Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu na dostawę instalacji solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele

Kleszczele, dnia 10 sierpnia 2018 r.

GMINA KLESZCZELE

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

RGK.271.4.2018

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele”

W związku ze złożonymi przez Wykonawców zapytań dotyczących w/w postępowania na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie górnej wężownicy, wraz z niezbędną armaturą oraz pompą obiegową leży po stronie użytkownika budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał wszystkie niezbędne połączenia dolnej jak i górnej wężownicy. Zakup pompy oraz niezbędnej armatury leży po stronnie Właściciela lokalu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie grzałki elektrycznej leży po stronie użytkownika budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu oraz podłączenie grzałki leży po stronie użytkownika budynku.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do wymagań jakie zostały postawione kolektorom słonecznym, prosimy o dopuszczenie kolektora, który ma wyższy współczynnik strat linowych a1 mniejszą grubość izolacji ale spełnia wymogi zarówno sprawności, uzyskanej mocy użytecznej i pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje iż należy zaoferować kolektory spełniający wymogi jak najmniejszych strat ciepła i zrównoważonej praca miedzy okresem zimowym a letnim, co gwarantują odpowiednie wartości współczynników a1, a2 oraz grubości izolacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż istnieją na rynku europejskim i polskim producenci/dystrybutorzy kolektorów słonecznych spełniających założenia koncepcji technicznej.

Pytanie nr 4

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grubość izolacji z wełny mineralnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż istotny na to wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Dodatkowo nie podparta żadnymi technicznymi argumentami obiegowa opinia, że izolacja nie cieńsza niż 50 mm zapobiega skraplaniu się pary w kolektorze i zapewnia jego dłuższą żywotność, jest jawną manipulacją – jeżeli w kolektorze pojawia się nadmierna ilość skroplin, świadczy to o jego wadzie fabrycznej (nieszczelności) a nie złej izolacji. Tym samym jeżeli określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymóg grubości izolacji 50 mm nie będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę, jako wymóg niemający odniesienia do rzeczywistych jego potrzeb.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z odpowiedzią z punktu 3

Pytanie nr 5

Zwracamy uwagę, że czujniki temperatury są ściśle powiązane z technologią sterownika, a tym samym zapewniają prawidłowe realizowanie jego funkcji w oparciu o zadany algorytm pracy. Dopuszczenie do zastosowania wyłącznie czujników jednego rodzaju, tj. PT1000, powoduje jednoczesne ograniczenie możliwości zastosowania automatyki sterującej wyłącznie do takiej, która współpracuje z tego rodzaju czujnikami. Istotą określenia wymagań przez Zamawiającego, powinno być zapewnienie wymaganej funkcjonalności automatyki sterującej. Podkreślamy, że ta może być realizowana w taki sam sposób przy wykorzystaniu innego rodzaju czujników, które są zalecane przez danego producenta.

Z uwagi na to, że obecny zapisy Opisu technicznego w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prosimy o dopuszczenie do zastosowania czujników innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności systemu lub wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza, iż podany typ czujnika do pomiaru temperatury jest przykładowy. Zamawiający zaznacza iż zastosowany układ regulatora solarnego musi spełniać wszystkie wymogi zapisane w koncepcji technicznej.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania równoważny protokół komunikacji typu RPG.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza protokół komunikacji RPG jako rozwiązanie równoważne. Zamawiający zaznacza iż zastosowany układ regulatora solarnego musi spełniać wszystkie wymogi zapisane w koncepcji technicznej.

Pytanie nr 7

Zwracamy uwagę, że postawione wymogi grubości izolacji min. 20 mm oraz przewodności cieplnej całkowicie wykluczają możliwość zastosowania powszechnej, wysokojakościowej, trwałej i skutecznej izolacji wysokotemperaturowej z kauczuku syntetycznego (EPDM) oraz przekraczają granicę opłacalności, tzn. koszty zwiększenia grubości o ponad 50% względem standardowej wysokotemperaturowej izolacji kauczukowej, o grubości 13 mm, są niewspółmierne od efektu izolacyjności. Na skutek tych wymagań szacuje się co najmniej podwojenie kosztów samej izolacji. Jednocześnie istnieje niewielu dostawców izolacji spełniających warunki podane w opisie przedmiot zamówienia wskutek czego w sposób rażący ogranicza to dostęp do udziału w postępowaniu szeregu czołowym wykonawcom, w szczególności dostawcom orurowania.

Z uwagi na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania na obiegu glikolowym równoważną względem opisanej w projekcie otulinę kauczukową o grubości min. 13 mm i o przewodności nie wyższej niż w temperaturze 40°C λ = 0,042 W/(mK), pod warunkiem, że gwarantuje ona osiągniecie efektu energetycznego i ekologicznego wskazanego w projektach.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuści rurę o mniejszym przekroju pod warunkiem, iż przewodność cieplna zastosowanego materiału musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 Sierpnia 2013 (poz.926 p.15) oraz z normą PE-EN 13941 lub według PN-B-02421 i potwierdzona przez producenta rury odpowiednim oświadczeniem.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o wskazanie, na jakim etapie postępowania wymagane jest przedłożenie kart poszczególnych podzespołów zastosowanych w instalacji solarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wymagać będzie przedstawienia kart poszczególnych produktów na etapie weryfikacji najlepszych ofert.

Pytanie nr 9

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał jako minimalne parametry kolektora słonecznego:

  • sprawność optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niż 83%,
  • współczynnika strat a1 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 3,56 W/(m2K)
  • współczynnika strat a2 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 0,017 W/(m2K2)
  • 1 550 W (dla dT = 0K i G = 1000 W/m2)
  • 1 480 W (dla dT = 10K i G = 1000 W/m2)
  • 1 150 W (dla dT = 50K i G = 1000 W/m2)

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że dla każdego kolektora słonecznego w dostępnych publicznie wynikach badań w ramach certyfikacji Solar Keymark, prezentowane są obliczone moce zawsze dla takich samych charakterystycznych warunków odniesienia, co także dla osób mniej zorientowanych umożliwia proste, jednoznaczne i bezpośrednie porównywanie mocy kolektorów, a w przypadku przedmiotowego postępowania ocenę spełnia wymaganych parametrów minimalnych. Postawienie wymagań co do wydajności kolektora słonecznego wyłącznie w postaci wymaganej mocy minimalnej kolektora, umożliwia Zamawiającemu uzyskanie kolektora o wyższej wydajności cieplnej i osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego niż wynika z wymagań opisanych w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie będzie ograniczał zakresu oferowanych kolektorów, poprzez niedopuszczenie do zastosowania produktów o wyższej wydajności, co łatwo robić wprowadzając wiele szczegółowych parametrów, jak jest to zrobione w obecnej specyfikacji, na przykład w postaci współczynników sprawności. Parametry te osobno nie wskazują na wydajność cieplną kolektora słonecznego, a dopiero wyliczona na ich podstawie moc dla różnych warunków pracy pozwala na dokonanie obiektywnego porównania oferowanych kolektorów.

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie równoważności przyjętych rozwiązań kolektora słonecznego o wyższym niż dopuszczony w opisie przedmiotu zamówienia współczynniku strat nieliniowych a1 = 3,6 W/(m2K2), pod warunkiem zaoferowania kolektora, którego moc dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 0K, 10K, 30K, 50K i 70K jest wyższa od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z odpowiedzią nr 3

Pytanie nr 10

Zamawiający wyznaczył termin wykonania zamówienia do dnia 16.11.2018r. Pragniemy zauważyć, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14.08.2018r. a termin związania ofertą wynosi 30 dni. Nawet przy wcześniejszym wyborze Wykonawcy i podpisaniem umowy nie jest realna w tak krótkim terminie realizacja zamówienia. Dodatkowo informujemy, że w związku z bardzo dużą ilością zamówień publicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii – co jest efektem współfinansowania inwestycji ze środków RPO na lata 2014-2020, terminy dostaw urządzeń od producentów i dystrybutorów zostały znacznie wydłużone. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 31.12.2018r.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2019 r.

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu odnośnie znamionowej wartości napięcia wejściowego dla poszczególnych inwerterów przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający rezygnuje z zapisu odnośnie znamionowej wartości napięcia wejściowego.

Pytanie nr 12

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m K)], która będzie równoważna do wymaganej izolacji pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z odpowiedzią nr 7.

 

UWAGA. Termin składania ofert nie ulega zmianie (do 14.08.2018 r.).

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Kupryciuk - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2018-08-10

Wprowadzający: Justyna Wawrusiewicz

Modyfikujący: Justyna Wawrusiewicz

Data modyfikacji: 2018-08-10

Opublikował: Justyna Wawrusiewicz

Data publikacji: 2018-08-10