UCHWAŁA NR XV/ 166 /05

RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4,pkt.9 litera c,d,e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1996 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, oraz Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 109, 110, 112 ust. 2, art.116,117,122,124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz Nr 45, poz. 391, Nr 65,poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 8980, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1891 i nr 210, poz. 2135) - uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 4.902.839 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 5.131.377 zł,

w tym rezerwa ogólna na nieprzewidzinae wydatki w wysokości - 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości:

1) Dochody - 424.537 zł;

2) Wydatki - 424.537 zł.

3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 88.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek długoterminowych.

4. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego w wysokości - 316.538 zł stanowi:

1) wolne środki w wysokości - 116.538 zł,

2) zaplanowany kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kopernika w Kleszczelach i w wysokości - 200.000 zł.

§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości - 1.228.553 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się:

1) plan przychodów zakładów budzetowych w wysokości - 128.000 zł,

w tym dotacja z budzetu w wysokości - 108.000 zł,

2) plan wydatków zakładów budzetowych w wysokości - 128.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) plan przychodów jednostek kultury w wysokości - 172.400 zł,

w tym dotacja z budżetu w wysokości - 157.400 zł,

4) plan wydatków jednostek kultury w wysokości - 172.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) plan dotacji na podmiotów w wysokości - 2.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 2.400 zł,

oraz wydatki w kwocie - 5.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Przyjmuje się spłatę długu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody w kwocie 32.000 zl. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody budzetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości - 2.000 zł.

§ 9. Postanawia się:

1) zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Kopernika w Kleszczelach;

2) Spłata kredytu nastąpi w latach 2006- 2008 z dochodów budzetowych gminy;

3) Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Lokowania wolnych środków budzetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy;

2) do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do wysokości 200.000 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przezniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

4) przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Jaroszewicz

 

ZałącznikNr 1

do Uchwały Nr XV/166 /05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

DOCHODY NA 2005 ROK.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

plan na 2005 r.

w tym zadania zlecone

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

378.677

01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

378.677

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych Żródeł

334.127

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

44.550

020

LEŚNICTWO

1.500

02095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1.500

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

1.500

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

256.720

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

256.720

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskiwane z innych źródeł

256.720

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

88.500

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

85.000

0470

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste

1.600

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu tewrytorilanego lub iinych jednostek zaliczonych do sektora finasow publicznych

15.450

0840

wpływy ze sprzedaży wyrobów i skladników majątkowych

67.950

70095

POZOStała działalność

3.500

0830

wpływy z usług

3.500

750

ADMINISTRACja publiczna

58.500

57.000

75011

Urzędy wojewódzkie

57.000

57.000

2010

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

57.000

57.000

75023

Urządy miast i gmin

1.500

0830

wpływy z usług

1.500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

537

537

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

537

537

2010

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacxje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

537

537

756

dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.276.783

75601

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4.000

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opł. w formie karty podatkowej

4.000

75615

wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

420.787

0310

podatek od nieruchomości

374.000

0320

podatek rolny

9.135

0330

podatek leśny

21.652

0340

podatek od środków transportowych

4.000

0430

wpływy z opłaty targowej

5.000

0450

wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe

1.000

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

5.000

0910

odsetki od niererminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.000

75616

Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

426.784

0310

podatek od nieruchomości

193.340

0320

podatek rolny

161.630

0330

podatek leśny

55.360

0340

podatek od środków transportowych

4.000

0360

podatek od spadków i darowozn

1.000

0370

podatek od posiadania psów

454

0430

wpływy z opłaty TARGOwej

5.000

0450

wpływy z opłaty za czynności urzędowe

1.000

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

4.000

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.000

75618

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

36.500

0410

wpływy z opłaty skarbowej

4.000

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

32.000

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa

388.712

0010

podatek dochodowy od osób fiziczynch

382.712

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

6.000

758

różne rozliczenia

2.273.412

75801

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.272.765

2920

subwencje ogólne z budzetu państwa

1.272.765

75807

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1.000.647

2920

subwencje ogólne z budzetu państwa

1.000.647

801

oświata i wychowanie

60

80101

szkoły podstawowe

30

0970

wpływy z różnych dochodów

30

80110

Gimnazja

30

0970

wplywy z rónych dochodów

30

852

opieka społeczna

487.172

367.000

85212

swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

310.000

310.000

2010

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

310.000

310.000

85213

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8.000

8.000

2010

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

8.000

8.000

85214

zasilki i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

120.000

49.000

2010

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bie\żacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

49.000

49.000

2030

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminom

71.000

85219

ośrodki pomocy społecznej

40.000

2030

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

40.000

85295

pozostała działalność

9.172

2030

dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realziacje własnych zadań bieżących gmin

9.172

900

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26.000

90095

pozostała działalność

26.000

0830

wplywy z usług

26.000

921

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40.341

92195

pozostała działalnośc

40.341

6291

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy

29.008

6298

srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy

11.333

926

kultura fizyczna i sport

14.637

92695

pozostała działalność

14.637

0830

wpływy z usług

12.000

6291

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskiwane z innych zródeł

2.637

ogółem dochody na 2005 r.

4.902.839

424.537

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/ 166/05

Rady Miejskiej w Kleszczlach

z dnia 25.02.2005 r.

WYDATKI NA 2005 ROK

Dz.

rozdz.

§

treść

plan na 2005 r.

w tym zadania zlecone

010

Rolnictwo i łowiectwo

529.439

01030

izby rolnicze

3.500

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3.500

01095

pozostała działalność

525.939

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

zakup usług pozostalych

3.000

4430

różne oplaty i składki

3.000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

30.000

6058

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

334.127

6059

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

154.812

600

transport i łąćzność

807.198

60016

drogi publiczne gminne

807.198

4210

zakup materiałów i wyposażenia

58.000

4270

zakup usług remontowych

130.000

4300

zakup usług pozostalych

1.600

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

200.000

6058

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowcyh

256.720

6059

wydatki inaestycyjne jednostek budzetowych

160.878

630

truystyka

8.000

63095

pozostała działalność

8.000

4300

zakup uslug pozostalych

8.000

700

gospodarka mieszkaniowa

235.830

70004

różne jednostki obs.ługi gospodarki mieszkaniowej

148.830

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.910

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

106.500

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.100

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

20.300

4120

składki na fundusz pracy

2.800

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4300

zakup usłu pozostalych

2.000

4410

delegacje służbowe krajowe

500

4430

róne opłaty i składki

1.000

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.720

70005

gospodarka gruntami i nieruchomościami

84.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

21.000

4260

zakup energii

20.000

4270

zakup usług remontowych

1.000

4300

zakup usług pozostałych

40.000

4430

różne opłaty i składki

2.000

70095

pozostała działalność

3.000

4300

zakup usług pozostałych

3.000

710

działalność usługowa

10.000

71004

plany zagospodarowania przestrzennego

10.000

4170

wynagrodzenia bezosobowe

10.000

750

administracja publiczna

831.383

75011

urzędy wojewódzkie

57.000

57.000

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

41.000

41.000

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.822

3.822

4110

skłasdki na ubezpieczenia społeczne

8.018

8.018

4120

składki na fundusz pracy

1.100

1.100

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.200

1.200

4300

zakup usług pozostalych

500

500

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.360

1.360

75022

Rady Miast i gmin

27.500

3030

różne wqydatki na rzecz osób fizycznych

26.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.500

75023

urzędy miast i gmin

740.883

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia

550

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

416.100

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

24.608

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

78.900

4120

składki na fundusz pracy

10.800

4210

zakup materiałów i wyposażenia

76.000

4260

zakup energii

7.000

4300

zakup usług pozostalych

66.000

4410

delegacje służbowe krajowe

18.000

4430

różne opłaty i składki

4.000

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.220

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

15.705

6060

zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

12.000

75095

pozostała działalnośc

6.000

4100

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

6.000

751

urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

537

537

75101

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

537

537

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

370

370

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

32

32

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

66

66

4120

składki na fundusz pracy

9

9

4210

zakup materiałów i wyposażenia

60

60

754

bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż

80.045

75412

ochotnicze straże pożarne

80.045

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycvznych

6.000

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

37.080

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.965

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

5.680

4120

składki na funduszz pracy

940

4210

zakup materiałów i wyposażenia

14.000

4260

zakup energii

4.000

4270

zakup usług remontowych

2.000

4300

zakup usług pozostałych

4.000

4410

delegacje służbowe krajowe

200

4430

różne opłaty i składki

3.500

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

680

756

dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.500

75647

pobór podatków i opłat niepodatkowych Należności budżetowych

1.500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

800

4300

zakup usług pozostałych

200

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500

757

obsługa długu publicznego

20.000

75702

obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000

8070

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

20.000

758

różne rozliczenia

10.000

75818

rezerwy ogólne i celowe

10.000

4810

rezerwy

10.000

801

oświata i wychowanie

1.314.601

80101

szkoły podstawowe

720.533

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

33.700

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

449.000

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

34.500

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

88.460

4120

składki na fundusz pracy

11.553

4140

składki PFRON

4.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

31.400

4240

pomoce naukowe i dydaktyczne

1.000

4260

zakup energii

6.000

4270

zakup usług remontowych

2.000

4300

zakup usług pozostałych

9.000

4410

delegacje służbowe krajowe

1.400

4430

różbne opłaty i składki

1.200

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

47.320

80104

przedszkola

108.000

2510

dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego

108.000

80110

gimnazja

401.608

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia

23.490

4010

wynagrodzenie osobowe pracownik4ów

240.610

4040

dodatkowe wynagrodzenie

roczne

20.540

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

48.350

4120

składki na fundusz pracy

6.800

4240

pomoce naukowe dydaktyczne

1.000

4210

zakup materiaów i wyposażenia

30.000

4260

zakup energii

8.000

4410

delegacje służbowe krajowe

1.500

4300

zakup usług p[ozostałych

3.500

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17.818

80113

dowożenie uczniów do szkół

77.560

3020

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

450

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

19.500

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.150

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

3.870

4120

składki na fundusz pracy

530

4210

zakup materiałów i wyposażenia

40.000

4270

zakupusług remontowych

5.000

4300

zakupusług pozostałych

3,900

4410

delegacje slużbowe krajowe

100

4430

różne opłaty i składki

1.000

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.060

80146

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6.900

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4300

zakup usług pozostałych

2.500

4410

delegacje służbowe krajowe

1.400

851

ochrona zdrowia

35.000

85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

32.000

3110

świadczenia społeczne

2.400

4170

wynahgrodzenia bezosobowe

3.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4300

zakup usług pozostałych

16.100

4410

delegacje służbowe krajowe

500

85195

pozostała działalność

3.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000

852

opieka społeczna

642.122

367.000

85202

domy pomocy społecznej

6.000

3110

świadczenia społeczne

6.000

85212

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

310.000

310.000

3110

świadczenia społeczne

298.850

298.850

4010

wynagrodzenia soobowe pracowników

3.760

3.760

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

673

673

4120

składki na fundusz pracy

100

100

4130

składki na ubezpieczenia zdrowotne

4.950

4.950

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.067

1.067

4300

zakup usług pozostałych

400

400

4410

delegacje służbowe krajowe

200

200

85213

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świasdczenia rodzinne

8.000

8.000

4130

składki na ubezpiueczenia zdrowotne

8.000

8.000

85214

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

148.000

49.000

3110

świadczenia społeczne

142.000

43.000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

6.000

6.000

85215

dodatki mieszkaniowe

82.600

3110

świadczenia społeczne

82.600

85219

ośrodki pomocy społecznej

63.330

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

44.500

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.670

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

8.620

4120

składki na fubdusz pracy

1.180

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

zakup usłu pozostałych

2.000

4410

delegacje służbowe krajowqe

500

4430

różne opłaty i składki

500

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych

1.360

85295

pozostała działalność

24.192

2910

zwrot dotacji wykorzysranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadniernej wysokości

20

3110

świadczenia społeczne- posiłek dla potrzebujących

24.172

854

edukacyjna opieka wychowawcza

143.790

85401

świetlice szkolne

143.790

3020

wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

6.010

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

88.820

4040

dodatkowe wynagrodszenie roczne

7.300

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

17.710

4120

składki na fundusz pracy

2.500

4210

zakup materiałów i wyposażenia

7.000

4260

zakup energii

6.000

4300

zakup usług pozostałych

1.500

4410

delegacje służbowe krajowe

300

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.650

900

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

184.800

90003

oczyszczanie miast

29.800

4210

zakup materiłów i wyposażenia

1.000

4260

zakup energii

15.800

4300

zakup usług pozostałych

10.000

4430

różne opłaty i składki

3.000

90015

oświetlenie ulic,placów i dróg

121.000

4260

zakup energii

91.000

4270

zakup usług remontowych

30.000

90095

pozostała działalność

34.000

4210

zakup materiałów i wyposażenia

25.000

4270

zakup usług remontowych

7.000

4300

zakup usług pozostałych

1.000

4430

różne opłaTY i składki

1.000

921

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

223.711

92109

domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby

120.000

2550

dotacja podmiotowa z budżwetu państwa instytucjom kultury

120.000

92195

pozostała działalność

51.200

2630

dotacja dla podmiotów z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

2.000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

20.192

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29.008

92116

biblioteki

37.400

2550

dotacja podmiotowa z budzetu państwa instytucjom kultury

37.400

92195

pozostała działalność

15.111

6068

wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

11.333

6069

wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3.778

926

kultura fizyczna i sport

53.421

92695

pozostała działalność

53.421

4210

zakup matewriałów i wyposażenia

38.421

4260

zakup energii

5.000

4300

zakup usług pozostałych

10.000

ogółem wydatki na 2005 r.

5.131.377

424.537


Załączniknr 3

do Uchwały NR XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r.

Lp.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Rok rozpoczęcia

Wartość zadania

Środki wynikające z planu na 2005r

Środki własne

Dotacje celowe - INTERREG IIIA/TACIS CBC, ZPORR

Dotacja z budżetu państwa- Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Dotacje celowe- PHARE

1

Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę drogi gminnej Zaleszany - Saki

2005

417.598

417.598

160.878

256.720*

------

-------

2

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczele i we wsi Biała Straż

2005

488.939

488.939

110.262

334.127*

44.550*

-------

3

Zakup komputerów w ramach programu "Biblioteki, Informacja, Internet, Społeczeństwo"

2005

15.111

15.111

3.778

11.333*

------

-------

4

Modernizacja ulicy Kopernika w Kleszczelach

2005

200.000

200.000

200.000

-----

------

-------

5

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim

2005

15.705

15.705

15.705

-----

------

-------

6

Zakup komputerów

2005

12.000

12.000

12.000

-----

------

--------

7

Sporzadzenie dokumentacji "Kleszczele - Hładyszka Tradycji"

2005

10.000

10.000

10.000

------

------

--------

8

Sporządzenie dokumentacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Kleszczele i we wsi Dobrowoda

2005

20.000

20.000

20.000

------

------

--------

9

Sporządzenie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej przy zalewie "Repczyce"

2005

10.000

10.000

10.000

-----

------

--------

10

Projekt - Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków "Polska-Białoruś"

2005

39.200

39.200

10.192

-----

------

29.008*

OGÓŁEM

1.228.553

1.228.553

552.815

602.180*

44.550*

29.008*

* - środki przewidziane do uzyskania

ZałącznikNr 4

do uchwały Nr XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok

Nazwa zakładu budżetowego

Stan środków na 01.01.2005r

Przychody na 2005r

W tym: dotacja z budżetu

Przeznaczenie dotacji

Wydatki w 2005r

Stan środków na 31.12.2005r

Przedszkole w Kleszczelach

3.852

128.000

108.000

Zapewnienie opieki dydaktyczno-wychowawczej

128.000

3.852

ZałącznikNr 5

do Uchwały Nr XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

Przychody i rozchody instytucji kultury na 2005 rok

Nazwa zakładu budżetowego

Stan środków na 01.01.2005r

Przychody na 2005r

W tym: dotacja z budżetu

Wydatki w 2005r

Stan środków na 31.12.2005r

Miejska Bibioteka Publiczna

545

37.400

37.400

37.400

545

Miejski Ośrodek Kultury

1.419

135.000

120.000

135.000

1.419

OGÓŁEM

1.964

172.400

157.400

172.400

1.964


Załączniknr 6

do Uchwały Nr XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

Dotacja dla podmiotów publicznych

Lp.

Treść

Kwota

1

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej

2.000

Partycypacja w kosztach organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 2.819 zł

2. Przychody ogółem - 2.400 zł

- opłata za korzystanie z środowiska - 2.000 zł

- opłata za gromadzenie odpadów - 400 zł

3. Wydatki ogółem: - 5.000 zł

w tym:

- prowizja bankowa za prowadzenie rachunku - 400 zł

- dzierżawa i wywóz kontenerów - 2.600 zł

- porządkowanie wysypiska - 2.000 zł

4. Stan środków na koniec roku - 219 zł

Załączniknr 8 do

uchwały Nr XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31.12.2005 r.

Lp.

Wyszczegółnienie

Kwota w zl.

I.

Stan długu na 31 grudnia 2004 r.

395.000

1.

Zaciągnięte pozyczki

395.000

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005 r.

200.000

1.

Kwota zaplanowanej transzy do zaciągnięcia kredytu

200.000

III.

Planowane zmnieszenie zadłużenia w 2005 r.

88.000

1.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

88.000

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. / I II III /

507.000

V

Planowane dochody na 2005 r.

4.902.839

% / IV : V /

10,34

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XV/166/05

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25.02.2005r.

Plan przychodów i rozchodów na 2005 r.

Lp.

Wyszczególnienie

kwota

1.

przychody ogółem

316.538

w tym:

1). wolne środki

116.538

2). kredyty długoterminowe

200.000

II.

rozchody ogółem

88.000

w tym:

1) spłata rat pożyczek

88.000

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-04-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2005-04-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-04-02