ZARZĄDZENIE NR 9 /07
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na 2007 r.

Na podstawie § 8 uchwały Nr VII/63/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem
Nr I/233/06 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 listopada 2006 roku , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/07
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 lutego 2007 r.


Autopoprawki do projektu budżetu na 2007 r.

 

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr I/233/06 Burmistrza Kleszczel z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 r.wprowadza się następujące zmiany:

w § 1:

      1. pkt. 1 dochody budżetu gminy w wysokości 7.582.983 zł zastępuje się kwotą 8.372.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

      2. pkt. 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 7.823.543 zł zastępuje się kwotą 8.613.133 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 2,

w § 2 pkt. 1 limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.418.150 zł zastępuje się kwotą 3.925.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4 „ Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w kwocie 8.020 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.000 zł zastepuje się kwotą 17.635 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - projekt dochodów na 2007 r.wprowadza się następujące zmiany:

1) Dział „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwotę 1.237.500 zł zastępuje się kwotą 2.224.299 zł (zwiększa się plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł o kwotę 986.799 zł );

2) Dział „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” kwotę 346.500 zł zastępuje się kwotą 255.007 zł. Jest to otrzymana dotacja z rozliczenia inwestycji z 2006 r. na modernizację drogi Zaleszany - Saki w ramach programu ZPORR.

3) Dział „Kultura Fizyczna i Sport” kwotę 275.716 zł zastepuje się kwotą 170.000 zł. W dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zl. z tytułu wstepu na basen oraz zmniejsza się zaplanowaną dotację pozyskiwaną z innych źródeł o kwotę 110.716 zł na realizację inwestycji .

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 789.590 zł.

§ 3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej projekt wydatków budżetowych na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dział „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwotę 1.857.000 zł zastępuje się kwotą 2.911.500 zł. W dziale tym zwiększono zakres robót na budowę kanalizacji sanitarnej Kleszczele - Dobrowoda o kwotę 950.000 zł oraz wprowadzono realizacje inwestycji pn. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Saki na kwotę 100.000 zł . Zwiekszono również 4.500 zł. na odłów bezpańskich psów;

2) Dział „ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” kwotę 612.000 zł. zastępuje się kwotą 360.000 zł. W dziale tym dokonano korekty wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 422.000 zł polegające na zmniejszeniu zakres robót budowy drogi Pogreby- Kośna do sporządzenia dokumentacji technicznej , zwiekszono natomiast kwote 10.000 zł. na zakup znaków drogowych oraz 160.000 zł. na bieżące remonty i naprawy dróg gminnych;

3) Dział „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwotę 404.618 zł zastępuje się kwotą 421.678 zł. W rozdziale „RÓŻNE JEDNOSTKI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ” zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce na okres 6 miesięcy , natomoast w rozdziale „GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI” zwiekszono kwotę 5.000 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy we wsi Gruzka;

4) Dział „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA” kwotę 759.203 zł zastępuje się kwotą 791.772 zł.W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wprowadzono również zadanie inwestycyjne pn. remont budynku Agronomówka na kwotę 30.000 zł oraz zakup komputerów na kwotę 7.000 zł. Dokonano też koret w paragrafach zgodnie z nową klasyfikacja budżetową;

5) Dział „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA” kwotę 58.486 zł zastępuje się kwota 107.955 zł. W dziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków na wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji gaśniczej i w szkoleniach o kwotę 5.000 zł Wprowadzono również wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na karosację wozu bojowego na kwotę 33.390 zł. oraz zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach;

6) Dział„OŚWIATA I WYCHOWANIE „ w rozdziale „Dokształcanie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 360 zł na dokształcanie nauczycieli zgodnie z przepisami - 1% planowanego wynagrodzenia w danym roku;

7) Dział„OCHRONA ZDROWIA” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 28.000 zł zastepuje się kwotą 31.550 zł. Różnica w kwocie 3.550 zł wynika z niewykorzystania planowanych wydatków w 2006 r. ;

8) Dział „OPIEKA SPOŁECZNA” w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej kwotę 1.271.124 zł zastępuje się kwotą 1.284.124 zł. Zwiększenia wydatków dokonano w rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę 1.000 zł. na dożywianie dzieci oraz 12.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 9 osób bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na okres 9 miesięcy zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce;

9) Dział „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA „ wprowadzono rozdział „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 39.180 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;

10) Dział „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” kwotę 306.000 zł zastępuje się kwotą 304.000 zł .W rozdziale „Oczyszczanie miast” zwiekszono kwotę 8.000 zł. na porzadkowanie wysypiska, natomiast zmniejszono plan wydatków na zakup ciągnika o kwotę 10.000 zł;

11) Dział „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiekszono kwotę 30.000 zł. na realizację inwestycji pn.”Hładyszka tradycji centrum turystyczne edukacyjno kulturowe”;

12) Dział „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” kwotę 458.898 zł zastępuje się kwotą 262.800 zł. Dokonano korekty planu wydatków na zadanie inwestycyjne - pn.”Budowa budynku socjalnego przy zalewie Repczyce” realizację zadania ujeto w dwóch etapach w 2007 i 2008 roku. W związku z czym plan wydatków ulegl zmniejszeniu.

Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 789.590 zł.

§ 4. W załączniku Nr 6 „wykaz zadań inwestycyjnych” kwotę 3.418.150 zł zastępuje się kwotą 3.925.537 zł z przeznaczeniem na:

1) Dokonano korety zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji samitarnej w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda;

2) Wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu we wsi Saki”;

3) Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Remont budynku Agronomówki”;

4) Wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Zakup komputerów”;

5) Wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Karosacja wozu bojowego w OSP Kleszczele”;

6) Wprowadzono zadanie inwestycyjne „ Zakup pieca c.o do budynku OSP Kleszczele”;

7) Dokonano korekty zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi Pogreby - Kośna” polegającej na zmniejszeniu zadania do sporządzenia dokumenracji technicznej;

8) Wykreślono zadanie inwestycyjne „ Zakup samochodu osobowo-ciężarowego”;

9) Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne”Zakup ciągnika”

10) Dokonano korekty zadania inwestycyjnego pn. „Hładyszka tradycji, centrum edukacyjno-kulturowe ”;

11) Dokonano korekty zadania inwestycyjnego pn.” Budowa budynku socjalnego przy zalweie w Repczycach” polegającej na realizacji inwestycji w dwóch etapach.

§ 5. W załączniku nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach I etap zwiększono zakres robót do kwoty 2.800.000 zł. w tym ze środków UE - 2.224.299 zl. Zaplanowano realizację inwestycji w ramach programu -Norweski Program Operacyjny;

2) Wykreślono inwestycję „Modernizacja drogi Pogreby-Kośna”;

3) Zmniejszono zakres robót przy realizacji inwestycji „ Budowa budynku socjalnego przy zalewie Repczyce” do kwoty 200.000 zl. w tym z UE - 150.000 zł. w ramach programu Regionalny Program Operacyjny.

§ 6. W załączniuk nr 8 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 wprowadzono zmiany:

1) Dokonano korekty na zadanie pn. Budowa kanalizacji w Kleszczelach i we wsi Dobrowoda,

2) Dokonano korekty inwestycji „Budowa budynku socjalnego przy zalewie Repczyce.

§ 7. W załąćzniku nr 9 Plan przychodów i wydatków zakladów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowch wprowadzono zmiany:

1) Zakłady budżetowe zwiększono stan środków obrotowych na początek roku do kwoty 1.354 zł. oraz stan środków obrotowych na koniec roku do kwoty 1.354 zł;

2) Dochody własne jednostek budżetowych zwiększonostan środków obrotowych na poczatek roku do kwoty 7.202 zł 9 Stan konta na koniec roku zwiększył się o kwotę 802 zł. Zwiększono również wydatki o kwote 802 zł.

§ 8. W załączniku nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. uległ zwiększeniu do kwoty 9.615 zł. W związku z czym plan wydatków zwiększono do kwoty 17.085 zł .

Burmistrz
mgr inż. Aleksander SIelickiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-02-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-02-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-02-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-02-21