Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach

Kleszczele, dnia 07 sierpnia 2018 r.

RGK.271.5.2018

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach”

W związku ze złożonymi przez Wykonawców zapytań dotyczących w/w postępowania na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na sieci wodociągowej rur PE SDR 17PN10 fi110 mm jako materiał równoważny do rur PVC fi110 mm?

Odpowiedź do pytania nr 1

Zamawiający dopuszcza wbudowanie na sieci wodociągowej rur PE SDR17 PN10 fi 110 mm.

Pytanie nr 2

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź do pytania nr 2

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w ul. Źródlanej w Kleszczelach, jest to droga gminna, natomiast w ul. Kolejowej będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, jest to droga krajowa.

Pytanie nr 3

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z remontem sieci wodociągowej?

Odpowiedź do pytania nr 3

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w ul. Źródlanej w Kleszczelach, jest to droga gminna, natomiast w ul. Kolejowej będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, jest to droga krajowa.

Pytanie nr 4

Na załączonych przez Zamawiającego profilach technicznych kanalizacji sanitarnej są nieczytelne rzędne terenu i dna kanału (np. studnia S38, S42). Zwracamy się o udostępnienie poprawionej dokumentacji technicznej.

Odpowiedź do pytania nr 4

Rzędne terenu i dna kanału widoczne są w projekcie zagospodarowania terenu.

 

Pytanie nr 5

Zwracamy się o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej na w/w inwestycję.

Odpowiedź do pytania nr 5

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej na w/w inwestycję.

Pytanie nr 6

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rys 6-12 o których jest mowa w spisie rzeczy w opisie technicznym kanalizacji sanitarnej.

 

Odpowiedź do pytania nr 6

Zamawiający uzupełnił dokumentacje techniczną o rys. 6-12. Skan w załączniku uzupełnienie.

 

Pytanie nr 7

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o warunki gestorów sieci.

Odpowiedź do pytania nr 7

Zamawiający uzupełnił dokumentację o warunki gestorów sieci. Skan w załączniku uzupełnienie.

 

Pytanie nr 8

Kanalizacja sanitarna na odcinku S11-S10-S9-S8-S12 przechodzi przez teren posesji. Czy Zamawiający dysponuje prawem wejścia na działki nr 1117, 1121, 1123, 1127?

Odpowiedź do pytania nr 8

Zamawiający dysponuje prawem wejścia na w/w działki.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na budowę, Zgłoszenie robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź do pytania nr 9

Zamawiający uzupełnia dokumentację o pozwolenie na budowę. Skan w załączniku uzupełnienie.

 

Pytanie nr 10

Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe budowy proszę o określenie rozliczenia czasu odwodnienia trasy kanałów sanitarnego i wodociągu. Czy według rzeczywistego czasu wynikającego z dziennika pompowania czy Wykonawca ma ten koszt wycenić w ofercie we własnym zakresie?

Odpowiedź do pytania nr 10

Wykonawca w/w koszt powinien wycenić we własnym zakresie.

 

Pytanie nr 11

Z uwagi na realizację budowy remontu wodociągu i kanalizacji w terminie do 31.07.2019 r. czy Zamawiający nie może podzielić płatności na 2 etapy np. po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej do 31.12.2018 r. oraz po zakończeniu remontu sieci wodociągowej do 31 lipca 2019 r.?

Odpowiedź do pytania nr 11

Zamawiający wyraża zgodę na podział płatności na 2 etapy, tj. po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej do 31.12.2018 r. oraz po zakończeniu remontu sieci wodociągowej do 31 lipca 2019 r.

Pytanie nr 12

Z uwagi na wykonywanie robót w pasie drogi krajowej, proszę o zamieszczenie na stronie internetowej warunków prowadzenia robót w drodze krajowej nr 66. Są one niezbędne do właściwego oszacowania kosztów budowy.

Odpowiedź do pytania nr 12

Zamawiający uzupełnił dokumentację o warunki prowadzenia robót w drodze krajowej. Skan w załączniku uzupełnienie.

 

UWAGA. Termin składania ofert nie ulega zmianie ( do 10.08.2018 r. godz. 10.00 )

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-08-07