UCHWAŁA NR XIX/210/05
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kleszczele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz. 1457/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 52, poz. 1104 i Nr 106, poz. 1952) wprowadza się następujace zmiany:

1) w § 17a:

a) ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. Skargi, o których mowa w ust. 1, wpływające do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w formie pisemnej lub wniesione do protokołu, ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym na stanowisku ds. organizacji i kadr, obsługi Rady i jej organów."

" 3. Przewodniczący Rady skargę kieruje do merytorycznej komisji Rady celem zbadania i wyjaśnienia podnoszonych zarzutów. Burmistrz lub kierownik jednostki organizacyjnej, której działalność dotyczy skarga, obowiązany jest przedłożyć komisji pisemne wyjaśnienie wraz z całością dokumentacji dotyczącej zgłaszanych zarzutów."

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Terminy przyjmowania interesantów przez Przewodniczącego Rady w sprawach skarg i wniosków zostaną ustalone odrębną uchwałą."

2) w § 33a dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

" 9. Protokoły ewidencjonuje się odrębnie dla każdej komisji w rejestrze "Spis treści", który zawiera: Lp., data posiedzenia komisji, nr protokołu, tematyka posiedzenia, numery stron zbioru."

3) w § 34 otrzymuje brzmienie:

" 34. 1. Komisje rozstrzygają sprawy w formie opinii i wniosków.

2. Rozstrzygnięcia są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

3. Treść rozstrzygnięcia powinna zawierać się w treści protokołu komisji lub jako załącznik do protokołu.

4. Opinie i wnioski komisji przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi Kleszczel, informując o tym Przewodniczącego Rady.

5. Opinie i wnioski komisji należy ewidencjonować w rejestrze aktów wydanych przez komisje Rady, który zawiera: lp, datę, nazwę komisji, treść wniosku lub opinii, komu przekazano, data przekazania i potwierdzenie odbioru, termin załatwienia, data załatwienia i nr sprawy."

4) w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jawność działania gminy obejmuje w szczególności prawo do:

1) uzyskania informacji niezastrzeżonych innymi przepisami;

2) wstępu na obrady Sesji Rady i posiedzenia komisji;

3) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z obrad Sesji Rady i posiedzeń komisji."

5) w załączniku Nr 3 :

a) w § 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Protokoły sesji ewidencjonuje się w rejestrze "Spis treści" zawierającym: Lp., data sesji, nr protokołu, tematyka obrad, numery stron zbioru.

b) w § 30 skreśla się ust. 4.

c) w § 46 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

" 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, który uzyskał co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy wstrzymujących się i przeciw.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów przewyższająca połowę ustawowego składu Rady."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Jaroszewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-12-05

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-12-23

Data modyfikacji: 2005-12-23

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-12-23