 429.960 829.960 670.520 431.080 240.000 160.000 80.000
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 429.960 429.960 670.520 431.080 240.000 160.000 80.000
1.1.1 pożyczek 219.000 219.000 131.000 43.000 0 0 0
1.1.2 kredytów 210.960 210.960 539.520 388.080 240.000 160.000 80.000
1.1.3 obligacji 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 400.000 0 0 0 0 0
1.2.1 pożyczki 0

1.2.2 kredyty, w tym: 0 400.000 0 0 0 0 0

EBOiR 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 obligacje 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Planowane zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0
2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 18.000 189.440 247.520 213.080 89.000 85.500 82.000
2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0 159.440 239.440 191.080 80.000 80.000 80.000
2.1.1 kredytów i pożyczek 0 159.440 239.440 191.080 80.000 80.000 80.000
2.1.2 wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 udzielonych poręczeń 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 18.000 30.000 28.000 22.000 9.000 5.500 2.000
3. Prognozowane dochody budżetowe 6.540.642 6.700.200 6.834.000 6.970.000 7.100.000 7.250.000 7.400.000
3.1 dochody bieżące 5.030.927 5.462.700 5.586.930 6.170.000 6.100.000 6.050.000 5.900.000
3.2 dochody majątkowe 1.509.715 1.237.500 1.247.070 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
4. Prognozowane wydatki budżetowe 6.517.922 6.540.760 6.594.560 6.788.920 7.011.000 7.164.500 7.318.000
4.1 wydatki bieżące 4.556.361 5.040.760 5.294.560 1.000.000 5.811.000 5.864.500 5.518.000
4.2 wydatki majątkowe 1.961.561 1.500.000 1.300.000 65.788.920 1.200.000 1.300.000 1.800.000
5. Prognozowany wynik finansowy 115.320 159.440 239.440 191.080 89.000 85.500 82.000
6. Relacje do dochodów (w %):


6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 6 9,56 6,19 3,13 2,13 1,031,10 0
6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 6,57 10 6,31 3,44 2,25 2 0
6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0 2.83 3,62 3,06 1,25 1,18 1,11
6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0 3 3,62 3,06 1,25 1,18 1,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr I/233/06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK.


Projekt budżetu na 2007 rok opracowano zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z przyjętą procedurą opracowania i uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu .

Projekt dochodów opracowano na podstawie :

 • informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnych i wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • przewidywanym wykonaniu dochodów w 2006 roku,
 • proponowanych stawek podatków na 2007 rok,
 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2007 rok planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 7.582.983 zł.

W strukturze dochodów wyodrębnia się:

 • dochody własne,
 • dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne,
 • subwencje ogólne,
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wzrost dochodów w 2007 roku planowany jest o 15 % w stosunku do roku bieżącego.

Dochody własne stanowią 23,12 % dochodów ogółem i pochodzą ze źródeł:

 • dochody z majątku gminy,
 • dochody od osób fizycznych i prawnych,
 • pozostałe dochody budżetowe,
 • dotacje celowe na zadania własne.


W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:


Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - 1.237.500 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda" - I etap w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


Dział Leśnictwo - 1.000 zł.

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskanie dochodów w kwocie

1.000 zł.

Dział Transport i łączność - 346.500 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji "Modernizacja drogi Pogrzeby-Kośna w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny.


Dział Gospodarka Mieszkaniowa - 338.984 zł.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy gruntów i lokali mieszkalnych.

W 2007 roku planuje się do sprzedaży 20 działek we wsi Repczyce o pow. 26 ha.

Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 140.000 zł.

Planuje się również uzyskanie dotacji w kwocie 176.584 zł. na realizację inwestycji "Wiejskie świetlice integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy" w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny.


Dział Działalność Usługowa - 4.000 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań w ramach porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.


Dział Administracja Publiczna - 59.200 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych,

- prowizji w wysokości 5 % za wydane dowody osobiste.


Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 528 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Białymstoku.


Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 1.343.818 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości - 571.900 zł ,

- podatku rolnego - 156.948 zł,

- podatku leśnego - 64.900 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 472.730 zł,

- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce na konto Gminy.

- podatku od środków transportowych - 11.440 zł,

 • opłata targowa w kwocie - 6.000 zł .

Podatek od nieruchomości zaplanowany jest w oparciu o przewidywane wykonanie w 2006 r

z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu stawek średnio o 0,9 %.

Podstawą do naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena ta w bieżącym roku wyniosła - 35,52 zł. za 1 q.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów. Podatek rolny za rok podatkowy od

1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta. W przeliczeniu na cenę żyta stanowi to kwotę 88,80 zł.

Opodatkowaniem podatkiem leśnych podlegają lasy , wyrażone w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Podatek leśny od l ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 2 drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy . Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W bieżącym roku cena drewna wyniosła 133,70 zł. Na rok podatkowy 2007 podatek leśny naliczony jest stawką 29,41 zł. za 1 ha fizyczny lasu.

Udział gminy w podatku dochodowym os osób fizycznych określono na kwotę - 472.730 zł. Kwotę tę ujęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.


Dział Różne Rozliczenia - 2.592.449 zł.

W dziale tym ujęto subwencję ogólną składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Część oświatowa dla gminy została określona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/1007 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , liczby nauczycieli oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS w odniesieniu do pozostałych elementów.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Dla ustalenia części równoważącej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka może uzyskać z podatku rolnego, leśnego i innych podatków stosując do ich naliczenia górne stawki obowiązujące w danym roku bez ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty na 2007 rok są dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów gminy za 2005 rok.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Dochód podatkowy w gminie Kleszczele na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2005 r. stanowił kwotę 453,60 zł. , co stanowi 52,33 %. Zgodnie z zasadami subwencja podstawowa stanowi kwotę - 777.558 zł.

Wysokość kwoty uzupełniające uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz iloczynu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę - 357.855 zł.

Część subwencji równoważącej otrzymuje gmina , w której suma dochodów podatkowych zrealizowanych w 2005 r. jest niższa niż 80 % średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a 80 % średnich wydatków poniesionych w 2005 r. przez wszystkie gminy.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja równoważąca stanowi kwotę - 21.455 zł.


Dział Pomoc Społeczna - 1.147.800 zł.

Kwoty dotacji ujęto na podstawie danych otrzymanych przez Wojewodę,

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych , świadczeń społecznych i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 40.100 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Opłaty z tego tytułu naliczane są zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kleszczele

( 2,15 zł brutto za 1 m 3 ścieków oraz 2 zł. brutto opłata kwartalna).

Z odprowadzania ścieków do oczyszczali korzysta 166 gospodarstw domowych oraz 6 podmiotów gospodarczych .


Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 195.478 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji na inwestycję II etapu pn. Hładyszka tradycji centrum turystyczne edukacyjno kulturalne w Kleszczelach przy ul. 1 Maja w ramach programu - Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Dział Kultura Fizyczna i Sport - 275.716 zł.

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 15.000 zł. Na realizację inwestycji pn. Budowa budynku socjalnego przy zalewie "Repczyce" zapanowano dotację w wysokości 260.716 zł. w ramach projektu - Regionalny Program Operacyjny.


Wydatki

Wzrost wydatków na 2007 rok przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Zakłada się , że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,9 %. Wynagrodzenia na poziomie roku 2006.


Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:


Dział Rolnictwo i łowiectwo - 1.8577.000 zł.

W dziale tym planuje się składki na rzecz Izby Rolniczej przekazywane w wysokości 2 % otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych w IV ratach.

Zaplanowano również realizacje inwestycji pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 5.526.055 zł. W 2007 roku realizowany będzie I etap. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.850.000 zł. w tym przy współfinansowaniu ze środków Enii Europejskiej z programu Europejski j Współpracy Terytorialnej. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 612.500 zł. w tym kredyt w kwocie 400.000 zł z Banku Ochrony Środowiska.


Dział Transport i Łączność - 612.000 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg tj. bieżące naprawy dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym. Zaplanowano również przekazanie dotacji na drogę powiatową do wsi Policzna oraz w ramach drogi krajowej -partycypacja w kosztach wymiany chodników w Kleszczelach.

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację drogi Pogreby-Kośna zgodnie z załącznikiem inwestycyjnych do projektu budżetu.


Dział Gospodarka Mieszkaniowa - 404.618 zł.

Powyższa kwota obejmuje wydatki na utrzymanie 4 pracowników gospodarki komunalnej, utrzymanie mienia gminnego oraz wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano również remont świetlicy wiejskiej w Dobrowodzie i Policznej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".


Dział Działalność Usługowa - 4.000 zł.

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie cmentarza i grobów wojennych. Jest to zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim.Dział Administracja Publiczna - 759.203 zł.

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

1) utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - ewidencja ludności i USC,

2) wypłata diet członkom Rady oraz wynagrodzenie przewodniczącego,

3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- grodzenia pracowników , opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych , energia elektryczna, koszty podróży , szkolenia pracowników, zakup oleju opałowego, konserwacja programów komputerowych i ochrona obiektu.

4) wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań.


Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 528 zł.

W dziale tym wydatki przeznaczone są na aktualizacje stałego rejestru wyborców w ramach otrzymywanej dotacji na ten cel.


Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 58.486 zł.

W ramach w/w środków planuje się wydatki na bieżące utrzymanie 5 jednostek OSP --wynagrodzenia kierowców konserwatorów i komendanta gminnego OSP , zakup paliwa i sprzętu , ubezpieczenie członków OSP i środków transportowych , wypłata wynagrodzenia członkom OSP biorącym udział w akcji i szkoleniach.


Dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 2.000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne.


Dział Obsługa Długu Publicznego - 30.000 zł.

W 2007 roku planuje się spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w NFOSiGW, WFOŚiGW , BOŚ. S.A.


Dział Różne rozliczenia - 10.000 zł.

Na 2007 rok planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe , które mogą powstać w ciągu roku.


Dział Oświata i Wychowanie - 1.358.556 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- funkcjonowanie Zespołu Szkół,

- przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola,

- koszty dowożenia dzieci do szkół,

- wydatki na dokształcanie nauczycieli.


Dział Ochrona Zdrowia - 28.000 zł.

W/w kwotę przeznacza się na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 1. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych ( zakup obiadów w szkole, organizacja wypoczynku letniego, pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych)
 2. wynagrodzenia opiekunom grup sportowych i konsultanta grupy terapeutycznej,
 3. wypłata diet członkom Komicji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Dział Opieka Społeczna - 1.271.124 zł.

Zadania pomocy społecznej realizowane będą z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, z dotacji na realizacje zadań własnych i z dochodów własnych.

W ramach w/w środków wypłacane będą:

 • świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • zasiłki okresowe ,
 • zasiłki celowe - zakup opału, odzieży , żywności ,
 • opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne ,
 • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Zaplanowano również sfinansowanie dożywiania dla 150 uczniów z rodzin najuboższych, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wypłatę dodatków mieszkaniowych realizuje gmina w ramach zadań własnych.


Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 170.370 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki przy Zespole Szkół w Kleszczelach.


Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 306.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na :

- utrzymanie oczyszczalni miejskiej,

- oświetlenia ulic, placów i dróg,

- utrzymanie środków transportowych - zakup paliwa, części zamiennych , drobne remonty i naprawy . Planuje się również zakup ciągnika i samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby własne.


Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego - 492.760 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach,

- realizację II etapu projektu "Hładyszka tradycji centrum turystyczno edukacyjne" w Kleszczelach ul. 1 Maja , współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego - działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 • dotację na działalność Biblioteki w Kleszczelach.


Dział Kultura Fizyczna i Sport - 458.898 zł.

W/w wydatki przeznacza się na utrzymanie basenu kąpielowego i zalewu w sezonie letnim :

 • zakup podchlorynu,
 • opłata energii elektrycznej i poboru wody ,
 • wynagrodzenia ratowników.
 • drobne naprawy.

Planuje się również budowę budynku socjalnego przy zalewie "Reczyce" przy współudziale funduszy strukturalnych w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny.


Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy , który pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w Banku Ochrony Środowiska.


Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/233 /06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r.

Informacja Opisowa o stanie mienia komunalnego w Kleszczelach na dzień 15 listopada 2006 r.

Gmina Kleszczele posiada na stanie mienie komunalne na ogólną wartość - 13.811.020 zł.

Są to:

1) Grunty o powierzchni ogółem 261,8901 ha o wartości - 2.238.604 zł

w tym:

a) Grunty rolne o pow. 45,2223 ha

W bezposrednim zarządzie znajduje się 28,4223 ha, 3,86 ha przekazano w bezpłatne uzytkowanie na podstawie umowy użyczenia dla 6 jednotek OSP i Zespołowi Szkół w Kleszczelach. Wydzierżawiomych jest 12,94 ha. Dochód z tego tytułu wynniesie 620 zł.

b) lasy o pow. 19,1580 ha

c) tereny rekreacyjne o pow. 5,70 ha ( plac zabaw, park, zieleńce, boiska sportowe, basen kąpielowy),,

d) działki budowalne o pow. 0,3076 ha,

e) inne o pow. 191,5581 ha ( tereny przemysłowe, kopaliny piasku i zwiru, wysypiska , grzebowiska oraz nieużytki).

W bezpośrednim zarządzie znajduje się 183,7569 ha., wydzierżawionych na podstawie umowy 0,0412 ha, w użytkowaniu wieczystym - 7,76 ha. Dochody z tego tytułu wynoszą - 12.980 zł.

Zmiana stanu gminnego zasobu nieruchomości nastąpiła w wyniku obrotu cywilno-prawnym w ciągu roku. W obrocie tym stan gruntów zmniejszył się o 51,6633 ha Zbycie dotyczyło sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych w Kleszczelach o po. 0,1488 ha, we wsi Suchowole o pow. 0,1844 ha , we wsi Saki o pow. 0,5452 ha oraz we wsi Repczyce obrębie geodezyjnym Dobrowoda 50,7849 ha.

W 2007 roku planuje się do sprzedaży 20 działek we wsi Repczyce o ogólnej powierzchni

2,6000 ha. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 120.000 zł

2) Budynki na ogólną wartość - 1.278.453 zł.

Są to:

 • budynki i lokale mieszkalne o wartości - 112.785 zł

( wynajęte na podstawie umowy najmu. Dochody z tego tytułu wynoszą 8.000 zł.)

 • budynki gospodarcze - 53.261 zł.

 • obiekty lukturalne - świetlice wiejskie - 188.117 zł.

 • Obiekty służby zdrowia - 83.588 zł

 • Budynki OSP - 316.635 zł

  ( na podstawie umowy uzyczenia przekazano do bezpłatnego użytkowania jednostkom OSP).

 • Budynki uzytkowe ( warsztaty) - 252.399 zlłBudynki Urzędu - 191.883 zł.

 • Przystanki - 79.785 zł

3) Budowle na ogólna wartość - 9.377.041 zł.

 • Wodociągi - 3.681.627 zł

  ( na podstawie umowy uzyczenia przekazano do eksploatacji dla Wojewódzkiego Zarządu Konserwacji i Urządzeń Wodnych w Białymstok)

  1. Oczyszczalnia siceków oraz 10542 mb

  kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach o wartości 2.662.589 zł

 • Zbiornik retencyjny o wartości - 2.194.341 zł.

 • Obiekty sportowe - basen kapielowy - 104.008 zł.

 • Drogi gminne - 647.187 zł

 • Oświetlenie uliczne - 49.224 zł

 • Ogrodzenia, instalacje wodno-kanalizacyjne 30.136 zł

 • Wieże OSP - 7.928 zł.

4) Środki transportowe na ogólną wartość - 744.034 zł.

w tym:

 • Środki do dowożenia dzieći do szkoły - 265.190 zl

 • Środki transportowe na potrzeny własne urzędu 133.790 zł

 • Środki transportowe ora z sprzęt do ratownictwa technicznego OSP - 345.054 zł.

5) Maszyny i sprzęt ogolnegoz astosowania - 122.680 zł

6) Zestawy prądotwórcze - 50.209 zł.

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego od 15 listopada 2005 roku nastąpiła poprzez:

1). Przyjęcia środków trwałych 9 sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kleszczelach oraz wodociągowa we wsi Biała Straż , przebudowa ulicy Kopernika , zakup komputerów, nieodpłatne przyjęcie samochodu pożarniczego, zakup dmuchawły do oczyszcalni ścieków oraz zakup autobusu AUTOSAN do dowożenia dzieci.

2) rozchodu środków trwałych poprzez:

Likwidacji 2 budynków ze względu na zły stan technuczny oraz sieci wodociągowej na ulicy Stacja Kolejowa.


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-12-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-12-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-12-21