Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowymOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneOgłoszenie nr 500053421-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

Gmina Kleszczele: Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 514592-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kleszczele, Krajowy numer identyfikacyjny 5065907100000, ul. 1 Maja  4, 17-250   Kleszczele, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 818 004, e-mail jerzy.kupryciuk@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, faks 85 681 80 04 w. 15.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Przebudowa drogi we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym” Szczegółowy opis zamówienia określa pkr II SIWZ oraz: 1) Dokumentacja projektowa pt. „Przebudowa drogi w miejscowości Dobrowoda” wykonana przez AP Projekt Andrzej Patejuk, ul. Torowa 33, 17-200 Hajnówka określona w: a) Szczegółowa Specyfikacja Techniczne b) Stała organizacja ruchu. c) Projekt wykonawczy - która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 640474.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TERRA MOTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: wojtek@anmarplus.pl
Adres pocztowy: ul. Bardiowska 3
Kod pocztowy: 38-300
Miejscowość: Gorlice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 762715.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 762715.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 788018.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-03-12