Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,,Sprzedaż drzew na pniu"

Kleszczele, dnia 16 listopada 2018 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL
UL. 1 MAJA 4
17-250 KLESZCZELE

 RGK.6131.67.2018.BW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Burmistrz Kleszczel zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Sprzedaż drzew na pniu".
1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż drzew, wycinka drzew do poziomu gruntu, zabranie kłody i gałęzi.
2. Przedmiotem sprzedaży są drzewa (załącznik nr 1) rosnące na następujących działkach gminnych:
a) lokalizacja- obręb Kleszczele:
- działka o nr geod. 2321/1 stanowiąca działkę zabudowaną,
- działka o nr geod. 2451/1 stanowiąca drogę publiczną,
b) lokalizacja- obręb Dobrowoda:
- działka o nr geod. 818 stanowiąca drogę publiczną,
c) lokalizacja- obręb Dasze:
- działka o nr geod. 569 stanowiąca drogę dojazdową do pól.
3. Koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności na gruntach przyległych, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.
4. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z miejscem, usytuowaniem oraz ze stanem oferowanych do sprzedaży drzew.
5. Ofertę należy złożyć na wszystkie drzewa.
6. Przedmiot oferty należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Termin realizacji zadania: do dnia 28 lutego 2019 r.
8. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (załącznik nr 3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Kupującego z dopiskiem ,,Oferta na sprzedaż drzew na pniu" na adres : Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele.
10. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego tj. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele – pok. Nr 6, do godziny 11.00 dnia 30 listopada 2018 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 11.10 w siedzibie Sprzedającego,w pokoju nr 8.
11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną na druku zgodnym z wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 2).
12. O wyborze oferty Sprzedający zawiadomi oferenta drogą pocztową.
13. Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.
14. Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do porozumiewania się z oferentami jest Barbara Wiercińska.- podinspektor Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, tel. 85 68 18 004 wew. 17.


BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Wiercińska - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-11-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-11-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-11-16