Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na dostawę Instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele

Kleszczele, dnia 17 września 2018 r.

GMINA KLESZCZELE

powiat hajnowski

województwo podlaskie

NIP 6030024876, Regon 050659071

RGK.271.6.2018

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele”.

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców zapytań dotyczących w/w postępowania na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grubość izolacji z wełny mineralnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż istotny na to wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Dodatkowo nie podparta żadnymi technicznymi argumentami obiegowa opinia, że izolacja nie cieńsza niż 50 mm zapobiega skraplaniu się pary w kolektorze i zapewnia jego dłuższą żywotność, jest jawną manipulacją – jeżeli w kolektorze pojawia się nadmierna ilość skroplin, świadczy to o jego wadzie fabrycznej (nieszczelności) a nie złej izolacji. Tym samym jeżeli określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymóg grubości izolacji 50 mm nie będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę, jako wymóg niemający odniesienia do rzeczywistych jego potrzeb.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż istnieją na rynku polskim i europejskim kolektory spełniające minimalny wymóg grubości wełny mineralnej. W związku z powyższym Zamawiający utrzymuje zapis z Koncepcji technicznej.

 

Pytanie nr 2

Zwracamy uwagę, że czujniki temperatury są ściśle powiązane z technologią sterownika, a tym samym zapewniają prawidłowe realizowanie jego funkcji w oparciu o zadany algorytm pracy. Dopuszczenie do zastosowania wyłącznie czujników jednego rodzaju, tj. PT1000, powoduje jednoczesne ograniczenie możliwości zastosowania automatyki sterującej wyłącznie do takiej, która współpracuje z tego rodzaju czujnikami. Istotą określenia wymagań przez Zamawiającego, powinno być zapewnienie wymaganej funkcjonalności automatyki sterującej. Podkreślamy, że ta może być realizowana w taki sam sposób przy wykorzystaniu innego rodzaju czujników, które są zalecane przez danego producenta.

Z uwagi na to, że obecny zapisy Opisu technicznego w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2/3 poz. 2164 z późn. zm.) prosimy o dopuszczenie do zastosowania czujników innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności systemu lub wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, iż typ czujnika temperatury był przyjęty jako przykładowy. W związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z wymogu konkretnego czujnika temperatury, jaki musi być zastosowany i informuje, że pozostałe parametry odnośnie sterownika solarnego, jakie musi spełniać na etapie postępowania, pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania równoważny protokół komunikacji typu RPG.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, iż typ protokołu i sposobu komunikacji był przyjęty jako przykładowy. W związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z wymogu konkretnego protokołu komunikacji, jaki musi być zastosowany i informuje, że pozostałe parametry odnośnie sterownika solarnego, jakie musi spełniać na etapie postępowania, pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 4

Zwracamy uwagę, że postawione wymogi grubości izolacji min. 20 mm oraz przewodności cieplnej całkowicie wykluczają możliwość zastosowania powszechnej, wysokojakościowej, trwałej i skutecznej izolacji wysokotemperaturowej z kauczuku syntetycznego (EPDM) oraz przekraczają granicę opłacalności, tzn. koszty zwiększenia grubości o ponad 50% względem standardowej wysokotemperaturowej izolacji kauczukowej, o grubości 13 mm, są niewspółmierne od efektu izolacyjności. Na skutek tych wymagań szacuje się co najmniej podwojenie kosztów samej izolacji. Jednocześnie istnieje niewielu dostawców izolacji spełniających warunki podane w opisie przedmiot zamówienia wskutek czego w sposób rażący ogranicza to dostęp do udziału w postępowaniu szeregu czołowym wykonawcom, w szczególności dostawcom orurowania.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania na obiegu glikolowym równoważną względem opisanej w projekcie otulinę kauczukową o grubości min. 13 mm i o przewodności nie wyższej niż w temperaturze 40°C λ = 0,042 W/(mK), pod warunkiem, że gwarantuje ona osiągniecie efektu energetycznego i ekologicznego wskazanego w projektach.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuści rurę o mniejszym grubości otuliny pod warunkiem, że przewodność cieplna zastosowanego materiału musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. (poz. 926 p.15) oraz z normą PE-EN 13941 lub według PN-B-02421 i potwierdzona przez producenta rury odpowiednim oświadczeniem.

 

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o wskazanie, na jakim etapie postępowania wymagane jest przedłożenie kart poszczególnych podzespołów zastosowanych w instalacji solarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że na etapie postepowania weryfikacyjnego składający ofertę Wykonawca będzie zobligowany dostarczyć materiały potwierdzające spełnienie wymogu zamówienia dla instalacji solarnej / fotowoltaicznej na żądanie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 6

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał jako minimalne parametry kolektora słonecznego:

  • sprawność optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niż 83%,
  • współczynnika strat a1 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 3,56 W/(m2K)
  • współczynnika strat a2 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 0,017 W/(m2K2)
  • 1 550 W (dla dT = 0K i G = 1000 W/m2)
  • 1 480 W (dla dT = 10K i G = 1000 W/m2)
  • 1 150 W (dla dT = 50K i G = 1000 W/m2)

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że dla każdego kolektora słonecznego w dostępnych publicznie wynikach badań w ramach certyfikacji Solar Keymark, prezentowane są obliczone moce zawsze dla takich samych charakterystycznych warunków odniesienia, co także dla osób mniej zorientowanych umożliwia proste, jednoznaczne i bezpośrednie porównywanie mocy kolektorów, a w przypadku przedmiotowego postępowania ocenę spełnia wymaganych parametrów minimalnych. Postawienie wymagań co do wydajności kolektora słonecznego wyłącznie w postaci wymaganej mocy minimalnej kolektora, umożliwia Zamawiającemu uzyskanie kolektora o wyższej wydajności cieplnej i osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego niż wynika z wymagań opisanych w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie będzie ograniczał zakresu oferowanych kolektorów, poprzez niedopuszczenie do zastosowania produktów o wyższej wydajności, co łatwo robić wprowadzając wiele szczegółowych parametrów, jak jest to zrobione w obecnej specyfikacji, na przykład w postaci współczynników sprawności. Parametry te osobno nie wskazują na wydajność cieplną kolektora słonecznego, a dopiero wyliczona na ich podstawie moc dla różnych warunków pracy pozwala na dokonanie obiektywnego porównania oferowanych kolektorów.

Wnosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie równoważności przyjętych rozwiązań kolektora słonecznego o wyższym niż dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia współczynniku strat nieliniowych a1 = 3,58 W/(m2K2), pod warunkiem zaoferowania kolektora, którego moc dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 0K, 10K, 30K, 50K i 70K jest wyższa od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że należy zaoferować kolektory spełniające wymogi jak najmniejszych strat ciepła i zrównoważonej pracy między okresem zimowym a letnim, co gwarantują odpowiednie wartości współczynników a1, a2 oraz grubości izolacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieją na rynku europejskim i polskim producenci / dystrybutorzy kolektorów słonecznych spełniających założenia koncepcji technicznej.

 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli polikrystalicznych o mocy 340Wp? Montując proponowane panele fotowoltaiczne zwiększymy jedynie moce instalacji, a ilość sztuk montowanych paneli pozostanie bez zmian zgodnie z założeniami.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający w koncepcji technicznej zapisał minimalną moc modułów wynoszącą 310Wp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza moduły o mocy 340Wp wykonane w technologii multikrystalicznej / polikrystlicznej i przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

 

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli fotowoltaicznych, których sprawność liniowa po 25 latach wynosi 83%?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że interesują go moduły fotowoltaiczne o jak najlepszych parametrach zapewniające należytą pracę oraz żywotność z uwzględnieniem liniowej degradacji modułu. Biorąc to pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie modułów o gorszym współczynniku liniowym niż zapisane jest to w koncepcji technicznej. Ponadto Zamawiający będzie wymagał, aby na etapie weryfikacji ofert Wykonawca przedstawił oświadczenie Producenta o spełnieniu wymogu gwarancji liniowej z podaniem nazwy niezależnego instytutu w którym zostały te badania przeprowadzone.

 

Pytanie nr 9

Czy w przypadku, gdy w inwerter jest wbudowany czujnik zaniku faz oraz stycznik, Zamawiający zrezygnuje z dodatkowych ww. elementów instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga, aby urządzenie wytwórcze (inwerter) spełniało wymogi wytycznych Zakładu Energetycznego odnośnie podłączenia mikroinstalacji do publicznej sieci energetycznej wydane przez okręgowego Dystrybutora Sieci Energetycznej.

 

Pytanie nr 10

Instalacje fotowoltaiczne, a w szczególności o tak małych mocach nie muszą być podłączone do głównej rozdzielnicy obiektu. Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie instalacji do najbliższego punktu np. puszki elektrycznej? Rozwiązanie to w znacznym stopniu poprawi estetykę prowadzenia przewodów, dzięki czemu niejednokrotnie nie trzeba będzie prowadzić przez obiekt (korytarz, klatka schodowa) trasy kablowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga, aby wszystkie połączenia elektryczne instalacje fotowoltaiczne były wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami i sztuką budowlaną dla instalacji elektrycznych. Wszelkiego typu kwestie związane z miejscem wpięcia instalacji w obiekcie będą uzgadniane na bieżąco z wyznaczonym Inspektorem nadzoru do spraw elektrycznych.

 

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szkła o grubości 3,2 mm i zmniejszenia grubości ramy do 35 mm? Proponowane grubości szkła i ramy nie wpływają negatywnie na odporność panela na gradobicie.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że interesują go moduły fotowoltaiczne o jak najlepszych parametrach elektrycznych, jakościowych i konstrukcyjnych. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymóg grubości szkła oraz grubości ramy konstrukcji modułu.

 

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie górnej wężownicy wraz z niezbędną armaturą oraz pompą obiegową leży po stronie użytkownika budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, iż koszt podłączenia górnej wężownicy leży po stronie wykonawcy natomiast koszty materiałów leżą po stronie właściciela obiektu.

 

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie grzałki elektrycznej leży po stronie użytkownika budynku?.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający informuje, iż koszt podłączenia grzałki elektrycznej leży po stronie wykonawcy natomiast ewentualny koszty zakupu dodatkowej grzałki leżą po stronie właściciela obiektu.

 

Pytanie nr 14

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele”, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami w zakresie części 2 zamówienia w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, natomiast zgodnie z formularzem ofertowym ofert zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualnej korekty formularza ofertowego.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że wymagane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 15

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele”, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami w zakresie części 2 zamówienia:

Minimalnych wymagań Zamawiającego w stosunku do paneli PV instalacji – Zamawiający wymaga (s. 21 zał. 9 koncepcja techniczna), aby moduły pv były m.in. multikrystaliczne (tj. polikrystaliczne), posiadały napięcia nominalne min. 36,5 V, napięcia otwarte min. 47 V, prąd nominalny maks. 10A, grubość ramy 40 mm, sprawność liniowa po 25 latach min. 85%. W naszej ocenie stawianie powyższych wymogów w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję, a stawiane parametry nie mają wystarczającego uzasadnienia merytorycznego. Nie istnieją opracowania wskazujące, że zakres napięcia czy prądu przekłada się na jakość czy wydajność jego pracy. Podobnie dotyczy to modułów multikrystalicznych w stosunku do monokrystalicznych. Należy zauważyć, że wymogi stawiane przez Zamawiającego w zakresie modułów nie są spełniane przez wiodących na rynku producentów i nie są powszechnie używane w obrocie gospodarczym. Tym samym, należy zaznaczyć, iż zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oczywiście Zamawiający uprawniony jest konstruowania wymogów zawartych w SIWZ zgodnie ze swoimi potrzebami , jednakże potrzeby te muszą być realne i niezbędne do zrealizowania celu. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sygn. akt: KIO 2478/17 „(…) nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję podczas gdy inny niż opisany w SIWZ sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia”. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację Zamawiającego z powyższych wymogów, ewentualnie ich ograniczenie, w tym w szczególności minimalnych i maksymalnych napięć, grubość ramy do 35mm, sprawności liniowej po 25 latach do 80%, a także dopuszczenie możliwości korzystania z modułów monokrystalicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 15

W związku z zapisami we wniosku o dofinansowanie Zamawiający nie może zmienić technologii, w której mają być wykonane moduły fotowoltaiczne. Dopuszcza jako równoważne zastosowanie modułów polikrystalicznych z uwagi na sposób wykonywania ich w czasie produkcji. Zamawiający podkreślił, iż interesują go również moduły o jak najlepszej sprawności i wydajności w dłuższym okresie czasu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach modułu.

 

Pytanie nr 16

Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w projekcie umowy, wskazał iż terminem wykonania całości zamówienia ma być 30 kwietnia 2019 r. Tymczasem składając zał. 1 Formularz ofertowy, Wykonawca oświadczyć ma, iż zrealizuje daną część zamówienia do dnia 16 listopada 2018 r. W związku z powyższym, proszę o jednoznaczne wskazanie daty wykonania każdej z części zamówienia. Jednocześnie działając z ostrożności procesowej - w przypadku rozważania terminu 16 listopada 2018 r., proszę o jego wydłużenie. Zakładając, że postępowanie przetargowe zakończy się 20 września br., a umowa z najlepszym oferentem zostanie podpisana niezwłocznie (połowie października), to Wykonawcy pozostanie ok. miesiąca na spełnienie całego świadczenia. Należy zaznaczyć, że tego typu zlecenia charakteryzują się dużym ryzykiem opóźnień związanym z faktem, iż Wykonawca musi współpracować z kilkudziesięcioma niezależnymi podmiotami, które udostępnią swoją powierzchnię montażową.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający informuje, że wymagany termin wykonania zamówienia to dzień 30 kwietnia 2019 r.

 

Pytanie nr 17

Kary umowne  - Zaproponowane przez gminę kary umowne wyraźnie odbiegają od rynkowych, w szczególności dotyczy to § 10 ust 2 i 3, gdzie zwykle wynoszą one w obu przypadkach 0,01%. Ponadto proszę o interpretację kary umownej zawartej w § 10 ust 3 poprzez doprecyzowanie sformułowania „1 cześć zamówienia” lub jednoznaczne stanowisko, iż przez 1 część zamówienia należy rozumieć jedną instalację fotowoltaiczną/solarną, w przypadku innej interpretacji, iż należy to sformułowanie rozumieć jako pierwszą część zamówienia przetargowego, tj. dostawy i montażu kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, to byłby to rażąco nadmierna kara w stosunku do ewentualnego uchybienia. W przypadku przyjęcia tej drugiej merytorycznie nieuzasadnionej interpretacji wpłynie to na znacząco na oferowane ceny przez oferentów. W przypadku wystąpienia uchybienia terminu np. w stosunku do usuwania usterki w przypadku jednej instalacji fotowoltaicznej (1 z 20) kara dotyczyłaby 5 % ceny 20 instalacji, tj. wartości zbliżonej do ceny tej instalacji, przy czym usterka mogłaby dotyczyć tylko jakiejś części instalacji i właściwie zostałaby usunięta, tylko że z uchybieniem terminu.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wysokość kar umownych zapisanych w § 10 załączników nr 5a i 5b do SIWZ.

 

Pytanie nr 18

Zamawiający w Dziale IV ust. 1 pkt 3 dla 2 części zamówienia wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania jedną osobą, która będzie pełnić funkcję koordynatora prac i posiada doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert postaci koordynowania prac na zadaniu polegającym na dostawie i instalacji co najmniej 20 instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie załącznik 6 wykaz osób, posiada rubrykę kwalifikacje zawodowe gdzie należy uzupełnić termin posiadania uprawnień budowlanych lub/i innych specjalizacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, dla instalacji do 50 kW nie jest konieczne ubieganie się o pozwolenie budowlane, a całość prac może być wykonywana pod nadzorem osób z uprawnieniami instalatora OZE i Uprawnieniami SEP. W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „koordynator prac” i jakie osoby Wykonawca obowiązany jest ujawnić w załączniku 6.

Jednocześnie z treści SIWZ, jak również formy oferty wynika, iż zał. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA należy złożyć po wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast w treści ogłoszenia wskazano ”Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak”. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, kiedy przedmiotowa informacja i w jakiej formie powinna zostać złożona.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający informuje, że koordynatorem prac przedmiotowego zadania może być osoba z uprawnieniami instalatora OZE i Uprawnieniami SEP, posiadająca doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postaci koordynowania prac na zadaniu polegającym na dostawie i instalacji co najmniej 20 odpowiednio instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych.

Zamawiający informuje, że wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy złożyć po wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pytanie nr 19

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości większej niż 500.000 zł. Zważywszy na niejednoznaczne brzmienie § 15 ust. 1, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga posiadania osobnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla przedmiotowego zamówienia, jeżeli zakres posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenie spełnia warunki Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wymaga posiadania osobnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla przedmiotowego zamówienia, jeżeli zakres posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenie spełnia warunki Zamawiającego.

 

Pytanie nr 20

W odniesieniu do Koncepcji Technicznej, p. 4.6. do  poglądowych schematów technologicznych, że względu na brak opisu w dokumentacji, w celu przygotowania najbardziej zgodnej z Państwa wytycznymi oferty, prosimy o udzielenie bardziej szczegółowych informacji w odniesieniu do tego jakie elementy mają wchodzić w skład obwodu w rozdzielnicy AC oraz o krótki opis działania (w załączeniu zaznaczone elementy schematów).

Ad. p. 6 Zaznaczony element poglądowego schematu technologicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wymaga, aby urządzenie wytwórcze (inwerter) i instalacja fotowoltaiczna spełniała wymogi wytyczny Zakładu Energetycznego odnośnie podłączenia mikroinstalacji do publicznej sieci energetycznej wydane przez okręgowego Dystrybutora Sieci Energetycznej. Wyposażenie jakie ma zostać zastosowane przez Wykonawcę musi spełniać powyższe wytyczne jak i być zgodne z zasadami i sztuką budowlaną dla instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych.

 

Pytanie nr 21

Proszę o sprecyzowanie czy terminem wykonania zamówienia „INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE” jest termin zawarty w SIWZ czy w   załączniku nr 1.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zgodnie z odpowiedzią nr 16.

 

Pytanie nr 22

Prosimy o rezygnację z wymogu zgodności inwerterów z normą EN 50364:2010. Są to normy nie odnoszące się do falowników fotowoltaicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający informuje, iż są to normy odnoszące się do wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które generują pole elektromagnetyczne mające wpływ na zdrowie osób przebywających w ich pobliżu – w szczególności związane z przesyłem danych. Zamawiający wymaga, aby inwerter spełniał następujące minimalne normy IEC 62109-1 i IEC 62109-2.

 

Pytanie nr 23

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o następujących minimalnych parametrach:

 

2kW (inwerter jednofazowy)

3kW (inwerter jednofazowy)

3,7kW (inwerter trójfazowy)

4,5kW (inwerter trójfazowy)

DANE WEJŚCIOWE

Maks. prąd na wejściu [A]

11

13

9/9

9/9

Maks. prąd zwarciowy pola modułów [A]

27

27

24/24

24/24

Min. napięcie wejściowe [V]

70

70

140

140

Napięcie początkowe zasilania sieci [V]

80

80

150

150

Znamionowe napięcie wejściowe [V]

360

360

580

580

Maks. napięcie wejściowe [V]

450

550

800

800

DANE WYJŚCIOWE

Moc znamionowa prądu przemiennego [W]

2000

3000

4000

5000

Maks. moc wyjściowa [VA]

2000

3000

4000

5000

Maks. prąd na wyjściu [A]

9,5

13

6,4

7,9

DANE OGÓLNE

Częstotliwość [Hz]

50/60

Zakres temp. Otoczenia [OC]

od -25 do +60

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie minimalnych wymogów inwertera zgodnie z koncepcją techniczną. Rezygnuje z zapisu odnośnie wymogu Znamionowego napięcia wejściowego.

 

Jednocześnie informuje się, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie ulega zmianie i upływa w dniu 20 września 2018 r. o godz. 10.00.

 

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-09-17