Zarządzenie Nr I/154/05

Burmistrza Kleszczel

z dnia 4 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 oraz Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1891 , Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 , poz.2703, z 2005 r. Nr 14 , poz.114, Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr XI/95/2000 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 maja 2000 r w sprawie zakresu i formy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 5.099.435 zł

2) Wykonanie dochodów wynosi - 2.281.665 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

3) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 5.327.973 zł

4) Wykonanie wydatków wynosi - 1.935.712 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

5) Informacja opisowa z wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
/-/mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-08-04

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-08-24

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-08-24

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-08-24