ZARZĄDZENIE NR I/180/05
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr Nr 175, poz. 1457) oraz art. 119, art.120 i art.121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, oraz 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25.09.2003 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2006 rok, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2006 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowiącą załącznik Nr 3 do nieniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami , o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-12-12

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-01-26

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-12-12