UCHWAŁA NR XX/238/06
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i plt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala się :

1) dochody budżetu gminy w wysokości 5.966.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 6055.726 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 555.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 215.320 zł stanowią następujące przychody :

1) zaplanowany kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska SA z Linii Kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizacje drogi gminnej Kleszczele-Repczyce;

2) wolne środki w kwocie 15.320 zł.

§ 2. Ustala się :

1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 1.936.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się:

1) plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 122.000 zł w tym dotacja z budżetu w wysokości 100.000 zł;

2) plan wydatków zakładów budżetowych w wysokości 122.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) plan przychodów jednostek kultury w wysokości 185.000 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 175.000 zł;

4) plan wydatków jednostek kultury w wysokości 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł oraz wydatki w kwocie 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 31.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla innych podmiotów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł. w Banku Ochrony Środowiska SA z Linni Kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Kleszczele-Repczyce.

2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2007-2010 z dochodów budżetowych ,

3. Upoważnia się Burmistrza do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" i zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;

2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do wysokości 200.000 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

4) przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetopwym w wysokości 300.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Jaroszewicz


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

DOCHODY NA 2006 rok

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2006 r.

[zł]

Zadania zlecone

[zł]

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

353.722

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

353.722

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł

90.000

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródeł - rozliczenie dotacji z 2005 r.

263.722

020

LEŚNICTWO

1.500

02095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.500

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

886.179

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

886.179

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych źródel

845.273

6330

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

40.906

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

165.350

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

165.350

0470

Wpływy o oplat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste

2.400

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skladników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

12.950

0840

Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych

150.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60.500

58.000

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

58.000

58.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

58.000

58.000

75023

URZĘDY MIAST I GMIN

2.500

0830

Wpływy z usług

2.500

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

533

533

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA

533

533

2010

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

533

533

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1.279.030

75601

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych z formie karty podatkowej

1.000

75615

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

412.600

0310

Podatek od nieruchomości

371.800

0320

Podatek rolny

5.500

0330

Podatek leśny

29.200

0340

Podatek od środków transportowych

3.200

0450

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe

700

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.200

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.000

75616

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

392.730

0310

Podatek od nieruchomości

210.000

0320

Podatek rolny

120.500

0330

Podatek leśny

30.800

0340

Podatek od środków transportowych

8.300

0360

Podatek od spadków i darowizn

1.200

0370

Podatek od posiadania psów

330

0430

Wpłtwy z opłaty targowej

8.000

0450

Wpływy z opłaty za czynnosci urzędowe

1.200

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

0910

Odsetki od nieterminowych plat z tytułu podatków i opłat

2.400

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

36.000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

5.000

0480

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

31.000

75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

436.700

0010

Podatek dochodowy os osób fizycznych

436.000

0020

Podatek dochodowy od osob prawnych

700

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2.338.058

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jwednostek samorządu terytorialnego

1.295.131

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.295.131

75805

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

33.138

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

33.138

75807

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

1.009.789

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.009.789

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

150

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

150

0970

Wpływy z różnych dochodów

150

852

POMOC SPOŁECZNA

594.800

497.000

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

434.000

434.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

434.000

434.000

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPTACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

8.000

8.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

8.000

8.000

85214

ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

101.000

55.000

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziacjezadań bieżących z zxakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

55.000

55.000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin

46.000

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

41.800

0970

Różne dochody

800

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin

41.000

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10.000

2030

Dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin

10.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

29.000

90020

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

3.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

26.000

0830

Wpływy z usług

26.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

237.624

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

237.624

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł

237.624

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

20.000

92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

20.000

0830

Wpływy z usług

20.000

OGÓŁEM:

5.966.446

555.533


ZałącznikNr 2
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Wydatki na 2006 rok

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2006 r.

[zł]

W tym zadania zlecone

[zł]

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

190.409

01030

IZBY ROLNICZE

3.500

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3.500

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

186.909

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

4170

Bezosobowy fundusz płac

6.009

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

4430

Różne opłaty i składki

3.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

90.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

56.400

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.680.305

60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

50.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzxądu terytorialnego

50.000

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1.630.305

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

350

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.000

4270

Zakup usług remontowych

290.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.650

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

25.000

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

845.273

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

425.032

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

187.151

70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

109.891

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.500

3110

Świadczenia społeczne

7.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.270

4120

Składki na fundusz pracy

1.900

4210

Zakup materiałów i wposażenia

3.000

4300

Zakup uslug pozostałych

1.530

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

100

4430

Różne opłaty i składki

2.250

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadsczęn socjalnych

2.341

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

74.260

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.000

4260

Zakup energii

8.260

4270

Zakup usług remotowych

8.000

4300

Zakup usług pzoostałych

8.000

4430

Różne opłaty i składki

5.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

10.000

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.000

4300

Zakup usług pozostalych

3.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

829.752

58.000

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

58.000

58.000

4010

Osobowy fundusz płac

36.000

36.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.485

2.485

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

6.631

6.631

4120

Skladki na fundusz pracy

943

943

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.455

5.455

4300

Zakup uslug pozostalych

4.000

4.000

4430

Rózne opłaty i składki

1.500

1.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

986

986

75022

RADY MIAST I GMIN

31.500

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizicznych

30.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

75023

URZĘDY MIAST I GMIN

732.752

4010

Osobowy fundusz płac

445.300

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.733

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80.500

4120

Składki na fundusz pracy

11.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42.200

4260

Zakup energii

7.000

4300

Zakup usług pozostalych

37.000

4410

Delegacje służbowe krajowe

15.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.814

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

30.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

27.705

75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

7.500

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7.500

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

533

533

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

533

533

4010

Osobowy fundusz płac

370

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

69

4120

Skladki na fundusz pracy

10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA

125.678

75405

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

20.000

6220

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realziacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

20.000

75412

OCHOTNIXCZE STRAZE POŻARNE

105.678

3030

Różne wydatki na rzecz osob fizycznych

7.000

4010

Osobowy fundusz plac

32.508

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

863

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

5.957

4120

Skladki na fundusz ptacy

847

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.000

4260

Zakup energii

4.325

4270

Zakup uslug remontowych

3.000

4300

Zakup usług pozostalych

4.000

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

500

4430

Różne opłaty i składki

5.000

4440

Odpis na zakladowy fundusz świadczen socjalnych

1.478

6050

Wydatki inwestycyje jednostek budżetowych

20.000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1.500

75647

POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOSĆI BUDŻETOWYCH

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

10.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000

4810

Rezerwy

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.269.778

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

646.090

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzęń

25.830

4010

Osobowy fundusz płac

386.800

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33.000

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

76.480

4120

Skladki na fundusz pracy

10.780

4140

Skladki na PFRON

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.500

4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

2.000

4260

Zakup energii

10.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

4300

Zakup uslug pzostalych

8.400

4410

Delegacje służbowe

1.400

4430

Różne opłaty i skladki

2.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

44.900

80104

PRZEDSZKOLA

100.000

2510

Dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego

100.000

80110

GIMNAZJA

430.480

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzęń

20.750

4010

Osobowy fundusz płac

252.930

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20.000

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

51.160

4120

Skladki na fundusz pracy

7.260

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

540

4240

Pomoce naukowe i dydaktyczne

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.500

4260

Zakup energii

10.000

4270

Zakup usług remontowych

2.000

4300

Zakup usług pozostalych

4.800

4410

Delegacje służbowe krajowe

1.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych

18.040

80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

87.598

3020

Zakup usług remontowych

96

4010

Zakup usług pozostalych

21.808

4040

Delegacje służbowe krajowe

3.195

4110

Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych

4.300

4120

Zakup usług remontowych

620

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45.000

4270

Zakup usług remontowych

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

4430

Różne opłaty i skladki

2.000

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

100

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczen socjalnych

1.479

80146

DIKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

5.610

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.120

4300

Zakup uslug pozostalych

4.210

4410

Delegacje slużbowe krajowe

280

851

OCHRONA ZDROWIA

45.497

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

45.497

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.200

3110

Świadczenia społeczne

2.500

4110

Skladki na ubezpieczenia społeczne

1.100

4120

Składki na fudusz pracy

200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.600

4300

Zakup usług pozostalych

18.000

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

797

852

OPIEKA SPOŁECZNA

725.797

497.000

85202

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

6.000

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

6.000

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

434.000

434.000

3110

Świadczenia społeczne

416.060

416.060

4010

wynagrodzenia osobowe

2.400

2.400

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

232

232

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.373

5.373

4120

Składki na fundusz pracy

64

64

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.871

4.871

4300

Zakyup usług pozostalych

4.500

4.500

4410

Delegacje sluzbowe krajowe

500

500

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

8.000

8.000

4130

SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

8.000

8.000

85214

ZASIŁKI IPOMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

130.000

55.000

3110

Świadczenia społeczne

130.000

55.000

85215

DODATKI MIESZKANIOWE

65.000

3110

Świadczenia społeczne

65.000

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

72.797

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

50.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.699

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.260

4120

Skladki na fundusz pracy

1.320

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.040

4300

Zakup uslug pozostalych

3.000

4410

Delegacje słuzbowe

500

4430

Różne opłaty i składki

500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych

1.478

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10.000

3110

Świadczenia społeczne

10.000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

158.370

85401

SWIETLICE SZKOLNE

158.370

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia

4.350

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

90.920

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.640

4120

Skladki na fundusz pracy

2.510

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.250

4260

Zakup energii

5.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.250

4410

Delegacje słuzbowe krajowe

300

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.850

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

214.890

90003

OCZYSZCZANIE MIAST

39.972

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

11.324

4210

Zalkup materiałów i wyposażenia

2.000

4260

Zakup energii

20.000

4300

Zakupusług pozostałych

3.648

4430

Różne opłaty i składki

3.000

90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

138.418

4260

Zakup energii

95.000

4270

Zakup uslug remontowych

35.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.418

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

36.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

4270

Zakup usług remontowych

1.500

4300

Zakup usług pozosiałych

3.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

534.000

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

135.000

2550

Dotacja podmioptowa z budżetu państwa instytucjom kultury

135.000

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

359.000

2630

Dotacja dla podmiotów z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

1.500

6058

Wydatki inwestsycjne jednostek budżetowych

237.624

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

119.876

92116

BIBLIOTEKI

40.000

2550

Dotacja podmiotowa z budzetu państwa instytucjom kultury

40.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

82.066

92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

82.066

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.800

4210

Zakup materiałów ui wyposazęnia

18.266

4260

Zakup energii

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

18.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

35.000

Ogółem wydatki na 2006 r.

6.055.726

555.533


ZałącznikNr 3
do Uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2006 r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu

Dochody na 2006 r.

[zł]

Wydatki na 2006 r.

[zł]

750

Administracja Publiczna

58.000

58.000

75011

Urzędy Wojewódzkie

58.000

58.000

751

Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

533

533

75101

Urzędy naczlnych Organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

533

533

852

Pomoc Społeczna

497.000

497.000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

434.000

434.000

85213

Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8.000

8.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

55.000

55.000


Załącznik Nr 4
do uchwały nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Rok rozpoczęcia

Wartość zadania

[zł]

Środki wynikające z planu na 2006 r. [zł]

Środki własne

[zł]

Dotacje z funduszy

[zł]

Dotacja z budżetu państwa

[zł]

Pożyczki

[zł]

1

Przebudowa drog gminnych nr 109150 B i 109155 B na odcinku: droga.Nr 66- Zaleszany - Saki

2006

409.058

409.058

110.359

306.794*

40.906

-------

2

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele-Dobrowoda

- opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności

2006

146.400

146.400

56.400

90.000*

----

-------

3

Zakup komputerów i oprogramowania

2006

12.000

12.000

12.000

----

------

-------

4

Modernizacja drogi gminnej Kleszczele-Repczyce

2006

761.247

761.247

97.767

463.479*

200.000

5

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim

2006

15.705

15.705

15.705

-----

------

-------

6

Remont budynku Urzędu w Kleszczelach, ul.1 Maja 10

2006

30.000

30.000

30.000

-----

------

--------

7

Projekt "Hładyszka Tradycji centrum edukacyjno-kulturowe"

2005-2007

652.189

317.595

109.336

208.259*

------

--------

8

Wykonanie dokumentacji na sieć wodno- kanalizacyjną przy zalewie "Repczyce" i dokumentacji wodociągowej we wsi Saki

2006

15.000

15.000

15.000

------

------

--------

9

Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Głównej we wsi Dobrowoda i drogi Dobrowoda-Repczyce wraz z parkingami i ciągami pieszymi przy zalewie "Repczyce"

2006

25.000

25.000

25.000

------

------

--------

10

Projekt - Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków "Polska-Białoruś"

2006

39.905

39.905

10.540

29.365*

------

------

11

Karosacja wozu bojowego

2006-2007

120.000

20.000

20.000

------

-----

------

12

Wykonanie dokumentacji na budowę budynków socjalnych i pomostów przy zalewie "Repczyce"

2006

35.000

35.000

35.000

------

------

------

13

Opracowanie dokumentacji technicznej na drogi gminne

2006

100.000

100.000

25.000

75.000*

-----

-----

14

Zakup pieca c.o do przychodni

2006

10.000

10.000

10.000

-----

-----

-----

OGÓŁEM

2.371.504

1.936.910

523.107

1.172.897*

40.906

200.000

z dnia * - środki przewidziane do uzyskania


Załącznik Nr 5
do uchwały nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Żródło dofinansowania

Okres reali-zacji

Dotych-czas poniesione wydatki

Środki wynikające z planu na 2006 r.

Środki własne

Środki funduszy pomoc.

Srodki z budżetu państwa

Inne kredyt

1.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Kleszczele-Dobrowoda: pracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności

Program Phare 2003-w ramach INTERREG III A

2006

---

146.400,00

56.400,00

90.000,00

---

----

2.

Modernizacja drogi gminnej Kleszczele-Repczyce

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare

2006

761.246,65

97.767,16

463.479,49

---

200.000,00

3.

Projekt -Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków "Polska-Białoruś"

Zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich - Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

2006

-----

39.905,00

10.540,00

29.365,00

----

-----

4.

Hładyszka tradycji -centrum turystyczne edukacyjno-kulturowe

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

2005-2007

17.000,00

317.594,59

109.335,85

208.258,74

----

----

5.

Przebudowa dróg gminnych nr 109150 B i 109155 B na odcinku: droga nr 66 Zaleszany-Saki

INTERREG III A

2006

----

409.058,26

61.358,76

306.793,67

40.905,83

6.

Opracowanie dokumentacji technicznej na drogi gminne

Fundusz kapitału Początkowego

2006

---

100.000,00

25.000,00

75.000,00

----

----

Ogółem:

17.000,00

1.774.204,50

360.401,77

1.172.896,90

40.905,83

200.000,00


ZałącznikNr 6
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Nazwa zakładu budżetowego

Stan środków na 01.01.2006 r

Przychody na 2006 r

W tym: dotacja z budżetu

Przeznaczenie dotacji

Wydatki w 2006 r

Stan środków na 31.12.2006 r

Przedszkole w Kleszczelach

172

122.000

100.000

Zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej

122.000

172


Załącznikm Nr 7
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Przychody i rozchody instytucji kultury na 2006 r.

Nazwa zakładu budżetowego

Stan środków na 01.01.2006 r.

Przychody na 2006 r.

W tym: dotacja z budżetu

Wydatki w 2006 r.

Stan środków na 31.12.2006 r.

Miejska Bibioteka Publiczna

545

40.000

40.000

40.000

545

Miejski Ośrodek Kultury

553

145.000

135.000

145.000

553

OGÓŁEM

1.098

185.000

175.000

185.000

1.098


Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 4.038 zł

2. Przychody ogółem - 3.000 zł

- opłata za korzystanie z środowiska - 3.000 zł

3. Wydatki ogółem: - 7.000 zł

w tym:

- prowizja bankowa za prowadzenie rachunku - 200 zł

- dzierżawa i wywóz kontenerów - 2.000 zł

- porządkowanie wysypiska - 4.800 zł

4. Stan środków na koniec roku - 38 zł


Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2006 r.

Lp.

Wyszczegółnienie

Kwota w zł

I.

Stan długu na 31 grudnia 2005 r.

485.517

1.

Zaciągnięte pożyczki

307.000

2.

Zaciągnięte kredyty

149.000

3.

Zobowiązania wymagalne

29.517

W tym: dostawy towarów i usług

29.517

II.

Planowane zwiększenie długu w 2006 r.

200.000

1.

Kwota zaplanowana do zaciągnięcia kredytu

200.000

Wartość długu ogółem: / I + II/

685.517

III.

Planowane zmnieszenie zadłużenia w 2006 r.

155.557

1.

Kwoty spłaconych rat pożyczek długoterminowych

88.000

2.

Kwota spłaconych rat kredytów

38.040

3.

Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych

29.517

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. / I + II - III/

529.960

V

Planowane dochody na 2006 r.

5.966.446

% / IV : V /

8,88


Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 r.

Lp.

Wyszczególnienie

kwota

1.

przychody ogółem

215.320

w tym:

1). wolne środki

15.530

2). kredyty długoterminowe

200.000

II.

rozchody ogółem

155.517

w tym:

1) spłata rat pożyczek

88.000

2) spłata rat kredytów

38.040

3) spłata zobowiązań wymagalnych

29.517


Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Plan rachunków dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.

Lp.

Treść

§

Kwota

Uwagi

1.

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.

7.615

2.

Przychody ogółem

82.600

Wpłaty za dożywianie

0830

77.100

Wpływy z różnych opłat

0690

5.400

Odsetki od środków na rachunku bankowym

0920

100

3.

Wydatki ogółem

89.215

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

3.615

Zakup żywności

4220

77.100

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240

3.000

Zakup usług remontowych

4270

2.500

Zakup usług pozostałych

4300

2.000

4.

Stan środków na 31.12.2006 r.

1.000


ZałącznikNr 12
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Dochody związane z realziacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2006 r.

750

ADMINISRACJA PUBLICZNA

3.000

75011

Urzędy Wojewódzkie

3.000

0690

Wpływy z różnych opłat

3.000


Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XX/238/06
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 marca 2006 r.

Dotacja dla podmiotów publicznych

Lp.

Treść

Kwota

1

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej

1.500

Partycypacja w kosztach organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-03-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-20

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-20