Ogłoszenie Nr 500270920-N-2018 z dnia 13 listopada 2018 o udzieleniu zamówienia na realizację zadania Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele – część II dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości 29 instalacji fotowoltaicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500270920-N-2018 z dnia 13-11-2018 r.

Gmina Kleszczele: INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   - tak
Nazwa projektu lub programu
Oś V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 611660-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kleszczele, Krajowy numer identyfikacyjny 5065907100000, ul. 1 Maja  4, 17-250   Kleszczele, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 818 004, e-mail jerzy.kupryciuk@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, faks 85 681 80 04 w. 15.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGK.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach Osi V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 3. Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach. Inwestycja będzie realizowana dla 49 instalacji dla 40 mieszkańców. Instalacje będą montowane na prywatnych budynkach mieszkalnych. Część 1 zadania obejmuje dostawę i montaż kolektorów słonecznych w ilości 20 zestawów. Natomiast część 2 obejmuje dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości 29 instalacji fotowoltaicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:  tak

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45311200-2, 45315600-4, 45315300-1, 45315100-9, 71320000-7, 51900000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów - nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości 29 instalacji fotowoltaicznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 819404.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Sanito Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sanito@sanito.pl
Adres pocztowy: ul. Puławska 476
Kod pocztowy: 02-884
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 579168.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 579168.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 646070.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom - nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-11-13

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-11-13

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-11-13